Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyznał rację podatnikom działającym w Polsce - wprowadzenie w polskich przepisach dodatkowego wymogu, prowadzącego do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych, zostało uznane za sprzeczne z prawem unijnym.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

W wydanym 18 marca 2021r. wyroku w sprawie C-895/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Co dalej?

W naszej opinii, pomimo że wyrok dotyczy przepisów o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), powinien on mieć zastosowanie do wszystkich transakcji objętych odwrotnym obciążeniem z uwagi na fakt, iż przepisy te w tym zakresie są tak samo sformułowane, a uzasadnienie TSUE jest uniwersalne i podważa co do zasady taką konstrukcję.

Z wyroku wynika zatem, że wymuszone obowiązującymi od 2017 r. przepisami zaległości podatkowe w VAT z tytułu WNT nie powinny nigdy powstać, a tym samym zapłacone odsetki nie należały się organom podatkowym.Wyrok otwiera drogę do odzyskania nienależnie zapłaconych odsetek od VAT z tytułu WNT, a także istnieje możliwość wznowienia postępowań podatkowych i sądowych, jeżeli takie rozliczenia były przedmiotem sporu z organami lub były rozstrzygane przez sądy.

Co należy zrobić?

W sytuacji, gdy w przedmiotowej sprawie nie było sporu z organami podatkowymi, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku wraz z korektą deklaracji VAT za okresy, w których został wykazany podatek należny, oraz za okresy w których podatnik wykazał podatek VAT naliczony. Jeżeli korekty te będą miały wpływ na rozliczenia pomiędzy tymi okresami, może zaistnieć potrzeba skorygowania również tych deklaracji. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można co do zasady złożyć do czasu przedawniania się zobowiązania podatkowego. Podatnikom, poza zwrotem odsetek, które były nienależne i stanowią nadpłatę, przysługuje również oprocentowanie w wysokości 8% w skali roku. Oprocentowanie naliczane jest od dnia powstania nadpłaty do:

• dnia jej zwrotu pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
• 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli rozliczenia WNT były przedmiotem sporu i w tych sprawach zostało wydane ostateczne rozstrzygnięcie (prawomocna decyzja lub wyrok sądu administracyjnego), to w celu odzyskania nienależnie zapłaconych odsetek, należy wznowić postępowanie poprzez złożenie wniosku/skargi:
• w przypadku wznowienia postępowania administracyjnego - w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
• w przypadku wznowienia postępowania sądowego- w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Jeżeli szukasz pomocy w odzyskaniu nienależnie zapłaconych odsetek z tytułu WNT, skontaktuj się z ekspertami KR Group.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right