skip to Main Content

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany implementujące dyrektywę 2018/1910 w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych.

W efekcie wprowadzonych zmian rozliczanie podatku VAT w ramach takich transakcji ma zostać ujednolicone na terytorium całej UE.

Zmieniony zostanie charakter przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dotyczący posiadania numeru VAT UE nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Dotychczas, pomimo istnienia takich warunków w ustawie o VAT, traktowane one były w orzecznictwie sądowym jako przesłanki formalne, natomiast od 1 stycznia 2020 r. staną się przesłankami materialnymi, a więc będą musiały być spełnione aby podatnik mógł zastosować stawkę 0%.

Ponadto, istotne zmiany nastąpią w ustalaniu dostawy, która będzie mogła korzystać ze stawki 0% (dostawa transgraniczna). Co do zasady, w łańcuchu dostaw, dostawą która będzie mogła korzystać ze stawki 0% będzie dostawa tego sprzedawcy, który dokonuje dostawy do podmiotu pośredniczącego. Zgodnie z definicją podmiotu pośredniczącego zawartą w projekcie ustawy, jest nim podmiot inny niż pierwszy w kolejności dostawca towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.

W projekcie wprowadzono również odstępstwo od tej zasady. W przypadku, gdy podmiot pośredniczący, przekaże swojemu dostawcy nr VAT UE nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany, dostawą która będzie mogła korzystać ze stawki 0%, będzie dostawa podmiotu pośredniczącego do kolejnego nabywcy.

Pewne wątpliwości może budzić sytuacja, która nie wynika bezpośrednio z projektowanych przepisów tzn. sytuacja, gdy to pierwszy podmiot będzie dokonywał wysyłki. Wątpliwość wynika z faktu, iż zgodnie z definicją to podmiot pośredniczący dokonuje wysyłki i nie może być nim pierwszy dostawca w łańcuchu. Natomiast projektowany art. 22 ust. 2a odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której dostawa dokonywana jest do podmiotu pośredniczącego, nie ma w nim mowy o sytuacji, w której to pierwszy podmiot dokonuje wysyłki lub transportu towarów. Jednak jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, gdy podmiotem organizującym transport jest pierwszy lub ostatni podmiot w łańcuchu, wówczas nie ma wątpliwości faktycznych, że dostawa ruchoma winna być przyporządkowana dostawie dokonywanej przez pierwszy podmiot lub dostawie dokonywanej na rzecz ostatniego podmiotu w łańcuchu.

Planowana data wejścia w życie – 1 stycznia 2020 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050

Status – projekt na etapie prac Rządu.

Gerard Goliasz

Tax Specialist

Back To Top