skip to Main Content

Zmiany w podatku VAT dotyczące opodatkowania usług finansowych, popularyzacji obrotu bezgotówkowe w Polsce oraz zmian w zakresie WIS [Polski Ład]

W lipcu polski rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, znanych jako „Polski Ład”. Oprócz zmian w podatkach dochodowych projekt ten przewiduje również istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług.

 

 

Poniżej opisujemy kolejne zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), dotyczące: 

 

  1. wprowadzenia zmian w postaci opcji opodatkowania usług finansowych,
  2. popularyzacji obrotu bezgotówkowego w Polsce - wprowadzenia szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych,
  3. zmian w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS).

 

Opodatkowanie usług finansowych

 

Projekt przewiduje zmiany w postaci możliwości wyboru przez podatnika, polegającym na opcji opodatkowania usług finansowych.

 

Na gruncie przepisów dyrektywy 2006/112/WE usługi finansowe korzystają zasadniczo ze zwolnienia z opodatkowania VAT (art. 135 ust. 1 lit. b-g dyrektywy 2006/112/WE). Państwa członkowskie mają jednak możliwość wprowadzenia wyboru przez podatnika opodatkowania świadczonych przez niego usług finansowych. Należy podkreślić, że przewidziana opcja opodatkowania nie dotyczy usług ubezpieczeniowych. 

Usługami, które będą mogły korzystać z tej opcji będą:

 

  • transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy,
  • zarządzania funduszami,
  • usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
  • usług, w tym także usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną,
  • usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

 

UWAGA!!! Możliwość wyboru opodatkowania usług finansowych dotyczyć będzie wyłącznie usług świadczonych na rzecz podatników. Usługi finansowe świadczone na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami, będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku.

 

Popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce

 

Popularyzacja obrotu gotówkowego ma nastąpić poprzez wprowadzenia szybkiego (tj. w terminie 15 dni) zwrotu VAT dla podatników stosujących w zdecydowanej części obrót 

Zwrot w tym terminie będzie możliwy po spełnieniu szeregu warunków, w tym m.in. kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu nie może przekraczać 3000 zł.

 

Zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS)

 

W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej dotyczącymi wprowadzenia nowej instytucji porozumienia inwestycyjnego, które obejmować będzie również m.in. kwestie będące przedmiotem WIS (określenie klasyfikacji oraz stawki podatku VAT dla towaru / usługi będących przedmiotem określonych transakcji opodatkowanych VAT),dostosowano w tym zakresie regulacje dotyczących WIS. Celem zmian jest wprowadzenie przepisów eliminujących możliwość, aby ten sam podmiot nie mógł wnioskować o interpretacje (wskazanie klasyfikacji towaru/usługi oraz stawki VAT) w tym samym zakresie, w dwóch różnych formach, w tym samym czasie, i żeby nie dochodziło do dublowania się rozstrzygnięć w sprawie objętej obowiązującym już porozumieniem inwestycyjnym.

 

Powyższe zmiany w zakresie podatku VAT zostały wprowadzone artykułem 12 ustawy nowelizującej (str. 173 i nast.), z całą ustawą można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf

Gerard Goliasz
Tax Specialist

Back To Top