skip to Main Content

2022 - rokiem zmian w sankcjach dotyczących nieprawidłowości w compliance cen transferowych.

Sporządzanie  dokumentacji cen transferowych, oraz wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z cenami transferowymi stanowi coroczne wyzwanie dla firm. Jednym z czynników motywujących do poprawnego i terminowego wykonania compliance w obszarze cen transferowych jest odpowiedzialność karna skarbowa, która spoczywa na osobach reprezentujących podatnika.

Potencjalne kary grzywny za niedopełnienie obowiązków związanych z cenami transferowymi?

Kary grzywny wymierzane są poprzez nałożenie kary w wysokości wielokrotności stawek dziennych. Reguluje je art. 23 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, zgodnie z którym stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia, ani też nie może przekraczać czterystukrotności trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia. W konsekwencji w 2021 roku stawka dzienna oscyluje pomiędzy kwotą 93,33 a 37 333,33 złotych.

  • Nieprzygotowanie w terminie dokumentacji cen transferowych podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych, czyli w 2021 roku maksymalnie do kwoty około 4,5 milionów złotych.
  • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych z nieprawdziwymi informacjami podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, czyli w 2021 roku maksymalnie do kwoty około 9 milionów złotych.
  • Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej lub nie złożenie na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej formularza TPR, a także złożenie formularza TPR po terminie lub składanie w formularzu TPR nieprawdziwych informacji może podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych, czyli w 2021 roku maksymalnie do kwoty około 27 milionów złotych.

”Polski Ład” a sankcje karne związane z compliance cen transferowych

„Polski Ład” wprowadza kilka istotnych zmian podatkowych, ale szczególnie należy zwrócić uwagę na proponowane zmiany w zakresie sankcji wynikających z zapisów w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Aktualizacja kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto do kwoty 3010 złotych zmienia wysokość stawki dziennej, która oscylować będzie pomiędzy kwotą 100,33  a 40 133,33 złotych.

Kara grzywny za brak sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file) pomimo osiągnięcia przez podatnika obowiązku dokumentacyjnego wynosić będzie nawet do 720 stawek dziennych. Takie same kary grzywny dotyczą obowiązków związanych z przygotowaniem grupowej dokumentacji cen transferowych (master file). W konsekwencji maksymalna kara za brak sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podatnika od 2022 roku może sięgnąć prawie 29 milionów złotych.

Sporządzenie lokalnej lub grupowej dokumentacji cen transferowych po ustawowych terminach wiązać się będzie z ryzykiem kary grzywny do 240 stawek dziennych, co w skrajnym wypadku od 2022 roku będzie mogło stanowić ponad 9,5 milionów złotych. Taka sama kara będzie możliwa również w przypadku złożenia informacji o cenach transferowych po terminie wynikającym z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy „Polskiego Ładu” znacząco zwiększają zakres odpowiedzialności członków zarządów podatników, a także mogą zwiększyć zakres osób odpowiedzialnych za spełnianie obowiązków z ceni transferowych.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie z początkiem 2022 roku.

Piotr Skłodowski
Młodszy Specjalista ds Cen Transferowych

Back To Top