skip to Main Content

Zmiana cesji umowy leasingu

Także przed 2013 r. cesja umowy leasingu nie wpływała na podatkowe skutki takiego kontraktu.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu (jako wynajmujący) i leasingu (jako leasingodawca) pojazdów samochodowych oraz maszyn. Zawiera – jako finansujący - umowy leasingu operacyjnego w rozumieniu m.in. art. 17a pkt 1 ustawy o CIT spełniające przesłanki z art. 17b ust. 1 tej ustawy. W okresie trwania niektórych umów leasingu operacyjnego dojdzie do zmiany korzystającego. Przez zawarcie cesji (lub innej umowy przeniesienia praw) nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu z obecnego korzystającego (cedenta, zbywcy) na nowego korzystającego (cesjonariusza, nabywcy). Na moment zmiany korzystającego okres pozostający do zakończenia umowy leasingu może być krótszy niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji.

Spółka zapytała o podatkowe skutki cesji. Sama uważała, że jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu przeniesie na nowego korzystającego własność środków trwałych za cenę nie niższą od ich hipotetycznej wartości netto, to przychodem z ich sprzedaży będzie ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży. Kosztem uzyskania przychodów będzie rzeczywista wartość (...) Pełna treść artykułu.

Komentarz Artura Bubrowieckiego, Senior Tax Specialist KR Group, w „Rzeczpospolitej”.

Back To Top