Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Nowy projekt ustawy wprowadzającej obowiązek korzystania z Krajowego Systemu eFaktur (KSeF)

15 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy, który dotyczy obowiązku korzystania z Krajowego Systemu eFaktur (KSeF).
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Najważniejsze informacje jakie wypływają z nowego projektu:

  1. KSeF wchodzi w życie 1 lipca 2024r. dla podatników VAT czynnych, dla podatników VAT zwolnionych datą wejścia w życie KSeF będzie 1 stycznia 2025r.
  2. Zlikwidowano obowiązek wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów (osób fizycznych).
  3. Nie wycofano się z obowiązkowego objęcia KSeF podatników zagranicznych posiadających na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (FE). Doprecyzowano jedynie, że chodzi o te FE, które uczestniczą w transakcji w wyniku której wystawiona będzie faktura. W konsekwencji podatnik posiadający na terytorium Polski FE, ale wystawiający fakturę w ramach innych operacji gospodarczych nie związanych z tym FE, nie będzie musiał do tego celu stosować KSeF, chyba że wybierze taką opcję dobrowolnie.
  4. Ustawodawca zlikwidował przepisy, które nakazywały umieszczenie informacji o obowiązku stosowania KSeF przez konkretnych podatników w rejestrze podatników VAT na tzw. białej liście. Tym samym tę problematyczną kwestię podnoszoną podczas konsultacji w trakcie prac nad ustawą, przerzucił na samych podatników - teraz to oni jednoznacznie będą musieli ustalić czy posiadają FE na terytorium Polski. Biorąc pod uwagę fakt, iż kwestia ta jest niezwykle trudna i wątpliwości oraz rozbieżne stanowiska zajmują same organy podatkowe, przerzucenie tej odpowiedzialności na podatników i określenie dotkliwych kar w sytuacji niezastosowania KSeF do wystawienia faktury, wydaje się podejściem co najmniej niewłaściwym. Wprawdzie w trakcie konsultacji nad nowym projektem Ministerstwo Finansów wskazało, iż przygotuje wytyczne ws. określania FE, jednak biorąc po uwagę dotychczas wydawane wytyczne należy założyć, iż na pewno nie rozwieją wszystkich wątpliwości i dalej odpowiedzialność pozostanie po stronie podatników. Trudno też na tym etapie stwierdzić jaką formę mogą przybrać te wytyczne: objaśnień podatkowych, które mają moc prawną ochronną dla podatników którzy się do nich zastosują, czy też wyjaśnień, które nie będą miały takiej mocy. Ponadto trudno powiedzieć czy i kiedy takie wytyczne się pojawią.
  5. Kary za niewystawienie faktury mają wynosić do 100% kwoty podatku VAT zawartego na fakturze, tym samy kara będzie miarkowana, a nie tak jak w poprzednim projekcie określona na stałe na 100% kwoty VAT.
  6. Umożliwiono zastosowanie kursu waluty do przeliczenia faktury wystawionej w walucie obcej w oparciu o datę wystawienia faktury z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury ustrukturyzowanej przez podatnika, pod warunkiem, że faktura ta zostanie wystawiona w KSeF najpóźniej w następnego dnia po dacie wystawienia faktury przez podatnika.
  7. Uwzględniono możliwość awarii systemu po stronie podatnika. W takiej sytuacji jest on zobowiązany wystawić faktury ustrukturyzowane offline i przesłać je do KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego, niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest sankcją do 100% kwoty VAT wynikającej z faktury.
  8. W projekcie rezygnuje się z rozwiązania stosowania not korygujących – wystawianych w KSeF i poza KSeF – przez nabywców. Po zmianach, bez względu na przyczynę konieczności zmiany danych na fakturze, będzie wystawiana faktura korygująca.
  9. Dodatkowo zrezygnowano w projekcie z obowiązku posiadania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji korekty zmniejszającej wysokość podstawy opodatkowania.

Z projektem możemy się zapoznać tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right