skip to Main Content

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne (SYGN. III UZP 2/15)

W dniu 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. III UZP 2/15), w przedmiocie ustalenia wysokości składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku świadczenia usług zarządczych przez członka zarządu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ocenie Sądu Najwyższego, w przypadku gdy członek zarządu spółki wykonuje czynności zarządcze na jej rzecz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to wysokość należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, należy ustalić w oparciu o faktycznie uzyskany przychód z danej umowy a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. w kwocie, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Tym samym, tytułem do ubezpieczenia w ramach świadczonych usług zarządczych nie będzie przychód uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lecz umowa o świadczenie usług jakim jest kontrakt menadżerski. W konsekwencji, to spółka będzie zobowiązana do zarejestrowania się jako płatnik i odprowadzenia należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Warto podkreślić, że powyższa uchwała otrzymała walor zasady prawnej, co w praktyce oznacza, że będzie wiązać składy Sądu Najwyższego, które będą orzekać w innych rodzajowo jednorodnych sprawach, do czasu aż zostanie ona zmieniona odpowiednio przez Izbę, połączone Izby lub pełny skład Sądu Najwyższego.

Konsekwencją powyższego będzie ugruntowanie się stanowiska, co do ustalenia wysokości składek na rzecz ubezpieczenia społecznego w przypadku świadczenia usług w przedstawionym zakresie. Istnieje również obawa, że taka interpretacja zostanie zastosowana przez organy rentowne również do lat ubiegłych, oraz do podmiotów, które świadczą usługi zarządcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będąc jednocześnie członkami zarządu. Należy bowiem pamiętać, że Uchwała Sądu Najwyższego nie jest źródłem prawa, lecz jego wykładnią w oparciu o posiadany stan faktyczny.

Uzupełniając, należy podkreślić, że do chwili obecnej nie zostało jeszcze sporządzone przez skład orzekający uzasadnienie. Dopiero jego wydanie da pełny obraz konsekwencji i skutków jaki będzie nieść za sobą powyższa uchwała.

Back To Top