W tym roku wydarzenie będzie większe niż kiedykolwiek, z większą liczbą uczestników biznesowych: inwestorów, deweloperów, bankierów. Odbędzie się ona w dwóch lokalizacjach: Palais Niederösterreich i Vienna Am Belvedere. Główne tematy to: rynki inwestycyjne, rynki finansowanie, handel detaliczny, logistyka, biura, aktywa mieszkalne, hotele itp.

Będziemy uczestniczyć w spotkaniach z wiodącymi deweloperami i inwestorami na tematy kluczowe dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak: ekspansja regionalna, strategie inwestycyjne czy kwestie środowiskowe.

Do zobaczenia w Wiedniu!

Milosz_Saramak_320x320

Miłosz Saramak
Head of Marketing and Business Development
m.saramak@krgroup.pl

Laszlo_Hosszu_480x480

László Hosszú
Hungary Country Manager
l.hosszu@krgroup.hu

Redukcja stawek VAT dotyczy następujących kategorii towarów:

 • podstawowe produkty żywnościowe i napoje objęte obecnie stawką podatku VAT 5% – opodatkowane zostaną stawką VAT 0%;
 • towary służące do napędu silników spalinowych (olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzyna silnikowa, gaz ziemny (mokry), gaz skroplony LPG) – objęte obecnie stawką podatku VAT 23% – opodatkowane zostaną stawką VAT 8%;
 • nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza i inne środki wspomagające produkcję rolniczą – objęte obecnie stawką podatku VAT 8% – opodatkowane zostaną stawką VAT 0%;
 • gaz ziemny(CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) – opodatkowany zostanie stawką VAT 0%;
 • energia elektryczna(CN 2716 00 00) – opodatkowana zostanie stawką VAT5%;
 • energia cieplna – opodatkowana zostanie stawką VAT5%.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 lutego 2022 r.

W przypadku zainteresowania tematyką czasowej zmiany stawek VAT i ich wpływem na Państwa działalność, zapraszamy do kontaktu.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Termin złożenia sprawozdania za 2021 rok: 31.01.2022 r.

Sprawozdanie obejmuje:

 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni;
  • od 31 do 60 dni;
  • od 61 do 120 dni;
  • przekraczającym 120 dni

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni;
  • od 31 do 60 dni;
  • od 61 do 120 dni;
  • przekraczającym 120 dni

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Sprawozdanie jest wysyłane elektronicznie:

 • podpisane przez wszystkich właściwych do reprezentacji członków zarządu;
 • przez pełnomocnika.

Za złożenie sprawozdania odpowiedzialni są członkowie zarządu. Niezłożenie sprawozdania jest wykroczeniem i podlega grzywnie do 5 tys. zł. W przypadku, gdy sprawozdanie zostanie przekazane w terminie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, od odpowiedzialności zwolnią się wszyscy członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, bez względu na to, czy wzięli udział w przekazaniu sprawozdania.

Złożone dane publikowane są na stronie BIP.

W przypadku pojawienia się pytań pozostajemy do dyspozycji. 

Art. 3 tej ustawy wprowadza zmiany do art. 13a ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 424). Zmiany te polegają na zastąpieniu w ust. 1, 3 i 4 odwołania do art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odwołaniem do art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 16.12.2021 r.

Powyższa zmiana powoduje ten skutek, że z obowiązku przekazania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zostają w ogóle wyłączone podmioty wymienione w art. 27b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Spółka nieruchomościowa może więc być zobowiązana do złożenie wyżej wspomnianego sprawozdania tylko na zasadach przewidzianych dla pozostałych podmiotów, a więc jeśli jej przychody uzyskane w roku podatkowym przekroczą równowartość 50 mln EUR.

Chcielibyśmy również poinformować, że znane są nam informacje o toczących się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracach nad dodatkowymi zmianami do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, których celem jest przesunięcie z 31 stycznia na 30 kwietnia terminu składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dla wszystkich podmiotów.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy jednak informacji na jakim etapie są prace i kiedy się zakończą.

Do tej pory, przepisy podatkowe nakładały na podatników obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotem z siedzibą w raju podatkowym, której wartość w roku podatkowym przekroczyła 100 tysięcy złotych. Za rok 2021 podatnicy będą również zobligowani do sporządzania dokumentacji cen transferowych, w przypadku, gdy:

 1. rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, oraz
 2. wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów, domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

To, który kraj jest klasyfikowany jako raj podatkowy wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Należyta staranność

W przypadku gdy domniemanie nie zostanie obalone, podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych również w przypadku zawierania transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Dlatego tak istotna jest należyta staranność przy weryfikacji obowiązków związanych z cenami transferowymi w tym zakresie.

Zgodnie z treścią objaśnień podatkowych[1], celem dochowania należytej staranności, przy weryfikacji transakcji z podmiotami niepowiązanymi, trzeba będzie uzyskać oświadczenie od kontrahenta, z którego będzie wynikać, że nie dokonuje on żadnych rozliczeń w roku podatkowym z podmiotem mającym siedzibę w raju podatkowym.

W stosunku do podmiotów powiązanych, dochowanie należytej staranności będzie wymagało nie tylko uzyskania stosownego oświadczenia, ale również weryfikacji informacji otrzymanych od podmiotu powiązanego. Źródłem wiedzy o podmiocie powiązanym może być między innymi:

 1. dokumentacja cen transferowych,
 2. informacja CbC,
 3. sprawozdanie finansowe wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta,
 4. struktura właścicielska,
 5. opinia przedstawiciela zawodu zaufania publicznego.

Więcej na temat objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów możemy przeczytać pod poniższym tym linkiem.

Czynności minimalizujące ryzyko

Wejście w życie nowych obowiązków oznacza przede wszystkim obowiązek dochowania należytej staranności. Do czynności, które zminimalizują ryzyko sporządzenia dokumentacji należą:

 1. zebranie oświadczeń od kontrahentów,
 2. opracowanie procedury weryfikacji kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
 3. przygotowanie zapisów w umowach z umożliwiających pozyskanie informacji niezbędnych do weryfikacji kontrahentów,
 4. dodanie odpowiednich zapisów w polityce cen transferowych lub innych dokumentów wewnętrznych odnoszących się do procedury weryfikacji i dalszego postępowania w sytuacji realizowania przez kontrahenta transakcji z podmiotem z tzw. rajów podatkowych.

W roku 2020 doszło do wygaśnięcia ważności analiz cen transferowych przygotowanych przez podatników za 2017 r. Niektóre spółki, z uwagi na ewentualne zmiany na rynku na którym działają, powinny zbadać czy nie nastąpiła konieczność aktualizacji posiadanych analiz przygotowanych w okresie późniejszym niż rok 2017.

Do końca grudnia bieżącego roku, podatnicy którzy mają rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym i którzy w 2020 roku zrealizowali transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej ustawowe limity:

 • 10 mln PLN - w przypadku transakcji towarowej bądź finansowej,
 • 2 mln PLN - w przypadku transakcji usługowej bądź innej,
 • 100 tys. PLN – transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,

mają obowiązek przygotowania dla tych transakcji lokalnej dokumentacji cen transferowych, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i stosowaniu rynkowych cen oraz wypełnienia formularza TP-R.

