Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Fotowoltaika w firmie - depozyt prosumencki a VAT

Prosument wytwarzający nadwyżkę energii elektrycznej jest uznawany za podatnika VAT. Efektem uznania prosumenta za podatnika VAT dokonującego dostawy opodatkowanej VAT jest konieczność wystawiania faktur z tytułu dostawy energii.
Autor:
Monika Pastuszak
Senior Tax Specialist, Tax Advisor

Firmy, które posiadają instalację fotowoltaiczną i wprowadzają wytworzoną energię do sieci energetycznej z instalacji, a są podatnikami VAT, muszą uważnie spojrzeć na przyjęty system rozliczeń z zakładem energii elektrycznej dla celów księgowo-podatkowych.

Przykładowo, w systemie rozliczeń określonym jako tzw. net-billing, wprowadzonym w wyniku zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (w skrócie: ustawa o OZE), pojawia się kwestia podatkowego rozliczenia kwoty wskazywanej na fakturach od dostawcy energii jako pomniejszenie kwoty do zapłaty określanej często na fakturach jako depozyt prosumencki w świetle polskich przepisów o podatku VAT.

Interpretacje indywidualne

W wydawanych obecnie interpretacjach indywidualnych przepisów podatkowych w zakresie VAT, przy rozliczeniu w tzw. systemie net-billingu wprowadzonym w ustawie o OZE, organ interpretacyjny prezentuje stanowisko, że spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, w której występują takie kwoty pomniejszające kwoty brutto do zapłaty wynikające ze stanu depozytu energii z fotowoltaiki  działa jako podatnik VAT, a poprzez wprowadzanie energii do sieci energetycznej będzie dokonywać na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, co oznaczałoby jej  opodatkowanie podatkiem VAT.

Stanowisko takie zostało potwierdzone w szeregu interpretacji indywidualnych m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2023 r. o sygn. 0114-KDIP4-1.4012.164.2023.1.BS, w której organ podatkowy wskazał, że:„W konsekwencji Państwo jako prosument - czynny podatnik VAT, poprzez wprowadzanie energii do sieci energetycznej dokonują na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Okoliczność wzajemnego kompensowania zobowiązania prosumenta wobec przedsiębiorstwa energetycznego i tego przedsiębiorstwa wobec prosumenta (co wynika z art. 4c ust. 3 ustawy o OZE), pozostaje bez wpływu na określenie odpłatnego charakteru dokonywanej przez Państwa dostawy energii elektrycznej wytworzonej w Państwa mikroinstalacji.”

Przedsiębiorca będący prosumentem i podatnikiem VAT czynnym, który dokonuje w systemie net-billingu odpłatnej dostawy energii z OZE na rzecz firmy energetycznej, zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT z tego tytułu, co powinno nastąpić najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Obowiązek podatkowy w związku z realizowaną dostawą powstanie w momencie wystawienia faktury. Jeżeli jednak taki przedsiębiorca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem (tj. po upływie terminu płatności), obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności.

Podstawa opodatkowania

W celu określenia podstawy opodatkowania VAT dla spółki będącej podatnikiem VAT wytwarzającej energię elektryczną w instalacji OZE należy wartość należną prosumentowi ustaloną jako iloczyn ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez spółkę po zbilansowaniu godzinnym oraz rynkowej ceny energii elektrycznej pomniejszyć o kwotę podatku VAT należnego. Wartość na fakturach od firmy energetycznej prezentowana jako kwota pomniejszająca z tytułu rozliczenia energii wprowadzonej do sieci z instalacji OZE stanowi kwotę brutto (z VAT). Powyższe stanowisko zostało wyrażone m.in. w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2023 o sygn.0114-KDIP4-1.4012.417.2022.1.APR.

Z uwagi na konieczność przeanalizowania stosowanego w danej firmie modelu rozliczeń w sytuacji posiadania instalacji fotowoltaicznej wykorzystywanej w działalności gospodarczej, w razie wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu z działem podatkowym KR Group.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right