Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Fotowoltaika w firmie - depozyt prosumencki a rozliczenie CIT

Rozliczenie depozytu prosumenckiego – problemy praktyczne z rozliczeniem w CIT.
Autor:
Monika Pastuszak
Senior Tax Specialist, Tax Advisor

Na fakturach dokumentujących zakup energii elektrycznej dla firm posiadających instalacje elektryczne wprowadzające energię z instalacji fotowoltaicznej do sieci pojawiają się pozycje opisane jako depozyt prosumencki pomniejszające kwotę brutto z takiej faktury do zapłaty. Tego typu pozycje dotyczą wartości nadwyżki energii wprowadzonej do sieci z instalacji fotowoltaicznej powiązanej z wprowadzonym w ustawie o odnawialnych źródłach energii (dalej ustawa o OZE) systemem rozliczeń energii z prosumentami.

Ustawa o OZE wprowadziła system rozliczania prosumentów poprzez rozliczanie wartościowe, tzw. net-billing. W art.4c ust.1 ustawy o OZE zdefiniowane zostało pojęcie depozytu prosumenckiego, prosumenta, mikroinstalacji czy też konta prosumenta.

Kim jest prosument?

Zgodnie z ustawą o OZE, prosumentem mogą być zarówno osoby prawne jak i jednostki niebędące osobami prawnymi lub przedsiębiorcy będący odbiorcami końcowymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, którzy wytwarzają energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej w art.40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej.

Przeważający rodzaj działalności zgodnie z systemem kodów PKD można określić na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Mikroinstalacja obejmuje instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50kW.

W przyjętym ustawowo modelu rozliczeń sprzedawca, czyli zakład energetyczny, do którego prosument oddaje nadwyżkę energii z odnawialnego źródła jakim jest instalacja fotowoltaiczna w celu prowadzenia rozliczeń wartości energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci i wartości energii pobranej przez prosumenta ma obowiązek prowadzenia konta dla prosumenta zwanego ,,kontem prosumenta’’.

Na koncie prosumenta ewidencjonowana jest ilość i wartość energii elektrycznej wprowadzonej oraz pobranej przez prosumenta, a także wartość środków należna prosumentowi za energię wprowadzoną do sieci-ta należna prosumentowi wartość została nazwana ‘’depozytem prosumenckim’’.

Ważne: całkowita kwota depozytu prosumenckiego obejmuje nierozliczoną wartość i nie zawsze będzie równa wartości energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci w danym miesiącu.

Wątpliwości

W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy wartość pomniejszającą kwotę do zapłaty na fakturach za energię z tytułu depozytu prosumenckiego wykazywać jako należny przychód podatkowy w rozliczeniach CIT Spółek będących podatnikami CIT i prosumentami z racji posiadanej fotowoltaiki i wprowadzania energii z tego źródła do sieci energetycznej.

Źródłem niejasności jest też przepis art.4 ust. 12 ustawy o OZE, zgodnie z którym nadwyżka energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11 nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.).

Problematyczny jest brak wskazania zwolnienia dla opodatkowania tego rodzaju przysporzenia po stronie prosumenta bezpośrednio w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Mimo że brzmienie ww. przepisu wydaje się jasne, zawarcie go w ustawie „niepodatkowej” może wywrzeć różne skutki negatywne dla bezpieczeństwa jego stosowania (od nieświadomości istnienia takiego przepisu po stronie organów podatkowych po odmowy wydawania interpretacji indywidualnych pod pretekstem – fałszywym – wykraczania przez ten przepis poza zakres prawa podatkowego).

Nie ułatwia także sytuacji podatników brak jasnej interpretacji ww. przepisów w kontekście rozliczenia tego rodzaju np. w formie interpretacji ogólnej, konieczność uwzględnienia czy w całości kwotę należną traktować jako przychód w CIT czy też traktować ją jako kwotę brutto zawierającą także podatek VAT należny. W tej sytuacji pomocne może być indywidualne przeanalizowanie konkretnie występujących przypadków i ich skali w danej firmie, aby uniknąć ryzyka błędnego jej rozliczenia w zakresie CIT czy VAT, jak również podjęcie działań mających na celu ograniczenie potencjalnego ryzyka podatkowego związanego z rozliczeniami tego typu zdarzeń.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy mogą służyć Państwu wsparciem w tym zakresie.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right