skip to Main Content

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyznał rację podatnikom działającym w Polsce -
wprowadzenie w polskich przepisach dodatkowego wymogu, prowadzącego do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych, zostało uznane za sprzeczne z prawem unijnym.

W wydanym 18 marca 2021r. wyroku w sprawie C-895/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Co dalej?

W naszej opinii, pomimo że wyrok dotyczy przepisów o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), powinien on mieć zastosowanie do wszystkich transakcji objętych odwrotnym obciążeniem z uwagi na fakt, iż przepisy te w tym zakresie są tak samo sformułowane, a uzasadnienie TSUE jest uniwersalne i podważa co do zasady taką konstrukcję.

Z wyroku wynika zatem, że wymuszone obowiązującymi od 2017 r. przepisami zaległości podatkowe w VAT z tytułu WNT nie powinny nigdy powstać, a tym samym zapłacone odsetki nie należały się organom podatkowym.Wyrok otwiera drogę do odzyskania nienależnie zapłaconych odsetek od VAT z tytułu WNT, a także istnieje możliwość wznowienia postępowań podatkowych i sądowych, jeżeli takie rozliczenia były przedmiotem sporu z organami lub były rozstrzygane przez sądy.

Co należy zrobić?

W sytuacji, gdy w przedmiotowej sprawie nie było sporu z organami podatkowymi, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku wraz z korektą deklaracji VAT za okresy, w których został wykazany podatek należny, oraz za okresy w których podatnik wykazał podatek VAT naliczony. Jeżeli korekty te będą miały wpływ na rozliczenia pomiędzy tymi okresami, może zaistnieć potrzeba skorygowania również tych deklaracji. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można co do zasady złożyć do czasu przedawniania się zobowiązania podatkowego. Podatnikom, poza zwrotem odsetek, które były nienależne i stanowią nadpłatę, przysługuje również oprocentowanie w wysokości 8% w skali roku. Oprocentowanie naliczane jest od dnia powstania nadpłaty do:

• dnia jej zwrotu pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
• 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli rozliczenia WNT były przedmiotem sporu i w tych sprawach zostało wydane ostateczne rozstrzygnięcie (prawomocna decyzja lub wyrok sądu administracyjnego), to w celu odzyskania nienależnie zapłaconych odsetek, należy wznowić postępowanie poprzez złożenie wniosku/skargi:
• w przypadku wznowienia postępowania administracyjnego - w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
• w przypadku wznowienia postępowania sądowego- w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Gerard Goliasz
Tax Specialist

Jeżeli szukasz pomocy w odzyskaniu nienależnie zapłaconych odsetek z tytułu WNT, skontaktuj się z ekspertami KR Group.

Back To Top