skip to Main Content

Podatnicy mają czas do 15 października na zawiadomienie o zmianie urzędu

Kończy się czas dla podatników na zawiadomienie swojego naczelnika urzędu skarbowego, o spełnieniu warunków obligujących do przejścia pod wyspecjalizowany urząd skarbowy.

Przedsiębiorcy zagraniczni, uczelnie, oraz inne podmioty, o których mowa w § 2 pkt. 15-16 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo(Dz.U.2020.2456), dalej Rozporządzenie, które osiągnęły przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3 mln euro, są zobowiązane do 15 października 2021 r. zawiadomić, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie to składa się również w przypadku, gdy podatnik przestaje spełniać ww. warunki i właściwość naczelnika będzie określana na zasadach ogólnych, jednak w tym przypadku wyłączenie może nastąpić po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony ten warunek.

Jak ustalić właściwość nowych urzędów?

Podmioty z przychodem/obrotem netto od 3 do 50 mln euro podlegają pod wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy ze względu na swoją siedzibę. Natomiast naczelnikiem właściwym dla podatników mających przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Szczegółowa lista właściwych naczelników urzędów skarbowych zawarta jest w załączniku do Rozporządzenia.

Ustalenie wysokości przychodu

Wysokość przychodu ustala się na podstawie danych za 2020 r. (a gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2020 r.). Do przeliczenia kwot w euro stosuje się średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego. Równowartość 3 mln euro wg. powyższego kursu na koniec 2020 r. wynosi 13.844.400 zł, a 50 mln euro - 230.740.000 zł.

Sposoby ustalania przychodu zostały określone § 3 Rozporządzenia i co do zasady określane są na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, jeżeli jednak nie jest to możliwe i inne metody ww. przepisie nie będą mogły być zastosowane, należy ustalić je na podstawie deklaracji VAT. W takiej sytuacji za przychód przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Deklaracje, ewidencje, informacje podsumowujące za grudzień 2021 r., a przekazywane już w stycznia 2022 r., np. JPK_V7M za grudzień 2021 r., trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym właściwym po zmianie.

Gerard Goliasz
Tax Specialist

Back To Top