Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Nowa Matryca Stawek VAT od 2019 r.

Od 2019 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Będzie to związane ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.
Autor:
KR Group

Ponadto Ministerstwo planuje wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określą procedurę wydawania WIS oraz będą przewidywały stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS. Instytucja ta ma być w swej postaci zbliżona do funkcjonujących obecnie Wiążących Informacji Taryfowych oraz Wiążących Informacji Akcyzowych. Na obecnym etapie nieznany jest jednak ani zakres ani kategoria podmiotów, do których będzie się odnosić WIS tj. czy decyzja będzie wiążąca tylko dla jej adresata, czy też zakres jej ochrony będzie rozszerzony również na inne podmioty.

Niestety w związku z planowanymi zmianami odnoszącymi się do sposobu przypisywania stawek VAT, Ministerstwo nie planuje obniżyć stawki VAT 23% i 8%.

Powyższy projekt jest bez wątpienia krokiem w dobrą stronę mającym na celu ujednolicenie i uporządkowanie zastosowania stawek podatkowych. Dodatkowo pozytywnie należy ocenić plany wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) jako dodatkowej ochrony przed nieoczekiwanymi zmianami podejścia organów podatkowych w zakresie klasyfikacji danego towaru lub usługi. Na obecnym etapie prac legislacyjnych trudno jest jednak dokonać jednoznacznej oceny proponowanych zmian.

Eksperci KR Group będą na bieżąco monitorować i informować o planowanych zmianach.

Dorota Socha

Konsultant VAT

Aktualizacja 13.11.2018

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, z uwagi na szeroki zakres opisanych wyżej zmian, wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Z kolei od 1 kwietnia 2019 r. w życie wejdą regulacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej celem zapoznania podatników z nową procedurą.

Dodatkowo, Ministerstwo udzieliło szeregu bardziej szczegółowych informacji dotyczących nowej instytucji jaką ma być WIS. Wprowadzenie jej służyć ma ujednoliceniu zastosowania stawek podatku VAT oraz zapewnieniu podatnikom dodatkowej ochrony w ewentualnych sporach z organami podatkowymi. W obrocie prawnym WIS funkcjonowała będzie jako decyzja administracyjna, której organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować, o ile dany towar lub usługa odpowiadać będzie opisowi z WIS. Ministerstwo zapowiedziało również stworzenie Bazy WIS, z której korzystać będą mogli również podatnicy inni, niż ci na rzecz których wydano WIS. W przypadku, gdy dany towar czy usługa będzie odpowiadał opisowi zawartemu w wydanej już Wiążącej Informacji Stawkowej, ochroną objęte będą również te inne podmioty.

Maciej Szeweńko

Konsultant VAT

Aktualizacja 06.12.2018

W zeszłym miesiącu Ministerstwo Finansów poinformowało o wprowadzeniu tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej jako: WIS), która ma być bliźniakiem istniejących już WIA i WIT (odpowiednio: Wiążąca Informacja Akcyzowa oraz Wiążąca Informacja Taryfowa). Nowa instytucja prawa podatkowego pozwoli zainteresowanemu przedsiębiorcy potwierdzić stawkę podatku VAT w odniesieniu do jego produktów czy usług. Będzie to instrument o szeroko rozumianym charakterze ochronnym, bowiem WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych zarówno względem wnioskodawcy, jak i w odniesieniu do konkretnego towaru, czy usługi. W odróżnieniu od dotychczas funkcjonujących opinii klasyfikacyjnych wydawanych przed Główny Urząd Statystyczny, WIS będzie decyzją, którą organ wydający (wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej) udostępni do publicznej wiadomości (po usunięciu danych wrażliwych). Dzięki temu każdy podatnik będzie mógł powołać się na określoną WIS, jeśli jego towar/usługa odpowiadać będzie charakterystyce opisanej we wcześniejszym wniosku złożonym przez innego podatnika. Zakres ochronny będzie więc analogiczny z tym, jaki zapewnia dziś indywidualna interpretacja przepisów podatkowych.

Podejrzewamy, że WIS okaże się prawdziwym hitem. Koszt wydania decyzji wyniesie bowiem 40 złotych od sztuki, natomiast rezultaty należy oceniać wyłącznie na korzyść podatnika. WIS będzie wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku. Skarbówka szacuje, że już w pierwszym roku rozpatrzonych zostanie ok. 30 tysięcy wniosków. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 kwietnia 2019 roku, niemniej jednak uzyskanie WIS będzie możliwe tylko w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 stycznia 2020 r.

Beata Burdzińska

Konsultant VAT

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right