Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Ewidencja członków grupy VAT – nowa struktura ewidencyjna JPK_GV(1)

Już niewiele czasu pozostało członkom grupy VAT na dostosowanie swoich systemów księgowych do możliwości przekazywania ewidencji JPK_GV (1) do urzędu skarbowego.
Autor:
Agnieszka Niedzielska
Tax Compliance Manager, Tax Advisor

18 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 727 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Regulacje te dotyczą wąskiej grupy podatników, jaką jest grupa VAT, a w zasadzie jej członków i zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. w polskim porządku prawnym funkcjonuje kolejny rodzaj podatnika VAT, jakim jest grupa VAT. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami grupę VAT mogą tworzyć podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

Instytucja grupy VAT jest dobrowolna i zależy od decyzji przedsiębiorców tworzących taką grupę. Jak wskazuje art. 8c ust. 1 ustawy o VAT  dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu.

Grupa VAT a ewidencja

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2023 r. przepisów dotyczących nowej struktury logicznej JPK_GV (1), członkowie grupy VAT będą mieli obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego, właściwego dla przedstawiciela grupy VAT, ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu. Ewidencja ta będzie sporządzana i składana osobno przez każdego członka grupy VAT, w zakresie dokonanych dostaw i świadczonych usług na rzecz pozostałych członków grupy VAT. Konieczność przekazania takiej ewidencji wystąpi również w przypadku braku transakcji dostawy towarów lub usług pomiędzy członkami grupy VAT w danym okresie rozliczeniowym.

Ewidencja - zakres danych

Opublikowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji oraz sposób wykazywania danych w ewidencji, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania przez grupę VAT, kontroli obowiązków grupy VAT przez organ podatkowy oraz możliwości techniczno-organizacyjnych prowadzenia przez członków grupy VAT tej ewidencji.

Nowa ewidencja struktury JPK_GV (1) będzie obowiązkowo zawierać następujące dane:

 • wskazanie daty przesłania ewidencji,
 • oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest przesyłana ewidencja,
 • wskazanie celu przesłania ewidencji - przesłanie ewidencji albo korekta ewidencji,
 • dane identyfikacyjne członka grupy VAT przesyłającego ewidencję tj. numeru identyfikacji podatkowej (NIP), w przypadku gdy członek grupy VAT jest osobą fizyczną - wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia oraz w przypadku gdy członek grupy VAT jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną - wskazanie pełnej nazwy, a także adresu poczty elektronicznej,
 • oznaczenie okresu, za który jest przesyłana ewidencja,
 • dane dotyczące czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj.:
  • numer dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,
  • datę wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,
  • imię i nazwisko lub nazwę członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • należność za dany rodzaj towaru lub usługi,
  • należność ogółem za czynność,
  • sumę należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym.

Dodatkowo ewidencja ta może zawierać:

 • numer telefonu kontaktowego członka grupy VAT przesyłającego ewidencję lub osoby reprezentującej tego członka,
 • nazwę systemu teleinformatycznego, z którego jest przesyłana ewidencja,
 • w przypadku korekty ewidencji - zakres dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z przywołanym rozporządzeniem oraz załącznikiem stanowiącym sposób wykazywania danych w ewidencji, mogą się Państwo zapoznać pod tym linkiem.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right