Obowiązki sprawozdawcze

Wśród obowiązków sprawozdawczych należy wyróżnić:

 • oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (składane do odpowiedniego urzędu skarbowego),
 • informację o cenach transferowych TP-R (składaną do szefa KAS),
 • informację o grupie podmiotów (CbC-R),
 • powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotów (CbC-P).
Obowiązek sprawozdawczyTermin złożenia  Termin złożenia - zmiany związane z COVID-19Podmiot zobowiązany
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowychDo końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowegoDo dnia 30 września 2021 r. w przypadku gdy termin upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.   Przedłużenie o 3 miesiące w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Informacja o cenach transferowychDo końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowegoPodmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, do których nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Informacja o grupie podmiotów12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowegoBrak zmianJednostki dominujące, wchodzące w skład grupy podmiotów, które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium RP (w określonych w ustawie[1] przypadkach również jednostki niebędące jednostkami dominującymi)
Powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotówPowiadomienie składa się w terminie 3 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.Brak zmianKażda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, w przypadku gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy przekraczają 750 000 000 euro rocznie

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

Podmioty sporządzające dokumentację cen transferowych muszą również złożyć do właściwego dla spółki urzędu skarbowego, oświadczenie o jej przygotowaniu oraz o zastosowaniu cen rynkowych we wzajemnych rozliczeniach.

Kto jest odpowiedzialny?

W związku z pandemią COVID - 19 obowiązują uproszczone zasady dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. W normalnych warunkach, oświadczenie musiałby podpisać zarząd spółki. W stanie pandemii, pozwala się na podpisanie oświadczenia jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji w spółce. Należy pamiętać, że nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika spółki. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Formularz TP-R

W formularzu TP-R należy zaraportować wszystkie transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym w 2020 roku. Co istotne, raportowaniu podlegają również tzw. transakcje krajowe, zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji na podstawie art. 11n Ustawy o CIT. Należy pamiętać, że formularz za 2020 rok różni się od formularza za 2019 rok, więc nie wystarczy wykonać aktualizację poprzedniego dokumentu. Formularz można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system e-Deklaracje.

Kary za niedopełnienie obowiązków

W przypadku niezłożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz formularza TP-R, złożenia ich po terminie lub poświadczenia w nich nieprawdy (kary wynikające z Kodeksu Karno-Skarbowego), podatnikom grożą kary finansowe, które mogą wynieść nawet  27 mln zł.

To ostatni moment na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych za 2020 rok! W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Należyta staranność

Podatek u źródła (dalej zwany: WHT) jest podatkiem, który płatnik ma obowiązek pobrać w sytuacji, gdy dokonuje wypłat należności z określonych tytułów, np. z odsetek, usług doradczych, usług prawnych, zarządzania i kontroli, z dywidend na rzecz nierezydenta.

Płatnik może zastosować obniżoną stawkę WHT, albo nie pobrać tego podatku, jeżeli taka możliwość wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo z przepisów szczególnych. W takiej sytuacji wymagane jest jednak posiadanie przez niego certyfikatu rezydencji podatnika oraz dochowanie należytej staranności.

Dotychczas, przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględniało się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. W świetle przepisów Polskiego Ładu, należyta staranność oceniania będzie również przez pryzmat powiązań płatnika i podatnika, co oznacza, że w przypadku wypłat należności pomiędzy podmiotami powiązanymi, oczekiwany będzie wyższy standard należytej staranności - podmioty w grupach kapitałowych mają większą dostępność do określonych informacji dotyczących pozostałych podmiotów z grupy.

Zmiana definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

Dla dochowania należytej staranności w WHT istotne jest także wykazanie rzeczywistego właściciela należności (tzw. „beneficial owner”). Zgodnie z nowymi przepisami, definicja „beneficial owner” ulegnie zmianie, a za rzeczywistego właściciela nie będzie mógł zostać uznany m.in. podmiot, który jest pośrednikiem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi. Obecna wersja jest węższa, gdyż wskazuje, że zobowiązanie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi ma mieć charakter prawny lub faktyczny.

Mechanizm „pay and refund

Jeżeli łączna kwota wypłacanych należności
przekroczy w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika, płatnik będzie obowiązany pobrać w dniu dokonania wypłaty WHT według stawki podatku wynikającej z ustawy o CIT od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł.

Mechanizm „pay and refund” nie będzie stosowany do wszystkich przychodów osiąganych przez nierezydentów w Polsce opodatkowanych podatkiem u źródłau. Katalog został zawężony do przychodów:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 2. z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mechanizm „pay and refund” będzie dotyczył powyższych przychodów tylko wtedy, gdy należności z powyższych tytułów będą wypłacane na rzecz podmiotu powiązanego.

Należy zwrócić również uwagę na dodany art. 26 ust. 2ec ustawy o CIT, zgodnie z którym mechanizm „pay and refund” będzie stosowany również do należności, które bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie zostały zakwalifikowane jako należności objęte tym mechanizmem.

Opinia o stosowaniu zwolnienia = Opinia o stosowaniu preferencji

W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego, opinia o stosowaniu zwolnienia zostanie zastąpiona opinią o stosowaniu preferencji. O opinię będzie mógł wystąpić zarówno płatnik jak i podatnik.

Pomimo objęcia należności mechanizmem „pay and refund”, na podstawie opinii o stosowaniu preferencji będzie można:

• zrezygnować z pobrania podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania,
• zastosować stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
• zastosować zwolnienia wynikające z ustawy o CIT (art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).

Oświadczenie płatnika na potrzeby stosowania „relief at source

W świetle zmian, mechanizm „pay and refund” nie będzie mieć zastosowania, jeżeli płatnik złoży oświadczenie, że:

 1. posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 2. po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Powyższe oświadczenie ma składać kierownik jednostki w rozumieniu ustawy
o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję
. Jak czytamy w przepisach, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy to oświadczenie składa jedna lub więcej osób uprawnionych do reprezentacji. Pełnomocnik nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia.

W związku z prowadzeniem wielu kluczowych zmian, zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które przybliżą istotne zmiany podatkowe wprowadzone w zakresie „Polskiego Ładu”.

Najważniejsze zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku:

 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej do 30 000 zł rocznie.
ZmianaObecna wartośćWartość od 2022
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku0 - 8 000 zł30 000 zł
 1. Wzrost progu podatkowego z 85 525 zł do 120 000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%. Dopiero dochody przekraczające limit 120 000 zł zostaną objęte 32% stawką podatku.
ZmianaObecna wartośćWartość od 2022
Wysokość drugiego progu podatkowego85 525 zł120 000 zł
 1. Ujednolicenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 9% dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych (skalą podatkową), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.
 1. Zniesienie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku rozliczenia dochodów 19% podatkiem liniowym lub skalą podatkową.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie liczona od uzyskanego dochodu (pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie zostały odliczone jako koszt podatkowy) i wyniesie:

Forma opodatkowaniaStawka podatkuWysokość składki zdrowotnej
Podatek liniowy19 %4,9% dochodu
Skala podatkowa17%/32%9% dochodu

Ustalona składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego. Według prognoz, od 2022 r. minimalna składka wyniesie 271 zł.

Miesięczny dochódWysokość składki  zdrowotnej 2022 – podatek liniowy
do 5 510 zł270,90 zł
8 000 zł392,00 zł
10 000 zł490,00 zł
12 000 zł588,00 zł
13 000 zł637,00 zł
15 000 zł735,00 zł
20 000 zł980,00 zł
30 000 zł1 470 zł
Wysokość miesięcznego dochoduWysokość składki zdrowotnej 2022 – skala podatkowa
3 010 zł270,90 zł
5 000 zł450,00 zł
7 000 zł640,00 zł
8 000 zł720,00 zł
10 000 zł900,00 zł
12 000 zł1 080,00 zł
13 000 zł1 170,00 zł
15 000 zł1 350,00 zł
20 000 zł1 800,00 zł
30 000 zł2 700,00 zł

Dane o wysokości składek zdrowotnych w 2022 r. pochodzą z zus.info.pl

 1. Zniesienie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku rozliczania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9%. Składka będzie płacona w ramach trzech progów przychodowych. Jej wysokość będzie powiązana z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – według prognoz w 2022 roku ma ono wynieść 5922 zł.

