Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w przepisach o WHT w 2021 roku

Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r., został wprowadzony nowy tryb poboru podatku u źródła. Przepisy nie są jednak stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów nowe regulacje miałyby finalnie wejść w życie od 1 lipca 2021 r.
Autor:
Monika Kanczkowska
Tax Supervisor, Tax Advisor

Co się zmieni?

Zostanie wprowadzony nowy mechanizm poboru podatku u źródła (tzw. mechanizm pay and refund). Polega on na tym, że polski podmiot wypłacający m.in. odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne, na rzecz zagranicznego podmiotu o łącznej kwocie przekraczającej 2 mln złotych (w roku podatkowym), jest zobowiązany pobrać podatek u źródła od nadwyżki kwoty przekraczającej 2 mln złotych według podstawowej stawki np. 20% lub 19%. Po jego pobraniu zagraniczny podmiot będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku jeżeli przysługiwało mu zwolnienie z opodatkowania lub zastosowanie niższej stawki podatku.

Co do zasady, przekroczenie progu 2 mln złotych spowoduje obowiązek poboru i wpłacenia podatku przez płatnika bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

UWAGA!

Zostały przewidziane sposoby umożliwiające pobór podatku na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem nowego mechanizmu WHT, tj. sposoby na uniknięcie obowiązku natychmiastowego poboru podatku:

  • złożenie oświadczenie o dochowaniu należytej staranności - nie daje ono jednak płatnikom pełnego bezpieczeństwa,
  • wystąpienie o opinię o stosowaniu zwolnienia – jest dosyć kosztowna (2 tyś zł) i może dotyczyć tylko zwolnienia z opodatkowania odsetek, należności licencyjnych i dywidend.

Istotne kwestie:

  1. Dochowanie należytej staranności przy weryfikowaniu prawa do zastosowania zwolnienia lub niższej stawki WHT -  zgodnie z Objaśnieniami z dnia 19 czerwca 2019 r.:

Dochowując należytej staranności należy podejmować działania istotne z punktu widzenia zastosowania danej preferencji podatkowej w konkretnym przypadku. W szczególności dotyczy to:

  • weryfikacji otrzymanych dokumentów pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym;
  • weryfikacji rezydencji podatkowej odbiorcy należności;
  • weryfikacji statusu kontrahenta jako podatnika, który uzyskuje przychód z tytułu otrzymanej należności oraz jej rzeczywistego właściciela, w tym poprzez pryzmat prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez ten podmiot (beneficial owner).

Przy ocenie dochowania należytej staranności należy brać pod uwagę charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika, a także powiązania z podatnikiem i możliwość faktycznego uzyskania informacji.

  1. Zaostrzona definicja rzeczywistego właściciela należności (beneficial owner) - istotne jest otrzymanie oświadczenia potwierdzającego spełnienie przesłanek uznania za rzeczywistego właściciela podmiotu, na rzecz którego wypłacane są należności.
  1. Nowy mechanizm pay and refund - w przypadku pobrania podatku przez płatnika, podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organu podatkowego. Również płatnik będzie mógł złożyć wniosek, jeżeli wpłacił on podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. Co do zasady, zwrot podatku powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot.
  1. O zasadności zwrotu podatku będzie decydował organ podatkowy – celem weryfikacji zasadności zwrotu podatku będzie przeprowadzane postępowanie wyjaśniające. Jeśli nie pojawią się żadne wątpliwości, organ podatkowy zwróci podatek bez wydawania decyzji. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności.
  1. Opinia o stosowaniu zwolnienia - na wniosek płatnika, który wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku, organ podatkowy wydaje opinię o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz danego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT (tj. dywidend, odsetek i należności licencyjnych). Organ ma 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku na wydanie opinii, która zachowuje ważność przez okres 3 lat.

Mając na uwadze, że organ podatkowy ma 6 miesięcy na wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, a odroczone przepisy wejdą w życie z początkiem lipca 2021 roku, warto już dziś przygotować się do nowego trybu poboru podatku u źródła.

Ponadto warto również zwrócić uwagę, że transakcje skutkujące wypłatami na rzecz podmiotów zagranicznych mogą wywoływać obowiązki raportowane na gruncie polskich przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Zalecamy każdorazową analizę, czy transakcja skutkująca wypłatą na rzecz podmiotu zagranicznego nie stanowi schematu podatkowego. Niestosowanie się do przepisów dotyczących schematów podatkowych grozi sankcjami finansowymi oraz odpowiedzialnością karno-skarbową.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right