skip to Main Content

Zmiany w JPK_VAT w 2019

Minister Finansów opublikował projekt zmian w Ustawie o VAT, wprowadzający m.in. nową wersję struktury JPK_VAT (wcześniej określaną jako JPK_VDEK), która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K już od 1 lipca 2019 r.

Pozytywne zmiany dla podatników

Głównym celem wprowadzanych zmian jest zminimalizowanie formalności i obciążeń administracyjnych, którymi obarczeni są podatnicy VAT w Polsce. W tym celu w najnowszej strukturze JPK_VAT zostanie dodana dodatkowa część odpowiadająca informacjom wykazywanym dotychczas wyłącznie w deklaracji VAT-7/7K, np. kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, kwota zwrotu VAT (w 25, 60 lub 180 dni). Szczegóły wprowadzanych zmian zostały już przez nas przedstawione na blogu  KR Group.

Nowa struktura JPK_VAT wyeliminuje z obrotu prawnego następujące deklaracje podatkowe:

  • miesięczne deklaracje VAT-7,
  • kwartalne deklaracje VAT-7K,
  • miesięczne informacje podsumowujące w obrocie krajowym VAT-27.

Warto podkreślić, że pomimo likwidacji deklaracji VAT-7K, podatnicy zachowają możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT na zasadach analogicznych do dotychczas obowiązujących. Jedyną różnicą będzie wykazywanie dodatkowych informacji w ostatnim pliku JPK_VAT w danym kwartale.

Niestety, Minister Finansów nie zdecydował się na likwidację obowiązku miesięcznego składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Podatnicy w pułapce kar

Szczegółowa analiza projektu zmian w Ustawie o VAT prowadzi jednak do mniej optymistycznych wniosków. Minister Finansów zdecydował się bowiem wprowadzić do Ustawy o VAT zastrzeżenie, zgodnie z którym wysłanie ewidencji zawierającej „błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym” będzie podlegało karze pieniężnej.

Wysokość tej kary będzie wynosiła 500 PLN za każdy popełniony błąd w ewidencji JPK_VAT. Należy podkreślić, że termin „błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym” nie został dookreślony w opublikowanym projekcie. Minister Finansów wskazuje jedynie, że nowe restrykcje wynikają z wprowadzanego równolegle Centralnego Rejestru Faktur – nowego, elektronicznego systemu, który ma na celu ewidencję i weryfikację danych uzyskiwanych m.in. z różnych struktur JPK. Dane te będą podlegać szczegółowej analizie z wykorzystaniem różnego typu narzędzi i algorytmów, które pozwolą zidentyfikować zarówno podmioty zaangażowane w daną transakcję, jak również spełnienie ciążących na nich obowiązków podatkowych. W tym celu niezbędnym jest, aby informacje raportowane przez różne strony transakcji były identyczne, w przeciwnym wypadku analizy dokonywane przez organy podatkowe staną się bezwartościowe.

Mając na uwadze powyższe należy się spodziewać, że jakikolwiek błąd, w tym również literówki i inne niezamierzone omyłki, mogą skutkować nałożeniem na podatników kar pieniężnych.

Omawiany projekt wprowadza również dodatkowe kary do Kodeksu Karnego Skarbowego. Zgodnie z nowym przepisem, jeśli podatnik nie złoży wymaganej ewidencji JPK_VAT w terminie określonym w Ustawie o VAT lub wyśle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, wówczas na takiego podatnika może zostać nałożona kara w wysokości do 240 stawek dziennych (wartość jednej stawki dziennej w 2018 r. wynosi od 70 PLN do 28 kPLN). W rezultacie, kara może być dla podatników bardzo dotkliwa, w zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa lub kwoty, o jaką został uszczuplony budżet państwa.

Niemniej jednak omawiany projekt pozostawia dla podatników światełko nadziei. Przed nałożeniem kar wynikających z Ustawy o VAT, organy podatkowe będą bowiem wzywać podatników do  poprawienia błędnie zaraportowanych danych. Skorygowany JPK_VAT będzie musiał być złożony do organu podatkowego najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Kara pieniężna zostanie zaś pomniejszona proporcjonalnie do zakresu błędów poprawionych zgodnie z sugestią organu podatkowego. Co istotne, kary wynikające z Kodeksu Karnego Skarbowego pozostaną mimo wszystko aktualne.


Karolina Pisarek

VAT Consultant     

Back To Top