Przychód rocznyWysokość składki zdrowotnej
Do 60 0009% składka liczona od 60% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia – 305,56 zł
Pomiędzy 60 001 zł a 300 0009% składka liczona od 100% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia – 509,27 zł
Powyżej 300 0019% składka liczona od 180% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia – 917,00 zł
 1. Obniżenie stawki podatkowej do 14% w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych przez osoby wykonujące zawody medyczne i techniczne.
 1. Wprowadzenia stawki podatkowej 12% w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych przez osoby wykonujące niektóre usługi IT.
 1. Wprowadzenie pojęcia „roku składkowego”, które będzie związane z wyliczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rok składkowy obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. 
 1. Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, która będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Ulga ta została przewidziana dla osób osiągających przychód w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Ulga ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Ulga ta nie dotyczy osób wykonujących umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Nie będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy płacący podatek liniowy, osoby wykonujące działalność osobiście, podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, osoby rozliczające się w formie karty podatkowej oraz emeryci i renciści.

W nowej uldze dla klasy średniej, w ramach wspomnianego wyżej przedziału przychodu, podzielono podatników na dwie węższe grupy:

 • osoby osiągające przychód od 5 701 zł do 8 549 zł miesięcznie;
 • osoby z przychodem od 8 549,01 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Różnica między tymi grupami będzie polegać na sposobie wyliczenia ulgi. Dla pierwszego przedziału przychodu (od 5 701 do 8 549 zł) ulga będzie liczona według wzoru:

((Przychód*6,68%-380,50 zł))/0,17

Ulga dla drugiego przedziału przychodu (od 8 549,01 do 11 141 zł) będzie wyliczana według wzoru:

((Przychód*(-7,35%)+819,08 zł))/0,17

W przypadku małżonków, którzy będą rozliczać się wspólnie z podatku za cały rok, każdy z nich będzie mógł odliczyć ulgę dla klasy średniej tylko od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym, obliczonej zgodnie z ustawowym wzorem.

Ulgę dla klasy średniej stosuje się tylko w przedziale rocznych przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł. Oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczy próg w danym roku, nawet o 1 zł, to traci on prawo do odliczenia tej ulgi. Spowoduje to bardzo niekorzystną dla pracownika sytuację: jeżeli pracownik korzystał z ulgi dla klasy średniej w comiesięcznym rozliczeniu wynagrodzenia, a w rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik przekroczył dopuszczalny próg, to będzie on zmuszony do zwrotu tej ulgi, czyli zmuszony będzie dokonać dużej dopłaty podatku w rocznej deklaracji PIT.

W związku z tym, każdy powinien przeanalizować swoje przewidywane roczne dochody. Należy tutaj uwzględnić nie tylko miesięczne wynagrodzenie, ale również dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu: różnego rodzaju dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny, premie, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, benefity (abonamenty medyczne i sportowe) itp. Na podstawie tej analizy należy podjąć decyzję czy odliczać ulgę dla klasy średniej w comiesięcznym wynagrodzeniu, czy nie.

 1. Wyłączenie z dniem 1 stycznia 2022 r., możliwości skorzystania przez podatników po raz pierwszy z opodatkowania w  formie karty podatkowej, z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych w tym zakresie, przez podatników korzystających z tej formy przed tym dniem.
 1. Wyłączenie z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej przez lekarzy i lekarzy dentystów, felczerów, techników dentystycznych oraz pielęgniarki i położne, jeśli wykonują oni działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej np. na rzecz szpitali czy przychodni.

Na czym polega?

Procedura TAX FREE polega na możliwości otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług od towarów zakupionych w Polsce przez podróżnych, a ze strony sprzedającego, na możliwości zastosowania stawki VAT 0% przy określonych warunkach. O zwrot VAT od zakupionych towarów mogą się ubiegać osoby fizyczne mieszkające poza terytorium Unii Europejskiej, które wywiozły zakupione produkty poza UE. Wartość towarów, zarejestrowanych na jednym dokumencie, powinna przekraczać 200 PLN. Podatek VAT może zostać zwrócony przez sprzedawcę lub podmiot przez niego wyznaczony.

Warunki konieczne do zwrotu

W celu dokonania zwrotu konieczne jest spełnienie pewnych warunków:

 • sprzedawca powinien być czynnym podatnikiem VAT, który rejestruje sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej (w każdym z punktów sprzedaży);
 • należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży TAX FREE. Od 2022 r. rejestracja TAX FREE w systemie PUESC zastąpi ten obowiązek;
 • sprzedawca musi zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym o możliwości stosowania procedury TAX FREE (jest to ustawowo określony wzór logo, który również został zmieniony przy okazji zmian wprowadzonych od 2022 r.);
 • konieczne jest poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego
  o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu towarów może odebrać podatek, oraz w przypadku wyznaczenia podmiotów wypłaca-jących zwrot, należy przedłożyć kopie umów zawartych z tymi podmiotami. Element ten od 2022 r. włączony jest w rejestrację w portalu PUESC;
 • od 2022 r., w związku ze zmianą przepisów, kolejnym warunkiem jest rejestracja w systemie TAX FREE (na platformie PUESC).

Dokumenty wymagane do zastosowania procedury

Do 31 grudnia 2021 r.

Na ten moment, w celu uzyskania zwrotu, podróżujący ma obowiązek przedstawić dokument dotyczący zwrotu (wystawiony przez sprzedawcę) wraz z paragonem fiskalnym, na którym umieszczone będzie potwierdzenie urzędu celnego (stempel), iż towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2022 r.

W związku ze zmianami przepisów,  komplet dokumentacji będzie wystawiany i przekazywany elektronicznie z krajowego systemu TAX FREE umieszczonego na platformie PUESC.

Za pomocą tego systemu, sprzedawca będzie wystawiał i rejestrował dokumenty,  ewidencjował kwoty zwrotów VAT wypłacone podróżnym, a także wskaże miejsca sprzedaży i zwrotu podatku.

Ze względu na wprowadzenie systemu elektronicznego konieczne będzie stosowanie kas online -  sprzedawca nie będzie musiał dołączać do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy fiskalnej, który będzie elektroniczny.

Korzyści podatkowe dla sprzedawcy

Stosując procedurę TAX FREE, sprzedawca może zastosować stawkę 0% VAT dla towarów objętych procedurą. W celu zastosowania tej stawki, należy spełnić kilka warunków:

 • zarejestrować się w systemie TAX FREE na platformie PUESC;
 • spełnić wyżej wskazane warunki uprawniające do dokonywania zwrotów podróżnym;
 • posiadać dokumenty, które potwierdzą zwrot VAT uzyskany przez podróżnego, np. potwierdzenie przelewu;
 • posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza Unię Europejską.  

Sprzedawca może zastosować stawkę VAT 0% w dwóch przypadkach:

 • w JPK VAT za dany okres rozliczeniowy, jeśli przed złożeniem pliku otrzyma dokumenty potwierdzone przez urząd celny, że zakupione towary zostały wywiezione poza Unię Europejską, lub
 • w przypadku niedotrzymania powyższego warunku - poprzez korektę podatku w miesiącu otrzymania wyżej wspomnianych dokumentów, jeśli otrzyma je w ciągu 10 miesięcy od sprzedaży towaru. Sprzedawca będzie musiał w pierwszej kolejności opodatkować sprzedaż na zasadach ogólnych, a następnie po spełnieniu warunku posiadania dokumentu, będzie mógł na bieżąco obniżyć zaraportowany wcześniej podatek VAT.

