skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Świadczenia postojowe

Od 1 kwietnia br. osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) mogą liczyć na tzw. świadczenia postojowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zleceniobiorców, wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie im przychodu.

Kto może ubiegać się o świadczenie postojowe?

O świadczenie mogą ubiegać się: zleceniobiorca, osoba wykonująca prace na podstawie umowy agencyjnej, osoba wykonująca pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło.

Kiedy można ubiegać się o świadczenie postojowe?

O świadczenie postojowe można ubiegać się, gdy spełnione zostało kilka warunków łącznie tj.:

  1. umowa była zwarta przed 1 lutego 2020 r.,
  2. osoba, której dotyczy wniosek o świadczenie postojowe, nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP, nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności Zleceniodawcy
  3. przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany przez zleceniobiorcę w miesiącu poprzednim nie przekroczył kwoty 15 681 zł zł, czyli 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

Wnioski mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Jak napisać i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia postojowego? Należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy/zamawiającego, dołączyć oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów, a także dołączyć kopię umowy.

Ile wynosi wysokość świadczenia postojowego?

2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Co to oznacza?

Jeżeli jesteś zleceniobiorcą spełniającym wyżej opisane kryteria do ubiegania się o świadczenie postojowe w związku z przestojem w prowadzeniu działalności zleceniodawcy/zamawiającego w następstwie COVID-19, w tym, w marcu zarobiłeś w ramach świadczenia usług na podstawie umowy/umów cywilnoprawnych  mniej niż 15 681 zł, to w kwietniu możesz ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł;

Jeżeli jesteś zleceniobiorcą spełniającym wyżej opisane kryteria do ubiegania się o świadczenie postojowe w związku z przestojem w prowadzeniu działalności Zleceniodawcy / Zamawiającego w następstwie COVID-19, który w marcu zarobił w ramach świadczenia usług na podstawie umowy / umów cywilnoprawnych mniej niż 1299 99 zł (czyli mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

 

Back To Top