Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Czy brak straty podatkowej zawsze zwalnia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi.
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku, ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, które spełniły określone w ustawie warunki.

Przesłanki do zwolnienia

Zwolnienie jest przewidziane m.in. dla podmiotów, które posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a ponadto w danym roku podatkowym:

 1. nie korzystały ze zwolnień podmiotowych w podatkach dochodowych;
 2. nie korzystały ze zwolnień dla działalności gospodarczych prowadzonych w specjalnych strefach ekonomicznych lub objętych decyzją o wsparciu na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;
 3. nie poniosły straty podatkowej.

Zagadnieniem, które budzi wątpliwości interpretacyjne w kontekście możliwości zastosowania zwolnienia jest kryterium występowania straty podatkowej oraz związane z nim wprowadzone do ustawy o CIT od 2018 roku „koszyki przychodowe”.

Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia 2018 r., w wyniku zmiany art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, przychody podatników tego podatku zostały podzielone na dwa źródła przychodów: z  zysków kapitałowych oraz innych źródeł przychodów. W stosunku do każdego ze źródeł, przychody i koszty ich uzyskania są przyporządkowywane oddzielnie. W świetle powyższych regulacji należy wskazać, że ustawodawca rozgraniczył możliwość przenoszenia kosztów podatkowych pomiędzy dwoma różnymi źródłami przychodów (z zysków kapitałowych oraz z pozostałych źródeł) i ustalił, że podatnik może ponieść stratę podatkową na każdym źródle odrębnie.

Biorąc pod uwagę powyższe, powstaje pytanie czy aby móc skorzystać ze zwolnienia strata podatkowa nie może wystąpić:

 • jednocześnie w obu źródłach przychodów,
 • tylko w ramach jednego ze źródeł przychodów,
 • w ramach tego źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję

Stanowisko organów podatkowych

Podejście organów w opisanej kwestii było dotychczas rozbieżne. Początkowo interpretacje organów podatkowych prezentowały stanowisko, zgodnie z którym, nawet jeśli transakcja kontrolowana dotyczy zyskownego źródła przychodów, to wystąpienie straty w drugim źródle przychodów przesądza o niemożności zastosowania zwolnienia (interpretacja z dnia 22 sierpnia 2019 roku 0111-KDIB1-2.4010.260.2019.1.MS oraz interpretacja z dnia 13 sierpnia 2019 roku 0111-KDIB1-2.4010.187.2019.1.AK).

W ostatnim czasie nastąpiła jednak zmiana podejścia organów podatkowych odnośnie wskazanego zagadnienia i wydaje się, że zaczynają one zmierzać w jednolitym kierunku.

Zgodnie z opublikowanymi w tym roku interpretacjami indywidualnymi*, brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednocześnie, wystąpienie straty z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia. Także wyrok z 9 stycznia 2020 r. (I SA/Wr 861/19) potwierdził, że warunek zwolnienia ze sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych, będący stroną transakcji kontrolowanej, nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się daną transakcję (pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek koniecznych do zastosowania zwolnienia).

Ostatecznie przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane z tym podmiotem.

Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego, transakcja musi zostać zaraportowana (choć dla tych przepływów prezentowane dane są ograniczone) w ramach formularza TP-R.

*Interpretacje indywidualne:

 • z dnia 3 stycznia 2020r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.481.2019.1.IZ,
 • z dnia 23 kwietnia 2020 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.101.2020.1.IM,
 • z dnia 7 maja 2020 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.121.2020.1.ANK,
 • z dnia 19 maja 2020 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.68.2020.1.BKD,
 • z dnia 1 czerwca 2020r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.140.2020.1.BK,
 • z dnia 30 września 2020r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.296.2020.2.AR,
 • z dnia 2 października 2020r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.234.2020.1.RK
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right