skip to Main Content

Zmiany w podatku od nieruchomości od stycznia 2016 r.

Początek roku to czas zmian w podatku od nieruchomości. Projekt zmian w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zainicjowany w lipcu 2014 r., został ostatecznie podpisany przez Prezydenta w dniu 25 lipca 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. Kluczowe zmiany jakie pojawiły się w ustawie to przede wszystkim doprecyzowanie zapisu, pozwalającego na wyłączenie spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków lub budowli nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności ze względu na zły stan techniczny, wyłączenie zasady odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli w częściach ułamkowych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych oraz doprecyzowanie metody kalkulacji podatku w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną.

„Względy techniczne”

Za „budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności” nie uważa się budynków i budowli, które ze względów technicznych nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie budynki takie mogą być obecnie opodatkowane niższą stawką, a budowle mogą być całkowicie wyłączone z opodatkowania. Niestety, brak definicji „względów technicznych” w ustawie, powoduje, iż trudno jest określić jednoznacznie w jaki sposób należy mierzyć ich przydatność pod względem technicznym. Obecny stan prawny doprowadził w związku z tym do wielu sporów z organami w tej kwestii. Ustawodawca chcąc rozwiązać ten problem skłonił się do zmiany art. 1a ust. 1 pkt 3 i dodaniu nowego ust. 2a w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym „do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.4), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania”.

W skrócie oznacza to, iż zastosowanie obniżonej stawki podatku dla budynków, bądź wyłączenia dla budowli, będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy właściciel nieużytkowanego obiektu budowlanego nie nadającego się do remontu odbudowy lub wykończenia, będzie dysponował ostateczną decyzją właściwego organu nakazującą rozbiórkę bądź ostateczną decyzją o wyłączeniu z użytkowania.

Opodatkowanie garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym

Od stycznia 2016 r. obowiązująca zasada solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w przypadku obiektu budowlanego stanowiącego współwłasność lub znajdującego się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów zostaje wykluczona w przypadku posiadaczy miejsc parkingowych w budynkach mieszkalnych. W obecnym stanie prawnym możliwa jest sytuacja, że podatnik który posiada jedynie część ułamkową lokalu użytkowego jakim jest miejsce garażowe zobowiązany jest do zapłaty podatku od całej nieruchomości będącej przedmiotem opodatkowania, czyli od całej powierzchni garażowej w budynku. Od nowego roku obowiązek podatkowy ciążyć będzie na współwłaścicielach jedynie w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności budynku i gruntu.

Opodatkowanie gruntu i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną

W dotychczasowym stanie prawnym ustawodawca regulował kwestię opodatkowania części wspólnych nieruchomości w taki sposób, który ewidentnie powodował brak opodatkowania całej powierzchni wspólnej. Obecna nowelizacja wprowadza od stycznia obowiązek opodatkowania całości części nieruchomości takich jak np. klatki schodowe czy korytarze oraz części zajętego pod nie gruntu. Do tej pory współwłaściciele tych części nieruchomości obciążani byli podatkiem odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni całego budynku. W rezultacie zmiana wprowadzona w ustawie spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania części wspólnych budynku, a tym samym wzrost należnego podatku.

Bartosz Gidziński, Junior Tax Specialist, KR Group

Back To Top