Procedura rejestracji

W celu przystąpienia do sprzedaży TAX FREE od 2022 r. wymagane jest zarejestrowanie się w systemie PUESC. Rejestracja polega na:

 • założeniu konta w portalu PUESC ze wskazaniem działania w obszarze TAX FREE lub aktualizacją danych w istniejącym koncie;
 • wypełnieniu formularza dotyczącego TAX FREE, w którym należy:
  • wskazać miejsca sprzedaży oraz powiązać je z kasami online;
  • dodać pracowników, którym zostaną przedzielone poszczególne uprawnienia do obsługi procedury (krok nieobowiązkowy);
  • zadeklarować podmioty, z którymi sprzedawca podpisał umowę, a które dokonują zwrotów – jeśli dotyczy.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości na temat procedury TAX FREE, czy jej zgłaszania - pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać w Polsce pakiet nowych zmian podatkowych, wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. We wtorek 18 listopada 2021 r. ustawa wprowadzająca nowe przepisy została podpisana przez Prezydenta Polski, a tydzień później, 23 listopada, projekt opublikowany został w Dzienniku Ustaw.

Bez wątpienia zorientowanie się w gąszczu nowych regulacji nie jest prostym zadaniem. Już teraz wielu pracowników zastanawia się, w jakiej wysokości wynagrodzenie netto otrzymają w styczniu 2022 roku. Specjalnie dla Państwa zebraliśmy informacje, które przybliżą najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe przewidziane w „Polskim Ładzie”, a także przygotowaliśmy przykładowe kalkulacje wynagrodzenia, które pozwalają sprawdzić, kto i przy jakich dochodach zyska na Polskim Ładzie, kto straci, a dla kogo zmiany będą neutralne.

Najważniejsze zmiany podatkowe, wprowadzane w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku, mające wpływ na nasze wynagrodzenia, to:

 1. Wzrost progu podatkowego z 85 525 zł do 120 000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%. Oznacza to, że stawką 32% podatku będą objęte dochody dopiero przekraczające limit 120 000 zł.
 2. Ulga dla młodych - limit przychodu objętego zwolnieniem z PIT dla osób do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT) pozostaje bez zmian i będzie nadal wynosić 85 528 zł. Osoby do 26. roku życia zapłacą więc podatek dopiero po przekroczeniu tego limitu, przy czym w pierwszej kolejności będzie miała tutaj zastosowanie stawka 17%. Jeśli zaś dochód podlegający opodatkowaniu przekroczy 120 000 zł będzie zastosowana stawka 32% podatku.
 3. Wzrost kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł rocznie, co będzie miało wpływ na kwotę zmniejszającą podatek. Kwota zmniejszająca podatek ma także przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym. Do tej pory podatnikom płacącym już 32% podatku nie przysługiwała kwota wolna od podatku. Obecnie miesięczna ulga podatkowa to kwota 43,76 zł (czyli 1/12 z 525,12 zł) a po zmianach ma być to kwota 425,00 zł (wynikająca z kalkulacji: 30 000 x 17% = 5 100/12 = 425,00 zł).

Aby skorzystać z comiesięcznych odliczeń kwoty wolnej od podatku, przy kalkulacji wynagrodzenia pracownik powinien wypełnić i wysłać do pracodawcy oświadczenie PIT-2.

 1. Wzrost kwoty przychodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych i rozporządzania tymi prawami (dotyczy to pracowników będących twórcami lub artystami, wykonawcami). Obecnie 50% koszty uzyskania przychodu (z tytułów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT) nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85 525 zł. W 2022 roku będzie to łącznie kwota 120 000 zł.
 2. Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, która będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Ulga ta została przewidziana dla pracowników osiągających przychód w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Ulga ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Ulga dla klasy średniej będzie przysługiwać również pracownikom – twórcom, którzy osiągają przychody objęte 50% kosztami uzyskania przychodu, pod warunkiem, że będą to faktycznie osoby wykonujące obowiązki na podstawie stosunku pracy.

Z ulgi dla klasy średniej będą mogli korzystać także pracownicy uzyskujący przychody z pracy za granicą (u zagranicznego pracodawcy), którzy płacą w Polsce sami za siebie zaliczki na PIT. Będą oni potrącać ulgę za miesiące, w których ich przychody ze stosunku pracy z zagranicy będą mieścić się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł. 

Ulga ta nie dotyczy osób wykonujących umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Nie będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy płacący liniowy 19% PIT, osoby wykonujące działalność osobiście, podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, osoby rozliczające się w formie karty podatkowej oraz emeryci i renciści.

W nowej uldze dla klasy średniej, w ramach wspomnianego wyżej przedziału przychodu, podzielono podatników na dwie węższe grupy:

 • osoby osiągające przychód od 5 701 zł do 8 549 zł miesięcznie; 
 • osoby z przychodem od 8 549,01 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Różnica między tymi grupami będzie polegać na sposobie wyliczenia ulgi. Dla pierwszego przedziału przychodu (od 5 701 do 8 549 zł) ulga będzie liczona według wzoru:

(Przychód x 6,68% - 380,50 zł) / 0,17

Ulga dla drugiego przedziału przychodu (od 8 549,01 do 11 141 zł) będzie wyliczana według wzoru:

(Przychód x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17

W przypadku małżonków, którzy będą rozliczać się wspólnie z podatku za cały rok, każdy z nich będzie mógł odliczyć ulgę dla klasy średniej tylko od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym, obliczonej zgodnie z ustawowym wzorem.

Ulgę dla klasy średniej stosuje się tylko w przedziale rocznych przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł. Oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczy próg w danym roku, nawet o 1 zł, to traci on prawo do odliczenia tej ulgi. Spowoduje to bardzo niekorzystną dla pracownika sytuację: jeżeli pracownik korzystał z ulgi dla klasy średniej w comiesięcznym rozliczeniu wynagrodzenia, a w rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik przekroczył dopuszczalny próg, to będzie on zmuszony do zwrotu tej ulgi, czyli zmuszony będzie dokonać dużej dopłaty podatku w rocznej deklaracji PIT.

W związku z tym, każdy pracownik powinien przeanalizować swoje przewidywane roczne dochody. Należy tutaj uwzględnić nie tylko miesięczne wynagrodzenie, ale również dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu: różnego rodzaju dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny, premie, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, benefity (abonamenty medyczne i sportowe) itp. Na podstawie tej analizy należy podjąć decyzję czy odliczać ulgę dla klasy średniej w comiesięcznym wynagrodzeniu, czy nie.

Płatnik (pracodawca) nie będzie musiał stosować ulgi dla klasy średniej tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o niepomniejszanie dochodu (art. 32 ust. 2b ustawy o PIT). Rezygnacja z ulgi może być dobrym rozwiązaniem, jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć, że ostateczny roczny przychód z tytułu stosunku pracy przewyższy 133 692 zł, bądź nie chcemy ryzykować przekroczenia limitu. W sytuacji, kiedy w ostatecznym rozliczeniu okaże się, że pracownik jednak zachował prawo do ulgi dla klasy średniej, to może odzyskać nienaliczoną ulgę przy rocznym rozliczeniu PIT.

W przypadku, kiedy pracownik nie złoży wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, to pracodawca nie będzie miał wyjścia i będzie musiał uwzględnić ulgę zawsze wtedy, gdy w danym miesiącu przychody zatrudnionego ze stosunku pracy (łącznie z dodatkami i innymi świadczeniami podlegającymi opodatkowaniu) będą mieściły się w ustawowym limicie czyli w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł.

