Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

IP BOX dla sektora gamingowego w Polsce

Rynek gier w Polsce z każdym rokiem przybiera coraz większe rozmiary. Jego wartość wyliczana jest na miliardy złotych. Sama firma CD-Project Red, gigant branży gamedev, wyceniana jest na 36 mld zł. Stale rozwijająca się technologia, wzrost liczby konsol oraz łatwy dostęp do urządzeń sprawiają, że rynek gier z całą pewnością będzie rósł w siłę.
Autor:
Radosław Pilarski

Co oczywiste, graczy interesuje jedynie jakość nowych tytułów oraz ich cena, twórcy gier są więc w bardziej skomplikowanej sytuacji. Oprócz wszelakich trendów gamingowych czy popytu na dany rodzaj wirtualnej rozrywki, firmy te muszą zwracać szczególną uwagę na rozbudowany polski system podatkowy. Z tego też względu zainteresowanie sektora tworzącego gry koncentruje się wokół ulgi IP Box, mogącej w znaczny sposób zmniejszyć koszty produkcji wydawanych tytułów.

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Instytucja ta w dniu
1 stycznia 2019 roku została zaimplementowana do art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT oraz do art. 24d ust. 2 ustawy o CIT. Oznacza to, że skorzystać z niej mogą zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (programiści prowadzący jednoosobową działalność), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (m.in. spółki kapitałowe). IP BOX uprawnia do skorzystania z niższej, 5% stawki podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu tych podatków przez podmioty uzyskujące dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich kwalifikowanych praw własności intelektualnej w drodze działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Czym jest ulga IP BOX i kto może z niej skorzystać?

Ogólne zastosowania IP BOX

IP Box umożliwia skorzystanie z preferencyjnej 5% stawki podatkowej w podatku dochodowym, w stosunku do dochodów uzyskanych z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jednym z praw wymienionych przez wspomniane ustawy jest autorskie prawo do programu komputerowego. Z całą pewnością więc gra wideo będąca programem komputerowym spełnia przesłanki ulgi IP BOX.

Oczywiście samo tworzenie programu komputerowego jeszcze nie gwarantuje możliwości skorzystania z ulgi. Przede wszystkim działalność musi nosić charakter badawczo-rozwojową, tj. musi obejmować badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wydawać by się mogło, że każda gra tworzona od podstaw spełnia niniejszy warunek. Takie gry zawsze wprowadzają nowe standardy graficzne czy też dodają nowatorskie funkcjonalności.

Dodatkowo producent gier musi spełniać warunki księgowe. Ulga IP BOX wymaga od podatnika, aby ten prowadził osobną ewidencję w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu. Upraszczając należy wyodrębnić przychody z danego programu komputerowego od pozostałych przychodów.

Ważne! Należy pamiętać, że instytucja IP BOX może zostać zastosowana dopiero po zakończeniu roku podatkowego przy kalkulacji rocznego zobowiązania podatkowego i składaniu rocznego zeznania podatkowego. Ulga nie znajduje zastosowania w odniesieniu do bieżących rozliczeń z tytułu PIT lub CIT - nie jest uwzględniana do celów kalkulacji miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

Fiskus przychylny dla twórców gier

Wśród wspomnianych unormowań art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT oraz do art. 24d ust. 2 ustawy o CIT próżno szukać bezpośredniego odniesienia się prawodawcy do branży gamedev. W takiej sytuacji należy, opierać się na interpretacjach organów podatkowych oraz objaśnieniach inicjatora wdrożenia omawianych instrumentów podatkowych tj. ministra finansów.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów z 15 lipca 2019 roku, ze względu na dynamiczny rozwój technologii nie da się ustalić wyczerpującej i niezmiennej definicji pojęcia programu komputerowego oraz uniknąć rozbieżności interpretacyjnych. Dla podatnika w praktyce oznacza to, że za każdym razem chcąc skorzystać z omawianej preferencji podatkowej, powinien on złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS). Minister zaznaczył przy tym, że podstawą przyznania ulgi dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. Co za tym idzie, wyeliminowanie lub ograniczenie swobody twórczej będzie prowadziło wprost do wyłączenia lub ograniczenia zakresu ulgi IP BOX.

Spośród licznych interpretacji podatkowych największe znaczenie dla branży gamedev mają te z 24 stycznia oraz 6 lutego 2020 roku. Stanowisko Dyrektora KIS wyrażone w nich wprost, wskazuje, że autorskie prawo majątkowe do gry powstałe w wyniku działalności badawczo-rozwojowej uznawane jest za kwalifikowane prawo własności intelektualnej. W taki sam sposób należy traktować autorskie prawo do programu komputerowego. Co więcej, grę w rozumieniu prawa podatkowego należy traktować całościowo jako jeden utwór objęty kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Nie ma potrzeby wydzielania z niej poszczególnych części składowych takich jak grafika, dźwięk, mechanika czy interfejs.

Z powyższego wynika, że branża gamingowa nie ma powodów do zmartwień. Zasadniczo każdy tytuł stworzony od podstaw, korzystający z autorskich pomysłów i rozwiązań, kwalifikuje twórców do ulgi IP BOX.

Co z grami bazującymi na innych tytułach?

