Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Jak ustalić, czy wartość przesyłki uprawnia do rozliczenia jej w procedurze IOSS

W lipcu ubiegłego roku, zasadniczo zmieniły się przepisy dotyczące handlu wysyłkowego, zarówno wewnątrzwspólnotowego jak i importu towarów do osób fizycznych, tzw. e-commerce.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Poza zmianą progu, po przekroczeniu którego należy zarejestrować się w państwie dostawy tych towarów i wprowadzeniu uproszczeń w rozliczaniu takiej sprzedaży, tzn. One Stop Shop (OSS)., przepisy wprowadzają kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby można było skorzystać z uproszczeń.

Jednym z nich, na którym się skupimy w tym artykule, jest wprowadzenia zwolnienia dla przesyłek importowanych o wartości nieprzekraczającej równowartości 150 EUR. W tym miejscu należy wskazać, że zwolnienie to nie obejmuje towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zwolnienie z podatku VAT importu dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 EUR, ma zastosowanie pod warunkiem że:

  • podatek albo podatek od wartości dodanej ma zostać zadeklarowany w Szczególnej procedurze dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych (IOSS), albo na zasadach odpowiadających tym regulacjom,
  • w momencie importu towaru przekazano organowi celnemu ważny numer identyfikacyjny VAT, nadany do IOSS albo na zasadach odpowiadających tym regulacjom.

O ile jednak oba ww. warunki są dosyć jasne, o tyle, trudności może sprawiać ustalenie wartości przesyłki.

Podatnicy, szczególnie Ci rozpoczynający swój biznes, mają problem z zarządzaniem sprzedażą, bo jak ustalić za każdym razem wartość pojedynczej przesyłki, czy jej wartość ma być ustalona na moment dostawy, a może wysyłki? Skąd podatnik ma wiedzieć jaka jest jej wartość, gdy sprzedaje ją w walucie innej niż euro? Wreszcie co stanowi wartość tej przesyłki? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Zwolnienie z podatku VAT, obejmuje przesyłki importowane o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty 150 EUR.

Czym jest wartość rzeczywista?

Wartość rzeczywista oznacza w przypadku towarów o charakterze handlowym: cenę samych towarów sprzedawanych w celu wywozu na obszar celny Unii, znajdujących się w pojedynczej przesyłce, z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba że są one ujęte w cenie i nie są oddzielnie wykazane na fakturze, oraz z wyłączeniem wszelkich innych podatków i opłat, jakie organy celne mogą ustalić na podstawie odpowiednich dokumentów.

Wszelkie inne powiązane koszty, oprócz kosztów transportu i ubezpieczenia, które nie odzwierciedlają wartości samych towarów, muszą zostać również wyłączone z wartości rzeczywistej, w każdym przypadku gdy są one oddzielnie i wyraźnie wskazane na fakturze (np. koszty oprzyrządowania, opłaty licencyjne, podatek wywozowy itp.).

W uproszczeniu, wartość rzeczywista to wartość towarów znajdujących się w pojedynczej przesyłce oraz wszelkich kosztów, które są uwzględnione w cenie towarów i nie są wyodrębnione na fakturze w oddzielnych pozycjach.

Jak ustalić wartość przesyłki?

Sposób ustalenia czy wartość przesyłki nie przekracza równowartości kwoty 150 EUR jest zdeterminowany przez walutę, w jakiej wyrażona jest wartość przesyłki, tj. walutę, w jakiej dokonano rozliczenia transakcji.

Największy problem w ustaleniu jej wartości stwarza zastosowanie właściwego kursu oraz sposób jego przeliczenia.

Jeżeli transakcja jest wyrażona w EUR - nie mamy najmniejszych problemów z ustaleniem czy spełnia ona warunek dotyczący jej wartości - maksymalna wartość rzeczywista przesyłki to 150 EUR.

Co w przypadku płatności w innej walucie niż EUR?

Jeżeli jej wartość wyrażona jest:

1.  w walucie PLN:

W celu określenia, czy sprzedaż może zostać rozliczona w punkcie kompleksowej obsługi importu (IOSS), należy zweryfikować czy wartość rzeczywista przesyłki w polskiej walucie (kwota płatności) nie przekracza równowartości kwoty 150 EUR.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT kwotę wyrażoną w euro przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny, przy czym wyrażone w złotych kwoty wynikające z przeliczenia zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Wg. powyższych zasad, wartość 150 EUR przeliczona na PLN po zaokrągleniu wynosi 687 PLN i jest stosowana do końca 2022 r.