 1. Wzrost rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  157 770 zł do 177 660 zł. Powyżej tej kwoty pracownik i pracodawca przestają płacić składki emerytalne i rentowe.
 1. Wprowadzenie braku możliwości odliczania części składki zdrowotnej (czyli 7,75%) od podatku, co spowoduje, że pracownicy będą płacić pełną składkę zdrowotną czyli 9%, a nie jak dotychczas 1,25%.
 1. Wprowadzenie nowej zasady opłacania składki zdrowotnej dla:
 • członków zarządu i prokurentów, którzy zapłacą 9% składki zdrowotnej (ta grupa dotychczas była zwolniona z płacenia tej składki). Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie będą objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązek naliczania 9% składki zdrowotnej będzie powstawać z dniem powołania i ustawać z dniem odwołania, a zgłaszającym do ubezpieczenia będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie. Innymi słowy, podmiot powołujący prokurenta czy członka zarządu i wypłacający mu z tego tytułu wynagrodzenie będzie płatnikiem – w przypadku prokurenta wyłącznie składki zdrowotnej, a wobec członka zarządu – tak jak w poprzednich latach zaliczek na PIT i dodatkowo od 2022 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • przedsiębiorców, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • opodatkowani na zasadach ogólnych zapłacą 9%,;
  • opodatkowani podatkiem liniowym zapłacą 4,9%;
  • opodatkowani podatkiem ryczałtowym zapłacą od 60% do 180% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od wysokości dochodu);
  • osoby na tzw. karcie podatkowej zapłacą 9% minimalnego wynagrodzenia.
 1. Wprowadzono nowe zwolnienia podatkowe dla przychodów do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym dla:
 • rodziców wykonujących władzę rodzicielską dla co najmniej 4 dzieci. Ulga będzie dotyczyć każdego z rodziców z osobna. Na podstawie tych nowych zwolnień podatkowych rodzic czwórki dzieci, który osiąga przychód brutto z pracy w skali miesiąca na poziomie około 9 600 zł, nie zapłaci podatku dochodowego;
 • osób powracających z zagranicy przez 4 kolejne lata od roku przeniesienia. Przepis ten ma zachęcić Polaków do powrotu do kraju, ale także cudzoziemców do zmiany rezydencji podatkowej na polską. Zwolnienie z podatku od przychodu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, będzie przysługiwać każdemu podatnikowi, który przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zwolnienie dla powracających z zagranicy będzie przysługiwać w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku następnego roku.
 • pracujących seniorów, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, by nadal pracować, wykonywać zlecenia bądź prowadzić firmę. Zwolnieniem podatkowym będą objęte tylko przychody będące tytułem do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie z podatku dla aktywnych zawodowo, niepobierających emerytury emerytów (w ramach limitu kwotowego 85 528 zł), będzie miało zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskanych w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody uzyskane na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz umowy o prawa autorskie – nie skorzystają z tego zwolnienia podatkowego.

Każdy z wyżej wymienionych podatników nie zapłaci podatku od rocznego przychodu w wysokości 85 528 zł. Jeśli dodamy do tego jeszcze podniesioną do 30 000 zł kwotę dochodu wolnego od podatku, to w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej zwolnienie to wyniesie w sumie 115 528 zł rocznie.

W przypadku rodziców co najmniej 4 dzieci, którzy rozliczają się wspólnie, będzie to kwota 231 056 zł rocznie. Tacy rodzice zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu limitu 231 056 zł, przy czym w pierwszej kolejności będzie miała tutaj zastosowanie stawka 17%, a dopiero, gdy dochód podlegający opodatkowaniu przekroczy 120 000 zł, będzie to stawka 32% podatku.

Jeżeli podatnikowi będzie przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu, to kwota wolna od podatku dla wszystkich tych przychodów nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł (plus kwota dochodu wolnego od podatku do wysokości 30 000 zł – dla podatników rozliczających się według skali podatkowej).

Przy analizie nowych przepisów dla osób z powyższych nowych grup społecznych, które od stycznia 2022 r. zostaną objęte zwolnieniem podatkowym, powstało wiele wątpliwości wokół prawidłowego wyliczenia wysokości składki zdrowotnej dla tych podatników. Wykryto tutaj pewną lukę w przepisach. W związku z tym, w ostatniej poselskiej poprawce z dnia 17 listopada 2021 r., przepisy te zostały doprecyzowane. Wobec tych osób będzie miała zastosowanie identyczna zasada obliczania składki zdrowotnej jak ta, która dotyczy osób do 26. roku życia, zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Mowa o przepisie szczególnym – art. 83 ust. 2a ustawy zdrowotnej. Przewiduje on obliczanie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na PIT. Przepis ten stanowi, że „gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki”.

 1. Wprowadzenie nowej sankcji za nielegalne zatrudnienie oraz otrzymane „w kopercie” wynagrodzenie, czyli potocznie zwane „wypłaty pod stołem”. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od takich wynagrodzeń obciążą wyłącznie pracodawcę, także w części podlegającej finansowaniu przez ubezpieczonego (pracownika). Będą one również wyłączone z kosztów uzyskania przychodu u pracodawców.  Istnieje ryzyko, że przepisy te będą interpretowane bardzo szeroko. Organy podatkowe, będą chciały do tej kategorii zaliczyć nie tylko przypadki, w których pracodawca w ogóle nie potwierdził warunków zatrudnienia na piśmie, ale również te, w których umowa pisemna została sporządzona jako kontrakt innego rodzaju, np. umowa zlecenia czy kontrakt B2B, a warunki współpracy przemawiają za tym, iż relacje pomiędzy stronami faktycznie tworzą stosunek pracy. Licząc się z takim ryzykiem szerokiego stosowana tych nowych regulacji, należy już dziś poddać weryfikacji wszystkie stosowane przez podatników umowy zlecenia czy umowy B2B w relacji samozatrudnienia, które mogą sprawiać wrażanie, iż w rzeczywistości są umowami o pracę lub faktycznie tworzą stosunek pracy.

Przygotowaliśmy przykładowe kalkulacje wynagrodzenia za rok 2021 oraz 2022 , które przybliżą Państwu naliczanie wynagrodzeń pracowników według nowy przepisów oraz pomogą oszacować kto i przy jakich dochodach zyska na Polskim Ładzie, kto straci, a dla kogo zmiany będą neutralne.

Analiza przy jakich dochodach pracownicy zyskują na Polskim Ładzie a przy jakich zaczynają tracić.

Założenia: Pracownik na umowie o pracę, zarabia miesięcznie wskazane w tabeli wynagrodzenie, ma koszty uzyskania przychodu 250 zł miesięcznie, rozlicza się indywidualnie, nie korzysta z ulgi na dzieci oraz nie jest uczestnikiem PPK.

Miesięczne wynagrodzenie brutto

Zysk/strata w 2022 roku wobec 2021 roku

Miesięcznie

Rocznie

Uwagi

            3 010,00 

 154,00 

1 848,00 

 

            4 000,00 

  114,00 

1 368,00 

 

            5 000,00 

 47,00 

564,00 

 

            5 701,00 

-

-

Ulga dla klasy średniej

            7 000,00 

-
-

Ulga dla klasy średniej

            8 000,00 

-
-

Ulga dla klasy średniej

            8 916,00 

( - 52,00) 

( - 10,00) 

Ulga dla klasy średniej. Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          10 000,00 

( - 203,00) 

( - 95,00) 

Ulga dla klasy średniej. Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          11 141,00 

( - 364,00)

( - 211,00) 

Ulga dla klasy średniej. Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          11 350,00 

( - 377,00) 

-

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          11 400,00 

( - 381,00) 

28,00 

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          12 000,00 

( - 421,00) 

 292,00 

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          12 300,00 

( - 441,00) 

 53,00 

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          12 360,00 

( - 446,00) 

( - 6,00)

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          13 000,00 

( - 489,00) 

( - 477,00)

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          14 000,00 

( - 555,00) 

( - 1 357,00) 

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          15 000,00 

( - 622,00) 

( - 2 225,00) 

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          18 000,00 

( - 823,00) 

( - 4 905,00) 

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

          20 000,00 

( - 956,00) 

( - 6 713,00) 

Rocznie mniejsza strata niż miesięcznie (*)

(*) w skutek wyższego progu podatkowego oraz kwoty wolnej od podatku w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku.

