skip to Main Content

Wypłata środków w ramach gwarancji czynszowej a VAT

29 grudnia 2017 r. została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna (0114-KDIP1-3.4012. 372.2017.2.MT) w zakresie wypłaty środków w ramach udzielonej gwarancji na uzyskanie określonego przychodu operacyjnego przez właściciela nieruchomości, w której organ orzekł, że ta transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W opisie stanu faktycznego właściciel nieruchomości (dalej: Wnioskodawca) wskazał, że zawarł z byłym udziałowcem warunkową umowę gwarancji czynszowej zobowiązującą byłego udziałowca do zapłaty kwot pieniężnych w przypadku wygaśnięcia umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę i brakiem możliwości ponownego wynajęcia tej powierzchni nieruchomości. Wysokość kwoty pieniężnej została skalkulowana w oparciu o opłaty czynszowe i eksploatacyjne (dalej: opłaty) związane z niewynajętymi powierzchniami w nieruchomości. Przy czym opłaty czynszowe będą podlegać corocznej indeksacji, a opłaty eksploatacyjne rozliczeniu po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Ponadto opłaty te będą należne właścicielowi nieruchomości do czasu znalezienia najemców na niewynajętą część powierzchni nieruchomości.

Dodatkowo w ramach umowy gwarancji czynszowej były udziałowiec jest uprawniony do proponowania nowych najemców, których profil został określony w tej umowie. W przypadku finalizacji transakcji przez nowego najemcę i właściciela nieruchomości, były udziałowiec zostanie zwolniony z opłat czynszowych i eksploatacyjnych związanych z nowo wynajętą powierzchnią.

We wniosku Wnioskodawca zadał pytanie, czy opłaty, które będą wypłacane na jego rzecz przez byłego udziałowca będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej zgodził się ze stanowiskiem właściciela nieruchomości, że wypłata opłat nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest ona w rzeczywistości wynagrodzeniem za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Wnioskodawcę (brak zobowiązania do wykonania jakiejkolwiek usługi, bądź do powstrzymania się od dokonania określonych czynności lub do tolerowania określonych czynności lub sytuacji) lecz ma charakter gwarancyjny (rekompensacyjny).

Omawiana interpretacja indywidualna wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie (IPPP3/443-431/14-2/IG z 2014 r., 1462-IPPP3.4512.838.2016.1.JŻ z 2016 r., 0114- KDIP1 - 1.4012.92.2017.1.RR z 2017 r.).

Przy czym należy zwrócić uwagę, że umowa gwarancji czynszowej może być zawarta z tym samym skutkiem prawno-podatkowym również pomiędzy podmiotami zawierającymi transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości. Głównym celem podpisywania umów zawierających takie postanowienia jest zazwyczaj pokrycia ubytku przychodów po stronie kupującego spowodowanych nie w pełni wynajętą powierzchnią nieruchomości, okresami bezczynszowymi lub okresami obniżonego czynszu występującymi na dzień podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

W świetle uzasadnienia wydanej interpretacji indywidualnej, wypłaty środków w ramach zawartych umów gwarancji czynszowej nie są klasyfikowane jako świadczenia usług na gruncie ustawy VAT ponieważ nie stanowią wynagrodzenia za jakąkolwiek usługę świadczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz wypłacającego, a mają one jedynie na celu zrekompensowanie właścicielowi nieruchomości nieotrzymanych płatności przypadających na niewynajęte powierzchnie.

Monika Smaga
Senior tax specialist

Back To Top