Wartość PLN 687,00 (przed dokonaniem zaokrąglenia) została ujęta w Tabeli równowartości w złotych polskich kwot w walucie EUR, określonych w przepisach celnych do celów innych niż określenie klasyfikacji taryfowej towarów lub należności celnych (art. 53 ust. 2 Unijnego Kodeksu Celnego), która jest co roku opracowywana i publikowana na stronie internetowej Ministra Finansów: https://www.podatki.gov.pl/clo/kursy-walut/#kursy-dla-warto%C5%9Bci-celnej

Jeżeli dokonujemy sprzedaży wysyłkowej z krajów trzecich do UE i ich wartość została wyrażona w PLN, a import towarów następuje do Polski, wartość przesyłki nie może przekraczać kwoty 687 PLN.

W przypadku importu do innego kraju UE, zgodnie z Dyrektywą 112/2006, kurs jest co do zasady taki sam, ale państwa członkowskie mają pewną swobodę np. jeżeli tak zadecydują nie muszą zaokrąglać kwoty lub mogą w kolejnym roku stosować tę samą wartość jeżeli po przeliczeniu wg. nowego kursy kwota nie zmieniła się w zakresie 5%. Dlatego przy imporcie do innego niż Polska kraju członkowskiego, należy sprawdzić w jaki sposób należy przeliczyć wartość przesyłki, zgodnie z tam obowiązującymi przepisami.

2. w walucie obcej innej niż EUR:

W przypadku, gdy wartość przesyłki wyrażona jest w walucie obcej, innej niż EUR weryfikacje czy przesyłka nie przekracza progu 150 EUR następuje po przeliczeniu wartości towaru na PLN z zastosowaniem sposobu przeliczenia wg. przepisów celnych. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo celne w zw. z art. 146 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, w tym celu należy zastosować bieżące kursy średnie walut obcych ogłaszane przez Narodowy Bank Polski opublikowane w przedostatnią środę poprzedniego miesiąca. Kursy te obowiązują przez cały następny miesiąc kalendarzowy, np. bieżące kursy średnie opublikowane przez NBP w przedostatnią środę lutego obowiązują w marcu. W przypadku braku bieżącego kursu średniego walut opublikowanego w przedostatnią środę poprzedniego miesiąca należy stosować ostatni opublikowany kurs. Kursem wymiany walut, który należy stosować, jest kurs obowiązujący w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego.

Dla określenia czy dostawa może zostać rozliczona w procedurze IOSS, należy tak skalkulowaną wartość przesyłki odnieść do równowartości kwoty 687,00 PLN, o której mowa była w punkcie 1.

W sytuacji, gdy import przesyłki następuje w innym niż Polska kraju, należy po pierwsze zweryfikować czy tak jak to ma miejsce w Polsce, przeliczenia podstawy opodatkowania dla VAT w przypadku importu dokonuje się wg. przepisów celnych. Jeżeli tak, to sposób postępowania powinien być analogiczny z tą różnicą , że należy brać pod uwagę kurs ustalony przez uprawniony do tego bank we właściwym państwie członkowskim UE, w którym następuje import.

Krótkie podsumowanie

W zależności od waluty, w jakiej wyrażona jest wartość przesyłki, musimy podjąć inne kroki w celu ustalenia, czy nasza przesyłka może zostać rozliczona w procedurze IOSS:

  • jeżeli wartość przesyłki wyrażona jest w EUR, nie może ona przekroczyć kwoty 150 EUR;
  • jeżeli wartość przesyłki wyrażona jest w PLN i import następuje do Polski, jej wartość jest ustalona co roku i stosuje się ją począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia wg. kursu EBC obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W roku 2022 wartość ta wynosi 687 PLN,
  • jeżeli wartość przesyłki wyrażona jest w innej walucie niż EUR lub PLN( gdy import następuje do Polski), wówczas stosujemy średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP, opublikowany na przedostatnią środę poprzedniego miesiąca (w przypadku braku takiego kursu – ostatni opublikowany kurs) i porównujemy tak ustaloną wartość do kwoty 687 PLN.

W przypadku wątpliwości w tych i innych sprawach dotyczących e-commerce, zapraszamy do kontaktu.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right