Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Kolejne odroczenie terminu wejścia w życie poboru podatku u źródła

Zgodnie z najnowszymi nieoficjalnymi doniesieniami z biura prasowego Ministerstwa Finansów wejście w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła (tzw. system pay and refund) z obowiązującymi przepisami planowane na 1 lipca 2021 r., znów ma zostać odroczone – tym razem na do 31 grudnia 2021 r.
Autor:
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Powód odroczenia terminu

Według doniesień prasowych, kolejne odroczenie wejścia w życie tych przepisów ma być podyktowane chęcią umożliwienia podatnikom lepszego przygotowania się do rzetelnego wykonywania nowych obowiązków, w tym dostosowanie wykorzystywanych systemów informatycznych. Bez wątpienia wpływ na planowane zmiany mają także ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, jak i dotychczasowy brak uchwalenia w ostatecznym kształcie przepisów regulujących zasady poboru WHT, nad którymi prace wciąż trwają. Należy zatem spodziewać się, że przepisy dotyczące poboru podatku u źródła jakie wejdą w życie z końcem bieżącego roku będą różniły się od obecnie opublikowanych regulacji.

Co zmieni się w przepisach?

Nowe zasady dotyczące poboru podatku u źródła pierwotnie miały one wejść w życie 1 stycznia 2019 r., jednak termin ten był wielokrotnie przesuwany – ostatnio na dzień 1 lipca 2021r. Tak długie vacatio legis oraz wielokrotnie publikowane informacje odnośnie nowelizacji przepisów dały pewien obraz tego, w jakim kierunku zmierza Ministerstwo Finansów. Jak już przedstawialiśmy w komunikacji, Ministerstwo Finansów planuje między innymi:

  • ograniczyć tzw. mechanizm pay and refund (potrącenia podatku a potem ubiegania się o jego zwrot) tylko do podmiotów powiązanych,
  • wprowadzić zasadę, że limit 2 mln zł rocznych wypłat dla danego kontrahenta, powodujący konieczność poboru podatku, stosowany będzie tylko do płatności pasywnych (takich jak dywidendy, odsetki, należności licencyjne), a tym samym usługi niematerialne nie będą podlegały temu limitowi,
  • rozszerzyć zakres opinii o stosowaniu zwolnienia o zwolnienia i stawki obniżone stosowane na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy też
  • wprowadzić zasadę, zgodnie z którą standardy należytej staranności powinny być wyższe w przypadku płatności do podmiotów powiązanych.

Dodatkowy czas jaki został dany podatnikom wraz z kolejnym przesunięciem wejścia
w życie nowych regulacji, powinien zostać przeznaczony na przegląd pod kątem nowych regulacji realizowanych transakcji objętych podatkiem u źródła i stosowanych w tym zakresie procedur.

Zmiany obowiązujące od 2019

Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że część regulacji weszła w życie od początku 2019 r., a już obowiązujące regulacje dotyczą:

  1. konieczności dochowania należytej staranności w procesie weryfikowania warunków stosowania niższej stawki, zwolnienia lub niepobrania podatku i ustalenia rzeczywistego właściciela należności,
  2. klauzuli generalnej, wykluczającej prawo do skorzystania ze zwolnienia dla dywidend i odsetek wypłacanych do innego kraju Unii Europejskiej, jeśli wypłata taka miała sztuczny charakter ukierunkowany tylko na skorzystanie ze zwolnienia, bądź była sprzeczna z przedmiotem lub celem przepisów wprowadzających zwolnienie,
  3. dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego według stawki 10%, jeżeli płatnik przy wypłacie należności nie dokonał weryfikacji odbiorcy albo weryfikacja ta nie była adekwatna do charakteru i skali działalności płatnika lub też gdy płatnik złożył fałszywe oświadczenie dotyczące prawa do skorzystania ze zwolnienia.

Spośród tych wymogów najważniejsze jest dochowanie należytej staranności wraz
z weryfikacją, czy odbiorca płatności jest tzw. rzeczywistym właścicielem (beneficial owner). Organy podatkowe potwierdzają, że badanie statusu rzeczywistego właściciela jest nieodzownym elementem standardu należytej staranności. Zgodnie z projektem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów zachowanie należytej staranności może być zapewnione dzięki przeprowadzeniu przez profesjonalny podmiot (doradca podatkowy) weryfikacji (certyfikacji) transakcji podlegających podatkowi u źródła w Polsce. Badanie kwestii beneficial owner ma za zadanie zgromadzenie dokumentacji
a także argumentacji potwierdzającej, że istniejąca struktura nie ma sztucznego charakteru nakierowanego wyłącznie na osiągnięcie korzyści podatkowej. Brak zachowania należytej staranności czy niewłaściwe ustalenia dotyczące rzeczywistego właściciela mogą skutkować odmową zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania u źródła.

Wsparcie w zakresie certyfikacji

KR Group oferuje wsparcie w zakresie certyfikacji WHT w postaci niezależnego potwierdzenia dochowania należytej staranności, weryfikacji kontrahenta oraz transakcji na potrzeby zastosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła. Wynikiem analizy jest raport potwierdzający zgodność przyjętych zasad oraz posiadanych dokumentów z wymogami ustawy o CIT. Co więcej, KR Group jest gotowe przygotować pisemną procedurę zachowania należytej staranności dostosowaną do specyfiki branży oraz dodatkowych wymagań klienta.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right