Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Świadczenia postojowe

Od 1 kwietnia br. osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) mogą liczyć na tzw. świadczenia postojowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zleceniobiorców, wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie im przychodu.
Autor:

Kto może ubiegać się o świadczenie postojowe?

O świadczenie mogą ubiegać się: zleceniobiorca, osoba wykonująca prace na podstawie umowy agencyjnej, osoba wykonująca pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło.

Kiedy można ubiegać się o świadczenie postojowe?

O świadczenie postojowe można ubiegać się, gdy spełnione zostało kilka warunków łącznie tj.:

  1. umowa była zwarta przed 1 lutego 2020 r.,
  2. osoba, której dotyczy wniosek o świadczenie postojowe, nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP, nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności Zleceniodawcy
  3. przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany przez zleceniobiorcę w miesiącu poprzednim nie przekroczył kwoty 15 681 zł zł, czyli 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

Wnioski mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Jak napisać i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia postojowego? Należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy/zamawiającego, dołączyć oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów, a także dołączyć kopię umowy.

Ile wynosi wysokość świadczenia postojowego?

2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Co to oznacza?

Jeżeli jesteś zleceniobiorcą spełniającym wyżej opisane kryteria do ubiegania się o świadczenie postojowe w związku z przestojem w prowadzeniu działalności zleceniodawcy/zamawiającego w następstwie COVID-19, w tym, w marcu zarobiłeś w ramach świadczenia usług na podstawie umowy/umów cywilnoprawnych  mniej niż 15 681 zł, to w kwietniu możesz ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł;

Jeżeli jesteś zleceniobiorcą spełniającym wyżej opisane kryteria do ubiegania się o świadczenie postojowe w związku z przestojem w prowadzeniu działalności Zleceniodawcy / Zamawiającego w następstwie COVID-19, który w marcu zarobił w ramach świadczenia usług na podstawie umowy / umów cywilnoprawnych mniej niż 1299 99 zł (czyli mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right