Wiemy już, że producenci wydający gry, które zostały stworzone od podstaw, co do zasady mogą liczyć na preferencyjne stawki podatku dochodowego. Co jednak, gdy dany przedsiębiorca zajmuje się odświeżeniem już leciwego tytułu, jak ma to miejsce - w popularnych w ostatnich latach – remakach gier? Problematyczne może okazać się również przenoszenie danych tytułów między portami gamingowymi, np. przeniesieniem dawnego „excluzivu” z konsoli PS4 na PC?

Powyższymi zagadnieniami zajął się Dyrektor KIS w interpretacjach z 16 i 17 czerwca 2020 roku. Organ – w przypadku remaku - uznał, że jeżeli producent stworzy tytuł za pomocą nowych kodów źródłowych gry na bazie jej dotychczasowej fabuły, zaś finalny produkt opracowany będzie z wykorzystaniem nowych koncepcji i narzędzi informatycznych, wówczas ma on prawo do skorzystania z ulgi IP BOX.
Z kolei przy tzw. portowaniu gier, Dyrektor KIS stanął na stanowisku, że w sytuacji, gdy wydawca w ramach przenoszenia gry na inną platformę dokonuje zmiany kodu, który umożliwia dopasowanie danego programu do sprzętu o innych parametrach sprzętowych, przy czym kod źródłowy portowanego programu jest zbudowany od podstaw, to nie ma prawnych przeszkód, aby twórca ten skorzystał z omawianej preferencji podatkowej.

Uwaga! Stanowisko Dyrektora KIS jest jednoznaczne. Jeżeli gra, czy to remake czy nowy port, bazuje na nowym kodzie źródłowym, twórca skorzysta z ulgi badawczo-rozwojowej.

Kto skorzysta z ulgi przy współpracy twórców?

Niejednokrotnie producenci gier korzystają z pomocy niezależnych twórców, np. osób tworzących ścieżki dźwiękowe czy zajmujących się optymalizacją. W takim wypadku producent musi być bardzo ostrożny – mimo możliwości skorzystania z IP BOX, nie każdy przychód będzie podlegał pod ulgę.

Dyrektor KIS w swojej interpretacji z dnia z 17 czerwca 2020 roku stwierdził, że w wypadku zawierania przez podatnika umów koproducenckich, jest on uprawniony do skorzystania z ulgi w podatku jedynie w części gry wytworzonej przez niego samodzielnie. Nie ma przy tym znaczenia, że koproducent przekaże prawa autorskie do swojej części programu głównemu deweloperowi. Kupno praw autorskich nie jest tożsame z wytworzeniem programu, a więc nie podlega ochronie prawnej w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

W konsekwencji powyższej interpretacji może dojść do ograniczenia współpracy B2B w branży gamedev. Dużym twórcom może przestać opłacać się współpraca z programistami – influencerami. Postawią natomiast na etatowe zatrudnienie. Wydaje się, że tylko takie rozwiązanie pozwoli firmom w całości wykorzystać omawianą instytucję.

Pomimo pozytywnych trendów interpretacyjnych twórcy powinni uważać

Reasumując, należy stwierdzić, że obecna linia decyzyjna organów podatkowych jest korzystna dla zainteresowanych. Oprócz gier stworzonych od podstaw, również tytuły

„odtwórcze”, takie jak remake czy porty gier, dają możliwość ich twórcom skorzystania z preferencji podatkowej.

Z drugiej jednak strony IP BOX może wymusić na branży zmiany w jej strukturach. Z racji tego, że ulgi dotyczą jedynie „twórców”, w dosłownym tego słowa znaczeniu, podatnicy nie będą mogli skorzystać z ulgi w przypadku dzieł, które zostały zlecone podmiotom zewnętrznym. Może to doprowadzić do sytuacji, w której producenci będą musieli wybierać między skorzystaniem z IP BOX i zatrudnieniem „etatowych” pracowników (co wiąże się ze zwiększeniem kosztów pracowniczych), a skorzystaniem z tańszych usług tzw. influencerów i zapłaceniem podatku dochodowego w wyższej kwocie.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze fakt, iż omawiane w niniejszym artykule interpretacje Dyrektora KIS są opiniami odnoszącymi się wyłącznie do indywidualnych stanów faktycznych określonych przez danych podatników w swoich wnioskach. Oznacza to, że w dwóch – niemal identycznych – sytuacjach, organ podatkowy może inaczej zinterpretować okoliczności sprawy i wydać różne od siebie decyzję. Co więcej, w aktualnej sytuacji prawo-społecznej, zapewne nieprędko dojdzie do nowelizacji i uszczegółowienia omawianej materii.

Zdaje się więc, że obecnie, jedynym gwarantem sytuacji podatkowej twórcy gier jest, wydana w jego sprawie, indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora KIS.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426).
  • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 stycznia 2020 r. 0114-KDIP2-1.4010.480.2019.2.JS - Gra komputerowa jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 lutego 2020 r. 0111-KDIB1-1.4010.532.2019.2.BK - 5% stawka CIT dla dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 czerwca 2020 r. 0111-KDIB1-1.4010.67.2020.2.ŚS - Gra komputerowa powstała w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 czerwca 2020 r. 0111-KDIB1-1.4010.70.2020.2.SG - Gra komputerowa powstała w wyniku usługi portowania jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right