Przykład 1. Kalkulacja wynagrodzenia pracownika, któremu nie przysługuje ulga dla klasy średniej lub pracownika który zrezygnował z korzystania z ulgi dla klasy średniej. 

Założenia: Pracownik na umowie o pracę, zarabia miesięcznie wskazane w tabeli wynagrodzenie, ma koszty uzyskania przychodu 250 zł miesięcznie, rozlicza się indywidualnie, nie korzysta z ulgi na dzieci oraz nie jest uczestnikiem PPK.

Poz.

Składniki

Wzór do wyliczeń

 2021 r. 

 2022 r. 

1.

Miesięczne wynagrodzenie brutto 

 

       3 010,00 

          3 010,00 

2.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 1 × 9,76%

                 293,78 

                 293,78 

3.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 1 × 1,5%

                   45,15 

                   45,15 

4.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 1 × 2,45%

                   73,75 

                   73,75 

5.

Razem składki ZUS pracownika

Poz. 2 + poz. 3 + poz. 4

                412,67 

                412,67 

6.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 1 – poz. 5

          2 597,33 

          2 597,33 

7.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 %)

Poz. 6 × 9%

                233,76 

                233,76 

8.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 %) do odliczenia od podatku

Poz. 6 × 7,75%

                 201,29 

 zlikwidowana 

9.

Koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł)

 

                 250,00 

                 250,00 

10.

Ulga dla klasy średniej (nie przysługuje)

 

 brak 

                         -   

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 – poz. 5 – poz. 9 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych zł)

         2 347,00 

          2 347,00 

12.

Ulga podatkowa (kwota wolna od podatku)

 

                   43,76 

                 425,00 

13.

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem

(poz. 11 × 17%) – poz. 12

                 355,23 

-                 26,01 

14.

Zaliczka na podatek 

Poz. 13 – poz. 8 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych zł)

                154,00 

                         -   

15.

Wynagrodzenie netto

Poz.1 – poz.5  – poz.7 – poz.14

        2 209,57 

          2 363,57 

16.

Wzrost/spadek dochodu netto 

 

 

             154,00 

Przykład 2. Kalkulacja wynagrodzenia pracownika, któremu przysługuje ulga dla klasy średniej w I grupie przedziału przychodu, czyli osiąga przychód od 5 701 zł do 8 549 zł miesięcznie.

Założenia: Pracownik na umowie o pracę, zarabia miesięcznie wskazane w tabeli wynagrodzenie, ma koszty uzyskania przychodu 250 zł miesięcznie, rozlicza się indywidualnie, nie korzysta z ulgi na dzieci oraz nie jest uczestnikiem PPK.

Poz.

Składniki

Wzór do wyliczeń

 2021 r. 

 2022 r. 

1.

Miesięczne wynagrodzenie brutto 

 

       5 702,00 

          5 702,00 

2.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 1 × 9,76%

                 556,52 

                 556,52 

3.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 1 × 1,5%

                   85,53 

                   85,53 

4.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 1 × 2,45%

                 139,70 

                 139,70 

5.

Razem składki ZUS pracownika

Poz. 2 + poz. 3 + poz. 4

                 781,74 

                 781,74 

6.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 1 – poz. 5

4 920,26 

           4 920,26 

7.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 %)

Poz. 6 × 9%

                 442,82 

                 442,82 

8.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 %) do odliczenia od podatku

Poz. 6 × 7,75%

                 381,32 

 zlikwidowana 

9.

Koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł)

 

                 250,00 

                 250,00 

10.

Ulga dla klasy średniej (przychód od 5 701 zł do 8 549 zł miesięcznie)

(Przychód x 6,68% - 380,50 zł) / 0,17

 brak 

                     2,32 

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 – poz. 5 – poz. 9 - poz. 10 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych zł)

 4 670,00 

           4 668,00 

12.

Ulga podatkowa (kwota wolna od podatku)

 

                   43,76 

                 425,00 

13.

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem

(poz. 11 × 17%) – poz. 12

                 750,14 

                 368,56 

14.

Zaliczka na podatek 

Poz. 13 – poz. 8 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych zł)

                 369,00 

                 369,00 

15.

Wynagrodzenie netto

Poz.1 – poz.5  – poz.7 – poz.14

4 108,43 

          4 108,43 

16.

Wzrost/spadek dochodu netto 

 

 

                       -   

Przykład 3. Kalkulacja wynagrodzenia pracownika, któremu przysługuje ulga dla klasy średniej w II grupie przedziału przychodu, czyli osiąga przychód od 8 549,01 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Założenia: Pracownik na umowie o pracę, zarabia miesięcznie wskazane w tabeli wynagrodzenie, ma koszty uzyskania przychodu 250 zł miesięcznie, rozlicza się indywidualnie, nie korzysta z ulgi na dzieci oraz nie jest uczestnikiem PPK.

Poz.

Składniki

Wzór do wyliczeń

 2021 r. 

 2022 r. 

1.

Miesięczne wynagrodzenie brutto 

 

10 000,00 

        10 000,00 

2.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 1 × 9,76%

                976,00 

                976,00 

3.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 1 × 1,5%

                150,00 

                150,00 

4.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 1 × 2,45%

                245,00 

                245,00 

5.

Razem składki ZUS pracownika

Poz. 2 + poz. 3 + poz. 4

1 371,00 

          1 371,00 

6.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 1 – poz. 5

8 629,00 

          8 629,00 

7.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 %)

Poz. 6 × 9%

                776,61 

                776,61 

8.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 %) do odliczenia od podatku

Poz. 6 × 7,75%

                668,75 

 zlikwidowana 

9.

Koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł)

 

                250,00 

                250,00 

10.

Ulga dla klasy średniej (przychód od 8 549,01 zł do 11 141 zł miesięcznie)

(Przychód x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17

 brak 

                494,59 

11.

Przychód do opodatkowania

Poz. 1 – poz. 5 – poz. 9 - poz. 10 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych zł)

 8 379,00 

          7 884,00 

12.

Ulga podatkowa (kwota wolna od podatku)

 

                   43,76 

                425,00 

13.

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem

(poz. 11 × 17%) – poz. 12

1 380,67 

                915,28 

14.

Zaliczka na podatek 

Poz. 13 – poz. 8 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych zł)

                712,00 

                915,00 

15.

Wynagrodzenie netto

Poz.1 – poz.5  – poz.7 – poz.14

7 140,39 

          6 937,39 

16.

Wzrost/spadek dochodu netto

 

 

-            203,00 

Potencjalne kary grzywny za niedopełnienie obowiązków związanych z cenami transferowymi?

Kary grzywny wymierzane są poprzez nałożenie kary w wysokości wielokrotności stawek dziennych. Reguluje je art. 23 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, zgodnie z którym stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia, ani też nie może przekraczać czterystukrotności trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia. W konsekwencji w 2021 roku stawka dzienna oscyluje pomiędzy kwotą 93,33 a 37 333,33 złotych.

 • Nieprzygotowanie w terminie dokumentacji cen transferowych podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych, czyli w 2021 roku maksymalnie do kwoty około 4,5 milionów złotych.
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych z nieprawdziwymi informacjami podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, czyli w 2021 roku maksymalnie do kwoty około 9 milionów złotych.
 • Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej lub nie złożenie na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej formularza TPR, a także złożenie formularza TPR po terminie lub składanie w formularzu TPR nieprawdziwych informacji może podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych, czyli w 2021 roku maksymalnie do kwoty około 27 milionów złotych.

”Polski Ład” a sankcje karne związane z compliance cen transferowych

„Polski Ład” wprowadza kilka istotnych zmian podatkowych, ale szczególnie należy zwrócić uwagę na proponowane zmiany w zakresie sankcji wynikających z zapisów w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Aktualizacja kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto do kwoty 3010 złotych zmienia wysokość stawki dziennej, która oscylować będzie pomiędzy kwotą 100,33  a 40 133,33 złotych.

