Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

MOSS – implementacja Dyrektywy 2017/2544

Krótki wgląd w najnowszy projekt zmiany ustawy o VAT, wdrażający przepisy Dyrektywy 2017/2544.
Autor:
Angelika Dahms

Jaki jest cel?

Przede wszystkim jest to kolejny krok w procesie ujednolicania systemu podatkowego w Unii Europejskiej.

Co więcej, wprowadzenie tych regulacji jest odpowiedzią Unii na oczekiwania podatników, oferujących usługi globalnie, a poszukujących uproszczeń podatkowych. Ostatnie zmiany bazują głównie na obserwacjach funkcjonowania mechanizmu MOSS w jego obecnej wersji na przestrzeni ostatnich lat.

Spójrzmy wstecz

Główna idea rozpoczęła się wprowadzeniem w 2015 r. mechanizmu dotyczącego rejestracji do celów VAT w ramach Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (z ang. MOSS - Mini One Stop Shop).

MOSS opracowany został dla podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (tzw. Usługi TBE), na rzecz osób fizycznych (B2C).

Z uwagi na fakt, iż systemy podatkowe VAT w ramach Unii Europejskiej nie są w pełni ujednolicone, rozwiązanie to pozwoliło podatnikom na sprawne działanie niezależnie od wprowadzanych zmian w przepisach lokalnych dotyczących usług świadczonych elektronicznie. W ten sposób unowocześniono sposób opodatkowania stale rozwijających się usług TBE.

W ramach systemu MOSS podatnik nie jest zobowiązany do dokonania rejestracji do celów VAT w każdym państwie, w którym siedzibę bądź stałe miejsce zamieszkania posiada odbiorca usługi.

Świadczący omawiane usługi mogą w związku z powyższym skorzystać z jednego ze schematu określonego zarówno dla podmiotów unijnych i pozaunijnych.

Zgodnie z nim zarówno rejestracja, składanie deklaracji podatkowych VAT oraz zapłata podatku następują w jednym wybranym państwie członkowskim, na rzecz którego są świadczone usługi TBE.

System ten przerzuca obowiązek wykonania kilku niezależnych płatności podatku na organy podatkowe państwa identyfikacji, w którym usługodawca zarejestrował swój MOSS. VAT należny w innych państwach członkowskich jest następnie redystrybuowany do właściwych organów w państwach członkowskich konsumpcji.

Czy system działa?

Pomimo wielu zalet systemu MOSS, nadal nie wszystko działa idealnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo szczegółowe zasady tego mechanizmu, które w efekcie mogą powodować nierówne traktowanie pewnych typów podatników.

Przykładowo, podmioty pozaunijne, które z uwagi na prowadzenie dodatkowo działalności innego rodzaju (np. sprzedaż towarów) są zarejestrowanym podatnikiem VAT w jednym państwie członkowskim – nie mogą skorzystać z systemu MOSS dla usług TBE.

Co więcej, dla małych i średnich przedsiębiorstw system nie przewiduje powszechnych w systemach VAT w Unii Europejskiej progów, do wysokości których działalność nie podlega rejestracji VAT. Niezależnie od wartości dokonywanej sprzedaży podmiot korzystający z MOSS jest zobowiązany do zarejestrowania się do celów VAT.

Wiele trudności sprawia podatnikom wypełnienie obowiązku związanego z ustaleniem siedziby odbiorcy usług TBE. Z uwagi na swój charakter większość usług oferowanych jest online lub nawet telefonicznie, co może skutecznie utrudnić, lub wręcz uniemożliwić, uzyskanie dowodów potwierdzających dane i siedzibę odbiorcy usługi.

Dodatkowo, pomimo intencji mającej na celu uproszczenie wszelkich procedur, wymóg odnośnie realizowania poszczególnych transakcji zgodnie z lokalnymi przepisami państwa członkowskiego konsumpcji nadal pozostał. Dotyczy to właściwych stawek VAT czy wymogów dotyczących fakturowania.

Co się zmieni?

Nadchodzące regulacje wprowadzają zasadnicze zmiany w systemie MOSS. Większość z nich dotyczy niedogodności napotykanych przez start-up’y oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Przepisy te wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Dyrektywa wprowadza próg wartości sprzedanych usług w wysokości 10 000 EUR (lub ekwiwalent tej sumy w walucie lokalnej – w Polsce 42 000 PLN) do wysokości którego e-usługi świadczone na odległość będą podlegały regulacjom TBE przewidzianym w państwie członkowskim gdzie zarejestrowaną siedzibę posiada spółka.

Kolejna zmiana dotyczy nowelizacji zasad fakturowania dla podmiotów świadczących usługi w ramach MOSS. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy sprzedawca będzie teraz uprawniony do wystawiania faktur na podstawie regulacji obowiązujących wyłącznie w państwie członkowskim identyfikacji.

Inna istotna zmiana dotyczy podmiotów pozaunijnych, które zostaną zwolnione z nadmiernie restrykcyjnych regulacji dotyczących braku możliwości korzystania z MOSS posiadając jednocześnie rejestrację VAT w państwie członkowskim na potrzeby innego rodzaju działalności. Zgodnie z nowymi regulacjami świadcząc usługi TBE podmioty te będą mogły przystąpić do schematu MOSS.

Opisane wyżej zmiany zostaną włączone do polskiej ustawy o VAT, jednocześnie planowane przepisy przejściowe pozwolą podatnikom, którzy nie przekroczyli wprowadzonego progu sprzedaży na rezygnację z programu MOSS lub dla podmiotów pozaunijnych dołączenie do programu pomimo ówczesnej rejestracji VAT.

Zakładany termin wycofywania wniosków do MOSS to luty 2019.

Uproszczenie procedury MOSS przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-up’ów specjalizujących się w świadczeniu usług elektronicznych.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right