Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

SLIM VAT 2: Uproszczenie rozliczenia podatku towarów i usług wejdzie w życie od października

Wraz z początkiem 2021 roku podatnikom przedstawiona została pierwsza odsłona projektu SLIM VAT (ang. Simple Local and Modern VAT), mającego na celu uproszczenie rozliczeń w podatku VAT.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Pakiet SLIM VAT 2, to kolejny projekt zmiany ustawy, który wejdzie w życie 1 października (niektóre z przepisów już obowiązują o czym piszemy na dole artykułu).  Jak informuje Ministerstwo Finansów celem nowego pakietu jest uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług przez podatników, a także dostosowanie krajowych przepisów do sytuacji wynikającej z wystąpienia Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Ustawa ma też na celu wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tj. wyroku w sprawie C-335/19 oraz C-895/19.

Opis najważniejszych zmian wprowadzonych przez SLIM VAT 2:

1.      Wprowadzenie regulacji definiującej, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, w sytuacji gdy organizatorem transportu jest pierwszy dostawca lub ostatni nabywca w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów:

a)      W przypadku gdy organizatorem transportu jest pierwszy dostawca, dostawą ruchomą korzystającą przy spełnieniu dodatkowych warunków ze stawki VAT 0%, będzie jego dostawa.

b)      W przypadku gdy organizatorem transportu będzie ostatni nabywca, dostawą ruchomą korzystającą z ww. preferencji będzie dostawa dokonana do tego nabywcy.

W przypadku gdy pierwszy dostawca lub ostatni nabywca realizuje wysyłkę lub transport towarów, jednak czyni to na rzecz innego podmiotu w łańcuchu, wprowadzony przepis nie będzie miał zastosowania.

2.      Rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, dotyczący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jak i importu usług (implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A.)

3.      Umożliwienie dokonania korekty deklaracji – bezpośrednio w deklaracji podatkowej - podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, w sytuacji w której w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku.

Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów.

4.      Wprowadzenie zmian w uldze na złe długi:

a.      zrezygnowanie z warunku umożliwiającego korektę podatku należnego od dokonania dostawy towaru lub świadczenia usług na rzecz podatnika VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Wyżej wymienione warunki, nie będą musiały tak jak dotychczas być spełnione na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku należnego;

b.      wydłużenie do 3 lat okresu na dokonanie korekty. Okres ten liczony jest od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca wierzytelność.

c.      wprowadzenie możliwości ww. korekty wobec dłużników innych niż zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, pod warunkiem, że:

 i.      wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, lub

ii.      wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

iii.      wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką.

d.      zlikwidowanie obowiązku korekty podatku naliczonego przez nabywcę w sytuacji, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

5.      Modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej” - za terytorium Unii Europejskiej uznane zostało terytorium Irlandii Północnej.

6.       Wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (formularz VAT-26). Dotychczas termin ten wynosił  7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. Nowy termin  będzie ustalony do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, nie później niż w dniu przesłania ewidencji JPK.

7.      Rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji. Wskazano, że w przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, korekty in minus dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty, zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego.

Ponadto, w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco”, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej:

a.      za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo

b.      za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

8.      Dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.

9.      Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.

10. Wprowadzenie możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

11. Dopuszczenie możliwości przenoszenia środków zgromadzonych pomiędzy rachunkami VAT, prowadzonymi przez różne banki. Dotychczas taka możliwość dotyczyła środków zgromadzonych na rachunkach VAT prowadzonych przez ten sam bank.

12. Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzona zostanie możliwość obciążania rachunku VAT, transakcjami służącymi zapłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne rolników.

13. Zmiana pozycji 60 załącznika 15 do ustawy o VAT(komputery i pozostałe maszyny oraz części do nich).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem:

1)        art. 1 pkt 5 i pkt 7 lit. a–c, (zmian dotyczących importu towarów oraz rozliczania podatku VAT naliczonego od transakcji, do których ma zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),  które weszły  w życie 7 września 2021 r.;

2)        art. 2 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, dotyczący rozszerzenia zakresu obciążania rachunku VAT, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Z treścią ustawy można zapoznać się pod linkiem.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right