Kara grzywny za brak sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file) pomimo osiągnięcia przez podatnika obowiązku dokumentacyjnego wynosić będzie nawet do 720 stawek dziennych. Takie same kary grzywny dotyczą obowiązków związanych z przygotowaniem grupowej dokumentacji cen transferowych (master file)W konsekwencji maksymalna kara za brak sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podatnika od 2022 roku może sięgnąć prawie 29 milionów złotych.

Sporządzenie lokalnej lub grupowej dokumentacji cen transferowych po ustawowych terminach wiązać się będzie z ryzykiem kary grzywny do 240 stawek dziennych, co w skrajnym wypadku od 2022 roku będzie mogło stanowić ponad 9,5 milionów złotych. Taka sama kara będzie możliwa również w przypadku złożenia informacji o cenach transferowych po terminie wynikającym z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy „Polskiego Ładu” znacząco zwiększają zakres odpowiedzialności członków zarządów podatników, a także mogą zwiększyć zakres osób odpowiedzialnych za spełnianie obowiązków z ceni transferowych.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie z początkiem 2022 roku.

I. Zmiany dotyczące opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 1. podwyższenie do 30 000 zł tzw. kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników rozliczających PIT według skali podatkowej (m. in. zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło);
 2. podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie opodatkowanie wg wyższej, 32%, stawki podatku;
 3. wprowadzenie ulgi dla klasy średniej dotyczącej pracowników i podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych;
 4. likwidacja możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego;
 5. przyznanie 20% kosztów uzyskania przychodów od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie;
 6. likwidację preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci i jednoczesne wprowadzenie dla takich osób ulgi w wysokości 1 500,00 zł (przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunów prawnych);
 7. przyznanie prawa do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków również za rok, w którym został zawarty związek małżeński, również w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym;
 8. rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych o przychody ze zbycia zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek, stypendia doktorskie, dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej;
 9. rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych o osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski, osoby wychowujące co najmniej czwórkę dzieci i osoby które osiągnęły wiek emerytalny, a mimo to nadal pracują i nie pobierają świadczeń z ZUS,
 10. doprecyzowanie oraz dodanie nowych wydatków uprawniających do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej (np. wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie, wydatki na wypożyczenie i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego);
 11. wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne;
 12. wprowadzenie ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków;
 13. wprowadzenie ulgi dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót;
 14. wprowadzenie ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących  rezydencję podatkową na terytorium Polski;
 15. obowiązek rozliczania najmu prywatnego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.; w 2022 r. będzie można jeszcze amortyzować budynki i lokale nabyte do 31 grudnia 2021 r.);
 16. wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania przez wspólnika, będącego osobą fizyczną, majątku ze spółki niebędącej osobą prawną;
 17. zmiany w zakresie ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych;
 18. doprecyzowanie zasad korzystania podatkowej ulgi na dzieci, w tym wskazanie, że ulga na dzieci przysługuje rodzicom sprawującym opiekę naprzemienną w częściach równych;
 19. wprowadzenie przejściowego podatku dochodowego jak rozwiązania adresowanego do podmiotów chcących ujawnić dochody wcześniej nieopodatkowane lub wycofać się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym;
 20. wprowadzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów, mających na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której neutralność podatkowa mogłaby doprowadzić do zwolnienia z opodatkowania od zysków kapitałowych.

II. Zmiany dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 1. podwyższenie do 30 000 zł tzw. kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej;
 2. podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie opodatkowanie według wyższej, 32%, stawki podatku;
 3. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych, ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową (liczonej odpowiednio od dochodu, przychodu, minimalnego wynagrodzenia na 1 stycznia roku składkowego) oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego;
 4. wprowadzenie składki zdrowotnej w wysokości 4,9% dochodu dla podatników opodatkowanych liniowo (jednak nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku składkowego) oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego;
 5. wprowadzenie zmian w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych poprzez wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (ograniczenie to wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. dla budynków i lokali nabytych do 31 grudnia 2021 r.);
 6. wprowadzenie zmian w amortyzacji w spółkach nieruchomościowych poprzez ograniczenie wysokości możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości do wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych wg zasad ustawy o rachunkowości;
 7. wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;
 8. wprowadzenie ulgi na robotyzację;
 9. umożliwienie korzystania w sposób symultaniczny z ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz preferencji IP Box;
 10. wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę;
 11. wprowadzenie ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków;
 12. popularyzacja obrotu bezgotówkowego poprzez wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym na nabycie terminala płatniczego lub opłat za korzystanie z takiego terminala;
 13. wprowadzenie przepisów mających na celu przeciwdziałanie „szarej strefie”, tj. nielegalnemu zatrudnianiu pracowników, w tym zatrudnianiu „na czarno” oraz nieujawnianiu części wynagrodzenia;
 14. wprowadzenie przepisów uszczelniających system podatku dochodowego w zakresie:
 15. poszerzenia katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z tej działalności;
 16. określenia wartości początkowej składników majątku podlegających amortyzacji, nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 17. opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań;
 18. wprowadzenie obowiązku przekazywania ksiąg i ewidencji przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej w terminie ustalania zaliczek miesięcznych i złożenia zeznania za rok podatkowy (obowiązek ten wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.);
 19. wprowadzenie zmian w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE;
 20. wprowadzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK);
 21. obniżenie stawki podatkowej do 14% w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych przez osoby wykonujące zawody medyczne i techniczne;
 22. wprowadzenia stawki podatkowej 12% w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych przez osoby wykonujące niektóre usługi IT;
 23. wyłączenie z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości skorzystania przez podatników po raz pierwszy z opodatkowania w  formie karty podatkowej, z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych w tym zakresie, przez podatników korzystających z tej formy przed tym dniem;
 24. wyłączenie z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej przez lekarzy i lekarzy dentystów, felczerów, techników dentystycznych oraz pielęgniarki i położne, jeśli wykonują oni działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (czyli przykładowo na rzecz szpitali czy przychodni).

III. Zmiany dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. zmiany przepisów o cenach transferowych w zakresie:
 2. definicji podmiotów powiązanych;
 3. korekty cen transferowych;
 4. mechanizmu safe harbour finansowy;
 5. lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 6. wydłużenia terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego;
 7. likwidacji oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych;
 8. wprowadzenie tzw. reżimu holdingowego, w tym:
 9. zdefiniowanie spółki holdingowej oraz spółki zależnej;
 10. objęcie regulacjami antyabuzywnymi zwolnień z CIT wprowadzanych reżimem holdingowym;
 11. zwolnienie dla zysków kapitałowych;
 12. modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła (tzw. mechanizmu pay and refund), w tym dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji;
 13. modyfikacja przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT estońskiego), mająca na celu rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru tego opodatkowania, a także złagodzenie niezbędnych do spełnienia warunków;
 14. wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;
 15. wprowadzenie ulgi na robotyzację;
 16. umożliwienie korzystania w sposób symultaniczny z ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz preferencji IP Box;
 17. wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę;
 18. wprowadzenie ulgi w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej (POP) dla podmiotów wchodzących na giełdę;
 19. popularyzacja obrotu bezgotówkowego poprzez wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym na nabycie terminala płatniczego lub opłat za korzystanie z takiego terminala;
 20. wprowadzenie zmian w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych poprzez wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (ograniczenie to wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. dla budynków i lokali nabytych do 31 grudnia 2021 r.);
 21. wprowadzenie dla podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy (obowiązek ten wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.);
 22. wprowadzenie nowej definicji posiadania Zarządu mającej na celu ograniczenie zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów spółek na terytorium kraju obcego;
 23. wprowadzenie zmian w amortyzacji w spółkach nieruchomościowych poprzez ograniczenie wysokości możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości do wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych wg zasad ustawy o rachunkowości;
 24. usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych oraz ich dostosowanie do polskiej rzeczywistości gospodarczej przy cienkiej kapitalizacji;
 25. wprowadzenie przepisów przeciwdziałających sytuacjom obniżenia dochodu podatkowego w ramach grupy podmiotów powiązanych, na skutek przekształcenia finansowania dłużnego w finansowanie własne;
 26. wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów, mającej zapobiegać możliwość uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji podatkowej o znikomej efektywnej stawce opodatkowania;
 27. wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej dla podatników pragnących dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach;
 28. wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy” (przepisy te wejdą w życie od 01.01.2023 r.);
 29. zmiany w zakresie ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego;
 30. wprowadzenie przejściowego podatku dochodowego jak rozwiązania adresowanego do podmiotów chcących ujawnić dochody wcześniej nieopodatkowane lub wycofać się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym;
 31. wprowadzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów, mających na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której neutralność podatkowa mogłaby doprowadzić do zwolnienia z opodatkowania od zysków kapitałowych;
 32. wprowadzenie przepisów dotyczących podatku od przerzucanych dochodów;
 33. wprowadzenie alternatywnego minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i zmiany w zakresie ograniczenia kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych;
 34. złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych (PGK);
 35. wprowadzenie zmian w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE;
 36. wprowadzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK).

