Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Jakie mogą się pojawić problemy związane z rejestracją do VAT w Polsce?

Pomimo, iż rejestracja do celów VAT jest jedynie formalnością i nie ma znaczenia dla statusu danego podmiotu jako podatnika, jest czynnością istotną z punktu widzenia prowadzenia działalności. Brak formalnej rejestracji może negatywnie wpływać na zaufanie kontrahentów oraz generować dodatkowe problemy, np. związane z prawem do odliczenia VAT oraz wnioskowaniem o zwrot VAT.
Autor:
Monika Goździewska
Senior VAT Manager

Brak rejestracji do VAT

Jak wynika z ustawy o VAT, na podatników VAT nałożony został obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej.

Zgłoszenie rejestracyjne jest obowiązkiem o charakterze formalnym, który w żaden sposób nie warunkuje statusu podatnika podatku VAT.

Status danego podmiotu jako podatnika VAT jest kategorią obiektywną i nie jest zależny od faktu zarejestrowania się w tym charakterze.

W konsekwencji, jeżeli mamy do czynienia z podmiotem, który wykonuje czynności opodatkowane w celach zarobkowych i w sposób ciągły, to nawet pomimo braku złożenia zgłoszenia VAT-R taki podmiot jest podatnikiem VAT.

Wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT powoduje po stronie dostawcy lub usługodawcy obowiązek podatkowy. Z kolei wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu musi zostać udokumentowane fakturą. Faktura stanowi ściśle sformalizowany dokument, który potwierdza zaistnienie określonego zdarzenia, którego efektem jest powstanie obowiązku podatkowego. Słuszne jest postawienie w tym miejscu pytania czy niezarejestrowany podatnik VAT mieści się w kategorii podmiotów, które są uprawnione do wystawienia faktury. Odpowiedź na nie można znaleźć w orzeczeniach sądów (por. wyrok NSA z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. I FSK 2057/11).

Brak zarejestrowania sprzedawcy jako podatnika VAT czynnego nie pozbawia nabywcy automatycznie prawa do odliczenia podatku naliczonego (por. wyrok TSUE z dnia 19 października 2017r.C-101/16). Nabywca towarów powinien zachować należytą staranność i przedsięwziąć wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym.

W sytuacji, gdyby nabywca nieświadomie uczestniczył w procederze wyłudzenia VAT przez inny podmiot, zachowanie przez niego należytej staranności miałoby bardzo duże znaczenie w zachowaniu prawa do odliczenia podatku VAT z wystawionej przez taki nieuczciwy podmiot faktury, a jednym z ważniejszych przejawów zachowania należytej staranności jest weryfikacja przez nabywcę statusu sprzedawcy jako podatnika VAT.

Z drugiej strony nabywca, który nie dokonał formalnej rejestracji do celów VAT, jest pozbawiony prawa do odliczania podatku naliczonego zawartego w otrzymanych przez niego fakturach zakupowych VAT. Wynika to bezpośrednio z przepisów polskiej ustawy o VAT. Jednak, w sytuacji, gdy prawo do odliczenia podatku VAT nie uległo jeszcze przedawnieniu, a podatnik taki dokona formalnej rejestracji, będzie mógł skorzystać z tego prawa.

Wsteczna rejestracja

Jeśli chodzi o możliwość rejestracji „wstecznej” do VAT, nie ma już raczej wątpliwości  o jej dopuszczalności. Podatnikiem VAT podmiot staje się z mocy prawa, tj. nie są wymagane żadne formalności, które dopiero by ukonstytuowały takiego podatnika. Wystarczy,  że wykonamy jedną z czynności opodatkowanych tym podatkiem w ramach działalności gospodarczej. Dlatego w formularzu rejestracyjnym możemy wskazać datę od której faktycznie zaczęliśmy wykonywać czynności opodatkowane, nawet gdy ta data już upłynęła. W takiej sytuacji, aby uniknąć konsekwencji karnych, wraz z formularzem rejestracyjnym należy złożyć tzw. czynny żal.

W kontekście transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie ma możliwości rejestracji wstecznej. Skutkiem dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw bez rejestracji do VAT UE jest brak zastosowania  stawki VAT 0% do tych transakcji. Dlatego bardzo ważne jest w tym kontekście dołożenie wszelkich starań, aby dokonać zgłoszenia przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Rejestracja przez pośrednika

Czynność rejestracji, w zależności od sposobu jej dokonania, może wiązać się z powstaniem ryzyka. Wynika to z faktu, że w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Z odpowiedzialności tej zwalnia go jedynie okoliczność, iż powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Rachunek bankowy

Pomimo tego, że podatnik nie musi posiadać rachunku bankowego prowadzonego przez polski bank lub oddział banku zagranicznego w Polsce w celu rejestracji do VAT, w pewnych jednak okolicznościach jest zobowiązany taki rachunek posiadać.

Dotyczy to sprzedaży towarów i usług, podlegających obowiązkowemu stosowaniu MPP (mechanizm podzielonej płatności). Do tego celu niezbędne jest posiadanie ww. rachunku, ponieważ zgodnie z przepisami Prawa Bankowego w Polsce, rachunki te poprzez wydzielenie w ich ramach subkonta tzw. rachunku VAT, umożliwiają wysyłanie i odbieranie płatności w ramach tego mechanizmu. W skrócie mechanizm ten polega na podzieleniu płatności na dwie części, tj. kwotę VAT oraz kwotę netto wartości transakcji.

Brak rachunku w ww. sytuacji może spowodować, iż nabywca nie będzie zainteresowany współpracą. Niedopełnienie przez nabywcę obowiązku płatności za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności z wykorzystaniem MPP może skutkować dla niego karą nałożoną przez urząd skarbowy w wysokości 30% wartość podatku VAT w odniesieniu do tych pozycji wykazanych na fakturze, który powinny zostać zapłacone z użyciem tego mechanizmu.

Zwrot podatku VAT

Kolejną niedogodnością, która może dotykać podmioty nieposiadające rachunku bankowego prowadzonego prze polski bank lub polski oddział banku zagranicznego jest problem otrzymania zwrotu podatku VAT.

W sytuacji, gdy u podatnika występuje nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, podatnik może wystąpić o zwrot tego podatku na rachunek bankowy podatnika. W polskich przepisach , zwrot taki może być dokonany wyłącznie na polski rachunek bankowy.

W tym miejscu należy dodać, iż rachunek bankowy do zwrotu VAT musi należeć do podatnika ubiegającego się o zwrot. Nie jest więc możliwe wykorzystanie do tego celu rachunku bankowego innego podmiotu.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right