skip to Main Content

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. dotyczące odsetek za zobowiązania podatkowe

W związku z wchodzącymi zmianami w Ordynacji podatkowej pragniemy poinformować, iż jedną z istotniejszych zmian będzie wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowego sposobu naliczania odsetek za zwłokę.

Zmiany dotyczą wprowadzenia dwóch nowych stawek odsetek za zwłokę:

  • stawki obniżonej w wysokości 50 % stawki podstawowej,
  • stawki podwyższonej w wysokości 150% stawki podstawowej.

Od 1 stycznia 2016 r. obniżona stawka za zwłokę będzie wynosić 50% stawki podstawowej. Warunkiem skorzystania z obniżonej stawki odsetek jest złożenie dobrowolnej korekty z inicjatywy Podatnika oraz zapłata zobowiązania z niej wynikającego w ciągu 7 dniu. Obniżone odsetki będą przysługiwać w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Po tym okresie odsetki za zobowiązania podatkowe będą obowiązywać w pełnej wysokości.

Dodatkowo wchodzi w życie podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej. Stawka taka będzie miała zastosowanie w przypadku najpoważniejszych błędów w rozliczeniach z Urzędem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Organy skarbowe będą stosować podwyższone odsetki w przypadku:

  • ustalenia zobowiązania podatkowego w toku kontroli podatkowej lub postepowania podatkowego
  • złożenia korekty deklaracji po zawiadomieniu o wszczęciu kontroli
  • przeprowadzenia czynności sprawdzających i ustalenia że kwota zaniżenia zobowiązania wynosi 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • nie złożenia deklaracji podatkowej pomimo takiego obowiązku.

Ważne

Obniżone i podwyższone stawki odsetek za zwłokę będą dotyczyły zaległości podatkowy powstałych po 1 stycznia 2016 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. regulacja dotycząca możliwości obniżenia stawki odsetek o 50%będzie dotyczyć również zobowiązań podatkowych sprzed 01.01.2016 r. Podatnik który złoży korektę deklaracji podatkowej i zapłaci zobowiązanie podatkowe skorzysta z obniżonych stawek odsetek w wysokości 50% stawki podstawowej.

Po 30 czerwca 2016 r. do zobowiązań podatkowych powstałych przed 01.01.2016 będą stosowane wcześniejsze regulacje dotyczące odsetek tj. stawka obniżona 75% stawki podstawowej w przypadku dobrowolnej korekty i 100% w pozostałych przypadkach.

Przykład

Podatnik ustalił iż w deklaracji VAT-7 za maj 2015 popełnił błąd który skutkuje koniecznością zapłaty podatku VAT w wysokości 1000 zł.

W przypadku złożenia korekty deklaracji za maj 2015 i zapłaty podatku w ciągu 7 dni w okresie pomiędzy 01.01.2016 a 30.06.2016 r. Podatnikowi przysługują obniżone odsetki w wysokości 50% stawki podstawowej (stawka podstawowa 8 % x 50% = 4%).

W przypadku złożenia korekty deklaracji za maj 2015 i zapłaty podatku w ciągu 7 dni w po 30.06.2016 r. Podatnikowi przysługują obniżone odsetki w wysokości 75 % stawki podstawowej (stawka podstawowa 8 % x 75% = 6%).

Back To Top