skip to Main Content
Slide 1
Jesteś innowatorem?

Prowadzisz działalność m.in. w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym bądź IT?

123

IP BOX - szansa na niższy podatek dla innowacyjnych przedsiębiorców

IP BOX, znany również jako Innovation BOX, jest wprowadzoną w 2019 formą preferencyjnego opodatkowania dochodów. Ma stanowić uzupełnienie dobrze znanej ulgi badawczo-rozwojowej. 5-procentowa stawka PIT/CIT nie jest jednak skierowana do wszystkich – ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców, których dochód pochodzi z działalności innowacyjnej o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R).

Można powiedzieć, że IP BOX jest bodźcem podatkowym, który pozwala firmom (ale również osobom fizycznym w postaci podatnika PIT – np. programistom na umowie o współpracę) zaangażowanym w czynności związane z badaniami i rozwojem uzyskać preferencyjną stawkę podatkową. Największe korzyści przyniesie w połączeniu z istniejącą już ulgą B+R: IP BOX dotyczy bowiem dochodów, natomiast ulga B+R – kosztów podatkowych. Pozwala  to na efektywne kumulatywne traktowanie tych dwóch instrumentów 5-procentowy podatek można łączyć również z prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy też wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Zgodnie z objaśnieniami OECD istotne jest, aby wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych IP. Jako przykład braku możliwości ustalenia bezpośredniego związania kosztu z kwalifikowanymi IP podać można koszt budynku (nabycia, utrzymania), leasing samochodów, koszty ogólnoadministracyjne, dodatkowe działania księgowe (patrz poniżej) czy koszty udziału w przetargu. Intencja ustawodawcy zawarta w objaśnieniach zakłada, że powyższe elementy nie mają charakteru innowacyjnego, czyli nie wprowadzają nowej wartości wytworzonej lub ulepszonej.

Krojone na miarę innowatorów

Do kogo zatem skierowany jest IP BOX? Do przedsiębiorstw lub osób bezpośrednio zajmujących się działalnością B+R oraz będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami kwalifikowanego IP. W praktyce oznacza to, że muszą one wykonywać działalność (tworzyć/ulepszać) na instrumentach z zamkniętego katalogu praw własności intelektualnej, w skład którego wchodzą:

Zamknięty katalog praw własności intelektualnej

  • Autorskie prawo do programu komputerowego
  • Prawo ochronne na wzór użytkowy
  • Prawo rejestracji wzoru użytkowego
  • Prawo rejestracji topografii układu scalonego
  • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
  • Wyłączne prawo do nowej odmiany roślin
  • Prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu
  • Patent

Istotne jest, że każdy z wyżej wymienionych elementów musi posiadać własną, szczegółową ewidencję przychodów oraz kosztów. W odróżnieniu do dobrze już znanej ulgi B+R nie wystarczy już plik w Excelu – korzystanie z IP BOX wymaga otworzenia osobnych kont pomocniczych w celu wyodrębnienia operacji dotyczących działań badawczo-rozwojowych – oznacza to dodatkową pracę dla działów księgowych, co przekłada się na realne, nierzadko bardzo wysokie, koszty. Warto zaznaczyć, że na ten moment trudno mówić o praktyce, gdyż ze statystyk wynika, że bardzo niewiele firm zdecydowało się na wdrożenie IP BOX w roku 2019.

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, że rozliczenie IP BOX w zeznaniu rocznym może automatycznie spowodować przeprowadzenie czynności sprawdzających przez Urząd Skarbowy – w przypadku ulgi B+R kontrole w 2019 przeszła niemal połowa firm. Jeśli chodzi o IP BOX, z uwagi na bardziej skomplikowany proces księgowy, można spodziewać się kontroli w jeszcze większej liczbie przedsiębiorstw.

Większe korzyści dla kreatywnych przedsiębiorców

Ważną kwestią odnośnie wymagań dotyczących możliwości zastosowania IP BOX jest zasada łącznika (ang. nexus approach), która głosi, że przychody związane z IP mogą być preferencyjnie opodatkowane w takim zakresie, w jakim konkretne IP wynika z działalności B+R. Łącznik ma zapobiec próbom korzystania z obniżonego podatku przez podatników, którzy nie wyprodukowali, nie rozwinęli lub nie ulepszyli IP w ramach działalności B+R (ale np. kupili je od stron trzecich i sprzedawali bez wprowadzania zmian). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i biorąc pod uwagę złożoność procesów biznesowych, kraje OECD/G20 zaakceptowały zmodyfikowaną wersję łącznika – pozwala ona na  zwiększenie kwalifikowanego kosztu o 30 procent.