IV. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

 1. umożliwienie wspólnego rozliczania się w ramach podatku VAT przez kilku podatników – wprowadzenie tzw. „grupy VAT”;
 2. wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych w miejsce zwolnienia przedmiotowego;
 3. popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez wprowadzenie:
 4. szybkiego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych, oraz
 5. czasowego ograniczenia niektórych preferencji w VAT w przypadku podatników, którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego w Prawie przedsiębiorców obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych.
 6. zmiana w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS).

V. Zmiany w zakresie proceduralnych przepisów podatkowych oraz pozostałych regulacji:

1) zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa:

 • wprowadzenie zmian w przepisach w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania;
 • wprowadzenia zmian w zakresie udostępniania informacji objętych tajemnicą skarbową na podstawie porozumień międzynarodowych;
 • wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zupełnie nowego instrumentu pod nazwą „porozumienie inwestycyjne”, umożliwiającego zawarcie między inwestorem a organem podatkowym, umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami:

 • zmiany mają na celu umożliwienie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami w zakresie rozstrzygnięć dotyczących uprzednich porozumień cenowych oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego zawartych w porozumieniu inwestycyjnym;

3) zmiany w ustawie o krajowej administracji skarbowej:

 • nowe uprawnienie dla Szefa KAS dotyczące informowania podatników o ryzyku współpracy z tzw. znikającymi podatnikami (tzw. warning letters);
 • wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego w celu wykrycia nieprawidłowości;
 • w zakresie rejestracji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • tymczasowe zajęcie ruchomości polegające na nabyciu tymczasowego prawa rozporządzania ruchomościami w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym;

4) zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy:

 • brak konieczności składania czynnego żalu w odniesieniu do korekt JPK_VAT, niezależnie od tego czy dotyczą one części deklaracyjnej czy ewidencyjnej;

5) zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców:

 • obniżenie górnego progu transakcji które mogą być regulowane gotówkowo z 15 do 8 tys. zł;
 • wprowadzenie regulacji dotyczących konieczności zapewnienia przez przedsiębiorców użytkujących kasy fiskalne przyjmowania płatności przy użyciu instrumentów płatniczych oraz zobowiązanie takich przedsiębiorców do zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym.

Rozszerzenie ulgi B+R

Pierwsza istotna zmiana dotyczy podatników, którzy posiadają status centrum badawczo-rozwojowego i odliczają aktualnie 150% kosztów uzyskania przychodów. Podmioty te, w ramach zmodyfikowanej ulgi B+R będą miały prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości 200%, w tym również kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu.

Ponadto na rozszerzeniu ulgi skorzystają podatnicy bez statusu CBR, bowiem w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R, również będą mogli dokonać odliczenia w wysokości 200% (aktualnie podmioty te mają możliwość odliczenia w wysokości 100%).

Ulga na prototyp                                                       

Ulga na prototyp, która będzie stanowić uzupełnienie ulgi B+R, umożliwi podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek.

Nowe rozwiązanie skierowane jest do podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt, który dotychczas nie funkcjonował na rynku i jednocześnie wyróżnia się wydajnością techniczną, użytecznością oraz funkcjonalnością.

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R, tego rodzaju koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowych, w którym koszty te zostały poniesione. Drugą możliwą opcją jest odliczenie kosztów w kolejnych dwóch latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione. Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na robotyzację

Kolejnym, proponowanym rozwiązaniem jest ulga na robotyzację. Ulga na robotyzację umożliwi podatnikom prowadzącym działalność przemysłową (produkcyjną), odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wartość odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć 50% wysokości kosztów. Wprowadzenie ulgi na robotyzację ma zachęcić podatników do inwestowania m.in. w roboty przemysłowe, maszyny czy urządzenie peryferyjne, które podniosą poziom robotyzacji i automatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Symultaniczne korzystanie z ulgi IP Box i B+R

Dotychczas nie było możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Projekt przepisów przewiduje wprowadzenie regulacji umożliwiającej podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R. Korzystanie w sposób symultaniczny z obu ulg przyniesie wiele korzyści dla innowacyjnych podatników. Czekamy na więcej szczegółów w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące ulgi na innowacyjnych pracowników, pojawią się już wkrótce na naszej stronie.

System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów wykonawczych. Stopniowo wdrażany był przez polską administrację celno-skarbową i funkcjonował obok systemu CELINA począwszy od 27 grudnia 2017 r. W okresie przejściowym przedsiębiorcy mieli możliwość przesyłania komunikatów importowych zarówno do dotychczas stosowanego systemu CELINA jak i do systemu AIS/IMPORT, jednak 1 maja 2019 r. system CELINA został ostatecznie wygaszony.

CO W ZAMIAN?

Celem uruchomienia nowego, scentralizowanego systemu AIS/INTRASTAT było dostosowanie narzędzi teleinformatycznych, którymi posługuje się administracja celna, do nowych przepisów unijnych oraz usprawnienie procesu obsługi zgłoszeń celnych. Jest on jednym z komponentów programu e-Cło i funkcjonuje w środowisku SISC.

Z punktu widzenia podatnika podatku od towarów i usług, najważniejsze funkcjonalności oferowane przez system to obsługa standardowych, uproszczonych i uzupełniających zgłoszeń celnych (ZCP) oraz powiadomień składanych w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego (PWD).

Podatnicy korzystający z możliwości rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej, tj. stosujących art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług również zobowiązani są do korzystania z systemu AIS/IMPORT przy dokonywaniu zgłoszeń. System dokonuje również automatycznego sprawdzenia ważności oświadczeń/zaświadczeń złożonych w organie celnym.

NOWY FORMAT KOMUNIKATU

Dotychczasowy komunikat Poświadczonego Zgłoszenia Celnego (PZC), będącego dokumentem celnym w rozumieniu ustawy o VAT, uprawniającym do odliczenia podatku naliczonego, zastąpiony został przez komunikat o nazwie ZC299 . Zmianie uległa również forma dokumentu, jednak dane w nim zawarte są tożsame z danymi z komunikatów PZC. Co istotne, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, w ewidencji VAT oraz pliku JPK-VAT jako numer dokumentu wskazywać należy numer MRN (Movement Reference Number) a nie numer zgłoszenia.

Praktyka pokaże jak dalece korzystna i zauważalna okaże się zmiana systemu z punktu widzenia podatnika.

Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu