skip to Main Content

Zwolnienie najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego a VAT

Dzięki staraniom Działu Doradztwa Podatkowego KR Group, 14 marca 2018 r. uzyskaliśmy indywidualne interpretacje w zakresie podatku VAT, pozytywne dla naszych klientów.

Interpretacje te (0114-KDIP1-2.4012.701. 2017.3.RD, 0114-KDIP1-2.4012.140.2018.1.RD, 0114 -KDIP1-2.4012.46.2018.2.RD) dotyczyły dwóch kwestii:

  1. Czy świadczenie Wynajmującego polegające na zwolnieniu Najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego za określone wynagrodzenie zawiera się w definicji usługi wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT?
  2. Czy Wynajmującemu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac budowlano-montażowych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT, a nabytych w celu przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego przez Wynajmującego?

Stan faktyczny

Zgodnie z treścią umów najmu, każdy Najemca (po zakończeniu umowy najmu) jest zobowiązany do pozostawienia przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu, Wnioskodawca i Najemca podpisują porozumienie. Z treści takiego porozumienia wynika, że Najemca jest zobowiązany zapłacić Spółce wynagrodzenie, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę jest kalkulowana w oparciu o zakres prac wymienionych w załączniku do porozumienia, które powinny zostać wykonane przez Najemcę. Sposób określenia wynagrodzenia nie wiąże się w żaden sposób z obowiązkiem po stronie Wnioskodawcy do wykonania tych prac. Zatem wykonanie prac może odbyć się w ramach częściowego lub kompletnego doprowadzenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego zaraz po opuszczeniu danego przedmiotu najmu przez Najemcę, bądź przygotowania powierzchni najmu dla nowego najemcy lub prace te mogą zostać po prostu niewykonane.

Organ podatkowy zgodził się z naszym stanowiskiem, potwierdzając, że:

Ad. 1Zwolnienie Najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego za wynagrodzeniem jest tolerowaniem pewnej sytuacji, co jest jednoznaczne ze świadczeniem usług zdefiniowanych w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu. Jako argumentację podano, że w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze świadczeniami wzajemnymi, bezpośrednimi i ekwiwalentnymi, a beneficjentem tego świadczenia jest Najemca, który za określone wynagrodzenie nie będzie zobowiązany do fizycznego przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego.

Ad. 2Spełnione są przesłanki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nabyte przez wynajmującego usługi są związane z wykonywanymi czynności opodatkowanych. Dodatkowo Wynajmujący nie działa jako „generalny wykonawca”.

Podsumowując – świadczenie polegające na zwolnieniu Najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego za określone wynagrodzenie stanowi świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Dodatkowo, jeżeli Wynajmujący po podpisaniu takiego porozumienia zdecyduje się na nabycie usług budowlano-montażowych w ramach przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego, nie wystąpi on w roli głównego wykonawcy.

Monika Smaga
Senior tax specialist

Back To Top