skip to Main Content

Wkłady pieniężne a powstanie przychodu

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

Art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o CIT
(obowiązywał do 31 grudnia 2017 r.)
Art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o CIT
(obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)
Przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.Przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Usunięcie z powyższego artykułu sformułowania „(…) w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część” wywołało spore wątpliwości wśród podatników w kwestii obowiązku wykazania przychodu z tytułu wniesienia do spółki lub spółdzielni wkładów pieniężnych.

Obawy podatników zostały rozwiane w interpretacji ogólnej (DD6.8201.1.2018 z 1 marca 2018 r.) wydanej przez MF. Wynika z niej, że przepis ten „obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne”. Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, wykreślenie powyższego fragmentu miało charakter wyłącznie legislacyjny związany z dodaniem art. 12 ust. 4 pkt 25 lit b („Do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”). Dodatkowo zgodnie z argumentacją MF, brzmienie i istota zdania drugiego art. 12 ust. 1 pkt 7, dotyczącego wartości wnoszonego wkładu, wprost wskazuje, że przepis ten obejmuje wyłącznie wkłady niepieniężne.

Podsumowując, mimo zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r. treści omawianego artykułu, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki albo spółdzielni nadal nie będzie stanowiło dla podatników przychodu.

Monika Smaga
Senior tax specialist

Back To Top