Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Tańsza energia dla MŚP – to znaczy dla kogo?

Tylko do 30 listopada 2022 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają jest czas na złożenie oświadczenia w zakresie skorzystania z tańszej energii od 1 grudnia 2022 roku. Przed złożeniem oświadczenia, przedsiębiorca powinien przeanalizować swój status.
Autor:
Maria Matyka
Senior Corporate Services Consultant

Ustawa o maksymalnych cenach energii

Od 4 listopada obowiązuje tzw. ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej („Ustawa”)[1]. Na jej podstawie opublikowano już także wzór oświadczenia składanego przez uprawnione podmioty[2].

Przedsiębiorca z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw („MŚP”) powinien złożyć wskazane oświadczenie do 30 listopada 2022 roku by skorzystać z niższych, ustawowych cen energii.

Oświadczenie jest dobrowolne i należy je złożyć dostawcy prądu. Pozwoli ono na skorzystanie z maksymalnej ceny energii na poziomie 785 zł/MWh do końca 2023 roku.

Kto może liczyć na niższe ceny?

Definicja MŚP zgodnie z Prawem przedsiębiorców

Ustawa definiuje MŚP, w zakresie w jakim zużywa on energię elektryczną na potrzeby swojej podstawowej działalności, poprzez odesłanie do przepisów Prawa przedsiębiorców[3]. Zgodnie z nimi, status MŚP weryfikowany jest pod względem liczby zatrudnionych pracowników oraz danych finansowych przedsiębiorcy (rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub sumy aktywów jego bilansu). Kryteria definicji MŚP zgodnie z Prawem przedsiębiorców kształtują się następująco:

Tabela PL

Przedsiębiorca powinien spełniać powyższe kryteria w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Definicja MŚP zgodnie z przepisami UE

Mikro, małych i średnich przedsiębiorców definiuje także prawodawstwo unijne[4]. Zgodnie z nim, do kategorii MŚP należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR – limity zatrudnienia oraz danych finansowych są więc zbieżne z uregulowaniem Prawa przedsiębiorców. Kluczowa różnica w definicji MŚP związana jest z uwzględnianiem w prawie unijnym powiązań badanego przedsiębiorcy z innymi podmiotami.

W przypadku spółki będącej częścią większej grupy kapitałowej konieczne może być  zatem dodanie do siebie liczby pracowników oraz danych finansowych powiązanych jednostek i rozpatrywanie limitów w kontekście sumy tych czynników.

Ważne

Mała polska spółka, która jest częścią międzynarodowego koncernu, może zaliczać się do grona MŚP przy braku uwzględnienia powiązań z innymi spółkami z grupy oraz jednocześnie przekraczać limity zatrudnienia i danych finansowych po wzięciu pod uwagę spółek powiązanych.

Uzasadnieniem dla powyższej definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy jest przekonanie, iż MŚP na tle większych podmiotów gospodarczych wyróżnia przede wszystkim ograniczony dostęp do środków inwestycyjnych oraz większe ryzyko utraty płynności finansowej. Wymagają więc one szczególnej ochrony. W przypadku formalnie małej spółki, za którą jednak stoją przedsiębiorstwa o znacznie większej skali działalności, wskazane czynniki po prostu nie występują.

Błąd ustawodawcy czy celowe działanie?

Czy w takim razie mały i średni przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o maksymalnych cenach energii jest innym podmiotem niż mały i średni przedsiębiorca w rozumieniu uregulowań obowiązujących w całej Unii Europejskiej, w tym w ramach szeregu instrumentów wdrożonych przez polskie przepisy oraz finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych?

Uzasadnienie Ustawy nie dostarcza w tym zakresie wskazówek. Zgodnie z doniesieniami prasowymi[5], Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że oparcie się w Ustawie jedynie na definicji z  Prawa Przedsiębiorców było celowe. Resort wskazuje, iż wsparcie dot. cen energii elektrycznej nie powinno dyskryminować żadnego podmiotu ze względu na wchodzenie w skład grupy kapitałowej. Czy rozstrzyga to dylemat przedsiębiorców, których dotyczy wskazane zagadnienie?

Niespójność omawianej regulacji z systemem pomocy państwa budowanym od lat na obszarze całej Unii Europejskiej może z pewnością niepokoić. W szczególności, iż wprowadzenie wyłomu w definicji MŚP wydaje się być wprost niezgodne z Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854[6], które umożliwiło tymczasowe rozszerzenie na MŚP możliwości podjęcia interwencji publicznych w zakresie ustalania cen energii elektrycznej.

Z jednej strony wprowadzone rozwiązanie ma na celu ochronę szerokiego grona przedsiębiorców i  zminimalizowanie skutków, jakie mogą wiązać się z drastycznym wzrostem kosztów działalności przedsiębiorstw. Z drugiej jednak strony niepewność w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy należący do grup kapitałowych może rodzić ryzyka biznesowe. Potrzebne są zatem pilne zmiany w prawie lub rozstrzygnięcie wskazanego dylematu w sposób bardziej przekonujący i prawnie relewantny niż doniesienia prasowe.


[1] Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku z 27 października 2022 roku, Dz.U. z 2022 r. poz. 2243

[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego, Dz.U. z 2022 r. poz. 2299

[3] Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162)

[4] Między innymi w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003) analogicznie np. w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014)

[5] Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Kubicki, „Cena maksymalna za energię ma nie dyskryminować”, dostęp dnia: 18.11.2022 r. na: https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8582276,cena-maksymalna-za-energie-wsparcie-firm.html

[6] Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, którym wprowadzono tymczasowe rozszerzenie na MŚP interwencji publicznych w zakresie ustalania cen energii elektrycznej (Art. 12 rozporządzenia).

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right