skip to Main Content

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555).

Omawiane zmiany dotyczą podatników, na których ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej lub dołączenia uproszczonego sprawozdania (PIT-TP bądź CIT-TP).

Zgodnie z rozporządzeniem terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych zostały wydłużone do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników mających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym do 30 września. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do terminów upływających w 2018 r. i 2019 r.

Na mocy rozporządzenia wydłużone zostały terminy w zakresie:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania przez podatników do tego obowiązanych.

Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno dokumentacji lokalnej, jak i grupowej. Elementy dokumentacji lokalnej to m.in. opis danych finansowych uzupełniony o informacje z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Przyjęte zmiany zniosły potrzebę dodatkowego wydłużenia jego terminu z uwagi na konieczność uwzględnienia danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Dzięki rozporządzeniu dokumentacja podatkowa będzie mogła być sporządzona w zakresie wszystkich elementów wskazanych w ustawie.

W przypadku obowiązku dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania, wprowadzone zmiany umożliwiają złożenie deklaracji podatkowej w dotychczasowym terminie, a następnie późniejsze dołączenie uproszczonego sprawozdania. MF w uzasadnieniu do rozporządzenia podkreśla, iż dołączenie uproszczonego sprawozdania nie będzie wiązało się z koniecznością dokonywania korekty lub aktualizacji zeznania podatkowego.

Z uzasadnienia wynika także, iż potrzeba wydłużenia terminów niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej wynika z nałożenia na podatników dużej ilości obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych, w drodze nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932, z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Chodzi tu o dokumentację lokalną, grupową, oświadczenia, sprawozdania, których dodatkowo termin realizacji przypada na dzień złożenia zeznania podatkowego. Podatnicy, których ww. obowiązki dotyczą, wskazywali na bardzo duży nakład pracy, czasu i środków finansowych związanych z ich spełnieniem w ustawowym terminie. Podkreślali też, że istnieje duże ryzyko niewywiązania się z tych obowiązków w terminie z uwagi na brak wystarczającej ilości czasu na dostosowanie się podatników i rynku do nowych, bardzo wysokich oczekiwań dokumentacyjnych. Trzecim powodem wydłużenia terminów niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej były pojawiające się praktyczne wątpliwości związane m.in. ze sposobem składania i wypełniania uproszczonego sprawozdania oraz problemy natury technicznej z nim związane.

Back To Top