skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Czy otwarcie galerii handlowych poprawi sytuację finansową najemców i właścicieli centrów handlowych?

Nie wszyscy przedsiębiorcy skorzystają na wprowadzeniu przepisów „odmrażających”, a Ci którzy będą mogli wznowić handel będą zmuszeni ponieść koszty zachowania szczególnej higieny, przy czym nie mogą liczyć na duże zyski z uwagi na ograniczenia ilości klientów.

Nowa normalność i wprowadzone restrykcje

W zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów wprowadzono środki indywidualnej ochrony (obowiązek używania maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych oraz ogólnie dostępne preparaty do dezynfekcji rąk).  W centrach handlowych mogą też funkcjonować tzw. wyspy handlowe (pod warunkiem oddzielenia lad i stanowisk kasowych specjalnymi przesłonami z tworzywa sztucznego oraz wyłączenia dostępu klientom do wnętrza wyspy). Pracownicy mają obowiązek wykonywania swoich obowiązków w rękawiczkach, z równoczesnym zakryciem ust i nosa, obsługując maksymalnie jedną osobę.  Dodatkowo został wprowadzony limit osób, które mogą przebywać w galerii handlowe, wynoszący 1 osobę na 15 m kw. powierzchni handlowej.

Możliwość przedłużenia umów najmu

Należy zwrócić uwagę na szczególny przepis (art. 15ze ust. 2 ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej) odnoszący się do ustania zakazu prowadzenia handlu i możliwości przedłużenia umów najmu na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania umowy przez dłuższy okres, tj. okres trwania zakazu i dodatkowe 6 m-cy od dnia odwołania tego zakazu.

Warunkiem jest złożenie przez najemcę przedłużenia czasowo wygaszonego stosunku prawnego na takich samych zasadach jak wynikające z postanowień umowy w terminie 3 m-cy od dnia zniesienia zakazu. Przepisy zostały wprowadzone, aby chronić interesy obu stron umowy, bowiem mają zrekompensować wynajmującemu straty, w związku z tym, że nie otrzyma czynszu za okres zakazu. W zamian za to umowa najmu może zostać przedłużona, a w przyszłości  wynajmujący otrzyma świadczenie od najemcy za ten dodatkowy okres.

Czy konieczne będzie zawarcie porozumienia przez strony umowy?

Wątpliwości może budzić jednak fakt, iż przepis ten literalnie stanowi o powinności złożenia takiej oferty wyłącznie przez najemcę i nie wyjaśnia czy obowiązuje na zasadzie przymusu czy jedynie jednej z dostępnych możliwości. Jak wskazano w ust. 4 tego artykułu przepisy te nie uchybiają przepisom Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że wprowadzone rozwiązanie nie pozbawia stron umów korzystania z innych rozwiązań wynikających z prawa zobowiązań, określonych w Kodeksie cywilnym, w przypadku ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Finalnie może okazać się, że najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest zawarcie porozumienia przez strony, które w jak najszerszym stopniu będzie uwzględniać obustronny interes.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarny dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej  działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce  https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Back To Top