Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Obowiązek sprawozdawczy w 2022 roku

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty – na podstawie art. 13a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych dotyczy: podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości; spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.
Autor:
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Termin złożenia sprawozdania za 2021 rok: 31.01.2022 r.

Sprawozdanie obejmuje:

 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni;
  • od 31 do 60 dni;
  • od 61 do 120 dni;
  • przekraczającym 120 dni

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni;
  • od 31 do 60 dni;
  • od 61 do 120 dni;
  • przekraczającym 120 dni

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Sprawozdanie jest wysyłane elektronicznie:

 • podpisane przez wszystkich właściwych do reprezentacji członków zarządu;
 • przez pełnomocnika.

Za złożenie sprawozdania odpowiedzialni są członkowie zarządu. Niezłożenie sprawozdania jest wykroczeniem i podlega grzywnie do 5 tys. zł. W przypadku, gdy sprawozdanie zostanie przekazane w terminie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, od odpowiedzialności zwolnią się wszyscy członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, bez względu na to, czy wzięli udział w przekazaniu sprawozdania.

Złożone dane publikowane są na stronie BIP.

W przypadku pojawienia się pytań pozostajemy do dyspozycji. 

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right