Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Podatnicy mają czas do 15 października na zawiadomienie o zmianie urzędu

Kończy się czas dla podatników na zawiadomienie swojego naczelnika urzędu skarbowego, o spełnieniu warunków obligujących do przejścia pod wyspecjalizowany urząd skarbowy.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Przedsiębiorcy zagraniczni, uczelnie, oraz inne podmioty, o których mowa w § 2 pkt. 15-16 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo(Dz.U.2020.2456), dalej Rozporządzenie, które osiągnęły przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3 mln euro, są zobowiązane do 15 października 2021 r. zawiadomić, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie to składa się również w przypadku, gdy podatnik przestaje spełniać ww. warunki i właściwość naczelnika będzie określana na zasadach ogólnych, jednak w tym przypadku wyłączenie może nastąpić po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony ten warunek.

Jak ustalić właściwość nowych urzędów?

Podmioty z przychodem/obrotem netto od 3 do 50 mln euro podlegają pod wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy ze względu na swoją siedzibę. Natomiast naczelnikiem właściwym dla podatników mających przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Szczegółowa lista właściwych naczelników urzędów skarbowych zawarta jest w załączniku do Rozporządzenia.

Ustalenie wysokości przychodu

Wysokość przychodu ustala się na podstawie danych za 2020 r. (a gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2020 r.). Do przeliczenia kwot w euro stosuje się średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego. Równowartość 3 mln euro wg. powyższego kursu na koniec 2020 r. wynosi 13.844.400 zł, a 50 mln euro - 230.740.000 zł.

Sposoby ustalania przychodu zostały określone § 3 Rozporządzenia i co do zasady określane są na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, jeżeli jednak nie jest to możliwe i inne metody ww. przepisie nie będą mogły być zastosowane, należy ustalić je na podstawie deklaracji VAT. W takiej sytuacji za przychód przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Deklaracje, ewidencje, informacje podsumowujące za grudzień 2021 r., a przekazywane już w stycznia 2022 r., np. JPK_V7M za grudzień 2021 r., trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym właściwym po zmianie.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right