skip to Main Content

Niekorzystna interpretacja indywidualna dla przedstawicieli branży informatycznej

Jeśli prowadzisz firmę, która świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne i w ramach podwykonawstwa korzystasz ze wsparcia informatyków z innych krajów Unii Europejskiej czy krajów trzecich - zastanów się czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem.

Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 27 sierpnia br. (sygnatura 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK) usługi te, nawet jeżeli zostały wyświadczone przez podmioty niebędące podatnikami VAT w swoim kraju, ani nie prowadzące formalnie biznesu, powinny być rozpoznane jako import usług w deklaracji VAT. Szczegóły poniżej.

Firma, która wystąpiła z wnioskiem do organów podatkowych świadczy usługi informatyczne głównie na rzecz podmiotów zagranicznych, a "podstawowym obszarem jej ekspansji jest działalność poprzez sieć na terenie całego świata". W związku z szybkim rozwojem działalności Spółka korzysta ze wsparcia podwykonawców - podmiotów z innych krajów m.in. Rumunii, Serbii, Słowenii. Podwykonawcom wypłacane jest wynagrodzenie na podstawie faktur lub rachunków, które nie uwzględniają  podatku VAT, a praca na rzecz polskiej Spółki wykonywana jest w całości zdalnie.

Dodatkowo, co Spółka podkreśliła w ramach uzasadnienia swojego stanowiska, osoby świadczące usługi na podstawie zawartej umowy zlecenia tworzą ze Spółką stosunek zbliżony do stosunku pracy, a ponadto nie ponoszą ryzyka ekonomicznego, ani odpowiedzialności za wykonywane czynności. Są to osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które oferują swój czas i umiejętności w zamian za wynagrodzenie płatne według stawki godzinowej określonej z góry. W ocenie wnioskodawcy nie można ich więc uznać za podatników w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie zakupione usługi nie stanowią importu usług.

Organ uznał takie stanowisko za nieprawidłowe wskazując, iż podmioty mające siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium kraju, które świadczą usługi informatyczne na rzecz polskiego podatnika, wykonywać będą czynności noszące znamiona działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie jest to formalnie stwierdzone w ich kraju.

Zdaniem Dyrektora KIS: "Należy zauważyć, że dla uznania danego podmiotu za podatnika nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży. (...) Za podatnika należy uznać także osobę, która zadeklarowała zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i poczyniła w tym celu pewne nakłady, mimo że sama działalność gospodarcza jeszcze się nie rozpoczęła, a nawet w sytuacji, jeśli nigdy nie zostanie rozpoczęta."

W związku z tym, zdaniem organu, w rozumieniu polskich przepisów o VAT spełniona zostanie legalna definicja podatnika VAT, a miejscem wykonania takiej usługi będzie kraj siedziby usługobiorcy. Spółka polska jest zatem zobowiązana do rozpoznania importu usług w deklaracji VAT oraz rozliczenia podatku należnego na terytorium kraju zgodnie z reżimem odwrotnego obciążenia.

Beata Burdzińska

VAT Consultant

Back To Top