Zapowiedź innowacyjnej Polski

Czas pokaże, jak IP BOX zostanie odebrany w Polsce – prognozy są jednak optymistyczne. 5-procentowy PIT oferuje innowacyjnym podatnikom możliwość dynamicznego rozwoju i zachęca do pozostawienia swoich biznesów w obrębie kraju. Czy możemy spodziewać się kolejnych ulg dla kreatywnych przedsiębiorców? Wydaje się, że istniejąca już ulga B+R oraz nowo wprowadzony IP BOX zamykają drogę ustawodawstwu. Ale nie są to wcale złe wieści, ponieważ przy połączeniu obu ulg przedsiębiorcy mogą być w stanie naprawdę efektywnie zoptymalizować swoje podatki.

FAQ

Jaki jest główny cel IP BOX?

IP BOX stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Celem wprowadzenia jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce.

Wśród głównych narzędzi fiskalnych zmierzających do stymulowania takiej działalności jest również wprowadzona 1.01.2016 r. ulga na prace badawczo-rozwojowe, zwana zazwyczaj ulgą B+R.

Ile razy w roku będą dokonywane kontrole? Co może zakwestionować Urząd Skarbowy?

Można się spodziewać, że rozliczenie IP BOX w zeznaniu rocznym za dany rok może spowodować automatycznie przeprowadzanie czynności sprawdzających przez organ podatkowy, jak to miało miejsce w przypadku ulgi B+R.

Fiskus sprawdza sposób zastosowania oraz wyliczania ulgi. Dodatkowo konieczne może być przesłanie dokumentacji źródłowej potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wysokości ulgi np. pliki z kalkulacjami, zestawienia.

W odróżnieniu do dobrze już znanej ulgi B+R nie wystarczy już plik w Excelu – korzystanie z IP BOX wymaga otworzenia osobnych kont pomocniczych w celu wyodrębnienia operacji dotyczących działań badawczo-rozwojowych.

Czy ktoś skorzystał w ulgi w 2019 roku?

Dane w tym zakresie będą znane dopiero w połowie 2020 roku, po złożeniu rocznych zeznań podatkowych za 2019 rok.

Co oznacza “bezpośredniość” w kontekście B+R?

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP BBOX jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, co jest wyrazem zgodności tej preferencji z podejściem nexus z Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z wyjaśnieniami OECD w akapicie 39 Raportu OECD istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych IP. OECD jako przykład braku możliwości ustalenia bezpośredniego związania kosztu z kwalifikowanymi IP podaje koszt budynku (nabycia, utrzymania, etc.), w którym wytwarzane są kwalifikowane IP. Taki koszt jest kosztem jedynie pośrednio związanym z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP i dlatego nie może zawierać się we wskaźniku nexus.

Czym różni się IP BOX od ulgi B+R?

Ulga B+R to typowa ulga podatkowa. IP BOX nie jest ulgą podatkową, lecz umożliwia skorzystanie z preferencyjnej (obniżonej) stawki podatkowej w odniesienie do dochodów ze źródeł kwalifikowanych.

Sposób ewidencjowania dla potrzeb IP BOX jest bardziej rozbudowany niż w przypadku ulgi B+R.

Dodatkowo, wyłączenia i ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wydatków dla potrzeb ulgi B+R nie będą miały zastosowania przy obliczaniu wskaźnika nexus w IP BOX.

Najważniejsze jest jednak to IP BOX można łączyć z Ulgą B+R, prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy też na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Od jakiej kwoty przychodów korzystanie z IP BOX będzie opłacalne?

Każdy przypadek należy ocenić indywidualnie.

Zakładając, że u podatnika:

- suma dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych w roku podatkowym wynosi 10 mln zł;

- koszty na działalność B+R prowadzoną w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wynoszą 1,5 mln zł;

- koszty na nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego wynoszą 150 tys. zł;

- koszty na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wynoszą 300 tys. zł

Oszczędność podatkowa za 1 rok wyniesie 1,4 mln zł.

Katarzyna Adamowicz

Head of Tax

T: (+48) 22 262 81 29
@: k.adamowicz@krgroup.pl

Katarzyna_team

Katarzyna Adamowicz

Head of Tax

T: (+48) 22 262 81 29
@: k.adamowicz@krgroup.pl

Oferta

IP BOX

Prowadzisz działalność badawczo-rozwojową? Sprawdź, czy możesz skorzystać z 5-procentowej stawki podatkowej.

Back To Top