skip to Main Content

Rewolucja w podatku dochodowym od wartości nieruchomości komercyjnych

Na podstawie ustawy z 27 października 2017 r. zostały wprowadzone regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego, które kolejną ustawą i uzupełnione autopoprawkami, mają nadać spójny kształt rozwiązaniom obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Sejm uchwalił i przekazał Prezydentowi i Marszałkowi Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany wskazują na nowe, znacznie szersze ujęcie przedmiotu opodatkowania. Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego (a nie z tytułu jego własności) będącego budynkiem, który:

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika,
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

W wyniku proponowanych zmian minimalnym podatkiem dochodowym, zostaną, co do zasady, objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski. Podatek od przychodów z budynków będzie płacony od tych środków trwałych w postaci budynków, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). Podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

Z zakresu tego podatku zostaną wyłączone te budynki mieszkalne, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, pod warunkiem iż takie zwolnienie będzie stanowiło rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2011 r.

Zmianie ulega również sposób stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte podatkiem od przychodów z budynków i która to wartość stanowiła swoistą kwotę wolną (na nieruchomość). Proponuje się, aby taka kwota przypadała na podatnika bez względu na ilość i wartość posiadanych przez niego budynków.

Jednocześnie w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo w rozumieniu odpowiednich przepisów ustaw o podatku dochodowym kwota 10 mln zł będzie dzielona na te podmioty w proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie przychodów wszystkich podmiotów powiązanych.

Regulacje dotyczące omawianego podatku stosować się będzie również w przypadku, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości lub w części własność lub współwłasność budynku (albo odda do używania w ramach umowy leasingu) w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków (w zakresie, w jakim zastosowanie znajdzie ta klauzula budynku lub ich części nie będą podlegały opodatkowaniu u podmiotu, który je nabył od podatnika).

Nieodliczony podatek od przychodów z budynków podlegać będzie zwrotowi wyłącznie na wniosek podatnika. Przy czym możliwość taka będzie miała miejsce, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z zasadami ogólnymi, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych.

Wskazane w uzasadnieniu przyczyny wprowadzenia poprawek to jakoby „zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez stronę polską z KE” spostrzeżenie iż dotychczasowe regulacje dotyczące minimalnego podatku dochodowego mogą stanowić niedozwoloną pomoc publiczną.

Hubert Hajdukiewicz
Tax Specialist

Back To Top