Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną i wymaga dokumentacji cen transferowych?

W odpowiedzi na interpelację poselską, swoje stanowisko wyraził Jan Sarnowski. Jego zdaniem wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Czym charakteryzuje się transakcja kontrolowana?

Istotą interpelacji było ustalenie, czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną, o której mowa w art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z definicją transakcja kontrolowana obejmuje „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.

Jak można zauważyć, definicja ta nie jest jednoznaczna i obejmuje swoim zakresem szeroki krąg zdarzeń gospodarczych. W związku z tym podatnicy będący podmiotami powiązanymi mogą mieć problem z definitywnym ustaleniem w jakich przypadkach jest konieczne sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Co oznaczają działania o charakterze gospodarczym?

Legalna definicja transakcji kontrolowanej, obok wpływu tzw. powiązań na jej warunki (w przedmiotowej sytuacji istnienie powiązań nie było kwestionowane), kładzie nacisk na gospodarczy charakter działań stron. W celu ustalenia czy dana transakcja mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, należy zatem skupić się na zdefiniowaniu pojęcia „działania o charakterze gospodarczym”.

Z wyjaśnień wiceministra finansów wynika, że charakter gospodarczy działania należy co do zasady utożsamiać z działaniem w celu zarobkowym. Samej wypłaty dywidendy nie można jednak postrzegać bezpośrednio jako działania gospodarczego w sensie, w którym wspomniano powyżej. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapitał, jednak wypracowany zysk, jak i jego podział oraz wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej - np. produkcyjnej, usługowej, handlowej, nie zaś takim działaniem sensu stricto. Wypłata dywidendy wiąże się z funkcjonowaniem spółek kapitałowych – udziałowcy czy akcjonariusze uczestniczą w osiągniętym zysku poprzez dywidendę. Decyzja o wypłacie dywidendy jest czynnością dokonywaną samodzielnie przez spółkę na podstawie odpowiednich regulacji kodeksu spółek handlowych (w drodze uchwały zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

Jak rozumieć definicje?

Z powyższej argumentacji wynika, że wypłata dywidendy nie stanowi działania o charakterze gospodarczym, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Przepisy dotyczące cen transferowych wciąż pozostają w wielu miejscach niejasne i nie mają jednolitej wykładni. Idealnym tego przykładem są „inne transakcje”, które to powszechnie występują w obrocie gospodarczym, ale z uwagi na skomplikowanie materii wciąż bywają bolączką podatników (mowa tu m.in. o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy podwyższeniu kapitału). Należy więc pamiętać, że każdorazowo badanie istoty transakcji oraz obowiązków TP z uwagi na skomplikowanie materii wymaga gruntownej analizy.

Źródło:
Odpowiedź z 22 sierpnia 2020 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 9368

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right