Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2021 rok w niektórych przypadkach może pojawić się również w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi

Nowe obowiązki w obszarze cen transferowych i szeroko pojętej należytej staranności, są konsekwencją nowej treści art. 11o Ustawy o CIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2021 roku.
Autor:
Piotr Skłodowski
Junior Transfer Pricing Specialist

Pełna realizacja obowiązków - potencjalne przygotowanie dokumentacji cen transferowych i weryfikacja przesłanek obowiązku dokumentacyjnego będzie przypadać na połowę 2022 roku.

Zalecamy jednak zachowanie należytej staranności i wdrożenie odpowiednich procedur weryfikacji kontrahentów.

Dokumentacja transakcji z podmiotem z siedzibą w raju podatkowym za 2021 rok

Do tej pory, przepisy podatkowe nakładały na podatników obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotem z siedzibą w raju podatkowym, której wartość w roku podatkowym przekroczyła 100 tysięcy złotych. Za rok 2021 podatnicy będą również zobligowani do sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów,  domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

To, który kraj jest klasyfikowany jako raj podatkowy wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wymagana jest weryfikacja kontrahenta dotycząca transakcji zakupowych z perspektywy podatnika, czyli takich, w których nabywa on towary lub usługi jako związane z transferem należności do drugiej strony transakcji. Podatnik powinien przeanalizować realizowane transakcje w szczególności pod kątem tego, kto otrzymuje należność dla własnej korzyści i czy nie jest zobowiązany do przekazania jej do innego podmiotu.

Oznacza to, że weryfikacji podlegają transakcje, w ramach których to podatnik sprzedaje towar lub świadczy usługę na rzecz drugiej strony transakcji. Weryfikacją mogą być objęte również sytuacje, w których odbiorcą należności jest polski rezydent, jeżeli rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. W przypadku gdy polski rezydent jest jednocześnie rzeczywistym właścicielem, nie powstaje obowiązek dokumentacyjny.

W przypadku, gdy domniemanie nie zostanie obalone,  podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych również w przypadku zawierania transakcji z podmiotami niepowiązanymi.

Właśnie dlatego tak istotna jest należyta staranność przy weryfikacji obowiązków związanych z cenami transferowymi w tym zakresie.

Dochowanie należytej staranności

Celem dochowania należytej staranności przy weryfikacji transakcji z  podmiotami niepowiązanymi trzeba będzie uzyskać oświadczenie od kontrahenta, z którego będzie wynikać, że nie dokonuje on żadnych rozliczeń w roku podatkowym z podmiotem mającym siedzibę w raju podatkowym.

W stosunku do podmiotów powiązanych dochowanie należytej staranności będzie wymagało nie tylko uzyskania stosownego oświadczenia, ale również weryfikacji informacji otrzymanych od podmiotu powiązanego. Źródłem wiedzy o podmiocie powiązanym może być między innymi:

 • dokumentacja cen transferowych,
 • informacja CbC,
 • sprawozdanie finansowe wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta,
 • struktura właścicielska,
 • opinia przedstawiciela zawodu zaufania publicznego.

Przepisy Ustawy o CIT nie określają, czy istotną dla ustalenia wartości progowej jest kwota netto czy kwota brutto. W tym zakresie należy przez analogię do pozostałych przepisów regulujących obszar cen transferowych przyjąć kwotę netto jako wartość progową.

Objaśnienia podatkowe

Dylematy związane z omawianym zagadnieniem pomagają zrozumieć opublikowane przez Ministerstwo Finansów Objaśnienia Podatkowe Ministerstwa Finansów[1], które są po konsultacjach społecznych, ale jeszcze przed publikacją ostatecznej wersji. Nie należy się spodziewać znaczących zmian w ich treści po konsultacjach, które trwały do końca stycznia.

Zgodnie z Objaśnieniami Podatkowymi wspomniany wyżej limit 500 000 złotych stosujemy tylko i wyłącznie do transakcji zakupowych. Transakcje sprzedaży są wyłączone z kalkulacji tego limitu.

Warto zwrócić uwagę na schemat decyzyjny zatytułowany w Objaśnieniach jako Weryfikacja przesłanek obowiązku dokumentacyjnego, który pomaga podatnikom w należytej staranności w stosowaniu omawianego zagadnienia.

W Objaśnieniach wskazano informacje, które mogą być pomocne przy weryfikacji kontrahenta i są to m.in.:

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w przypadku identyfikacji rzeczywistego właściciela polskiego podmiotu;
 • rejestry handlowe zawierające m.in. informacje o wspólnikach spółek handlowych, adresie rejestrowym, siedzibie podmiotu oraz miejscu prowadzenia działalności, powiązaniach osobowych i finansowych;
 • wewnętrzne procedury nakierowane na weryfikację kontrahentów przed nawiązaniem relacji handlowych,
 • procedura służąca rozliczeniu podatku u źródła;
 • procedury KYC.

Więcej na temat objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów możemy przeczytać pod tym linkiem.

Jak dochować należytej staranności?

Wejście w życie nowych obowiązków oznacza dla podatników, przede wszystkim obowiązek dochowania należytej staranności. Do czynności, które zminimalizują ryzyko sporządzenia dokumentacji należą:

 • zebranie oświadczeń od kontrahentów;
 • opracowanie procedury weryfikacji kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych;
 • przygotowanie zapisów w umowach z umożliwiających pozyskanie informacji niezbędnych do weryfikacji kontrahentów;
 • dodanie odpowiednich zapisów w polityce cen transferowych lub innych dokumentów wewnętrznych odnoszących się do procedury weryfikacji i dalszego postępowania w sytuacji realizowania przez kontrahenta transakcji z podmiotem z tzw. rajów podatkowych.

[1] Objaśnienia podatkowe w zakresie cen  transferowych z 21 grudnia 2021 r.  nr 5.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right