Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

JPK_CIT – nowe obowiązki sprawozdawcze już od 2025 roku

Rok 2024 powinien upłynąć podatnikom pod hasłem „należytej staranności”. Taka rekomendacja płynie nie tylko z nadchodzącego, choć odroczonego, wdrożenia KSeF, ale także - o czym niesłusznie mówi się mniej - z nadchodzącego obowiązku składania JPK_CIT.
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

Rewolucja?

Jego wdrożenie ma być rewolucją na miarę wprowadzenia JPK, tyle że w CIT, pozwalającą urzędom masowo wychwytywać nieścisłości w rozliczeniach podatników i w efekcie o wiele celniej eliminować wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów czy identyfikować przychody nierozpoznane dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1c ustawy o CIT, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani będą do ich przesyłania do swojego urzędu skarbowego – po zakończeniu roku podatkowego, w terminie złożenia deklaracji CIT-8 bądź CIT-8E (tj. zwykle – do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego). Innymi słowy – po raz pierwszy JPK_CIT będzie wysyłany w 2026 r.

Przepisy JPK_CIT

Przepisy dotyczące JPK_CIT ulegały w ostatnich latach modyfikacji. Początkowo obowiązek miał wejść w życie już w 2023 r. i polegać na miesięcznym bądź kwartalnym przesyłaniu JPK-CIT do organów podatkowych. Pierwotnie regulacje miały od razu dotyczyć większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych – z wyjątkiem np. dla podmiotów zwolnionych podmiotowo z CIT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o CIT. Zakres danych objętych raportowaniem został dookreślony przez Ministra Finansów w drodze Rozporządzenia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

JPK_CIT

Nowe obowiązki dotyczące wprowadzenia JPK_CIT będą realizowane według określonego harmonogramu za lata podatkowe rozpoczynające się po:

 • 31 grudnia 2024 r. w przypadku dużych podatników CIT (przychody powyżej 50 mln EUR) oraz podatkowych grup kapitałowych;
 • 31 grudnia 2025 r. dla pozostałych podatników CIT i PIT zobowiązanych do składania JPK_VAT;
 • 31 grudnia 2026 r. dla wszystkich innych.

Omawiany projekt rozporządzenia określa zakres dodatkowych danych, o które będzie trzeba uzupełnić JPK_CIT. Zgodnie z treścią opublikowanego przez Ministra Finansów dokumentu, przekazywane będzie trzeba będzie uzupełnić o:

1. dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika i jego NIP (jeśli został nadany) oraz: 

 1. Imię i Nazwisko (gdy kontrahentem jest osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej), 
 2. Imię i Nazwisko, a także dodatkowe określenie, które przedsiębiorca włącza do firmy (gdy kontrahentem jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą) lub pełną nazwę kontrahenta (w pozostałych przypadkach);

2. w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (o ile został nadany);

3. znaczniki identyfikujące konta rachunkowe, wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe dla:

 1. banków – określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
 2. zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
 3. jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) – określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
 4. funduszy inwestycyjnych – określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
 5. domów maklerskich – określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
 6. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
 7. pozostałych jednostek – określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

4. dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:

 1. w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (o ile został nadany),
 2. informacja o rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji,
 3. numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika;

5. wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym;

6. wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

KSef a JPK_CIT

Projekt rozporządzenia odnosi się także do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wymogiem będzie bowiem także wskazywanie numeru identyfikującego fakturę w KSeF (dla faktur stanowiących dowód księgowy). Z projektu rozporządzenia MF wynika, że JKP_KR będzie obowiązkowo zawierać: różnice w zakresie przychodów i kosztów dla celów bilansowych a przychodów i kosztów dla celów podatkowych oraz podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku wyboru przez podatników ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Konsultacje podatkowe

Do 12 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje podatkowe w sprawie nowej struktury logicznej JPK_CIT. W konsultacjach podnoszone były głosy o trudnościach w dostosowaniu się podatników do JPK_CIT w związku z równoległym wdrażaniem KSeF. Opiniujący zgłaszali ponadto zbyt szczegółowy zakres raportowanych informacji, wymagający gruntownej przebudowy istniejących już w przedsiębiorstwach rozwiązań informatycznych.

Nowe raportowanie dla pierwszych podatników ma zacząć obowiązywać już od 2025 roku. Już teraz warto zacząć przygotowania do planowanych zmian.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right