skip to Main Content

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia ogólne

Właścicielem strony internetowej w domenie www.krgroup.pl wraz ze wszystkimi funkcjami, podstronami i narzędziami udostępnionymi przez tę stronę internetową (zwaną dalej „Witryną”) jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa (zwana dalej „KR Group” lub "Spółką").

Informacje zamieszczone i udostępnione w Witrynie są przygotowane przez KR Group lub pochodzą od parterów KR Group i są opublikowane są za jej zgodą.

Wszelkie informacje, dane oraz materiały zamieszczone w Witrynie są udostępniane nieodpłatnie i tylko dla celów informacyjnych oraz reklamowych. Żadna informacja nie stanowi porady finansowej, rachunkowej, prawno-podatkowej, prawnej, czy kadrowo-płacowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub doradztwem rachunkowym, podatkowym, prawnym lub kadrowo-płacowym proszone są o bezpośredni kontakt z KR Group. KR Group dokłada należytych starań w celu zapewnienia rzetelności informacji, materiałów oraz publikacji zamieszczanych w Witrynie, mimo to istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości.

KR Group nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań, w tym szkody będące następstwem jakichkolwiek interpretacji i/lub stosowania informacji, materiałów oraz publikacji umieszczonych w Witrynie lub w wydawanym przez KR Group Newsletterze.

Witryna umożliwia komunikację z innymi stronami internetowymi należącymi do osób trzecich. KR Group nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych stronach internetowych.

KR Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady Witryny mogące narazić użytkowników na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały i publikacje umieszczone w Witrynie KR Group podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.880 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykorzystywanie materiałów i publikacji zamieszczanych w Witrynie, w tym tekstu, grafiki lub kodu programistycznego w całości lub w części, w celach innych niż użytek osobisty, wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody KR Group.

Użytkownicy mogą drukować lub dystrybuować zamieszone w Witrynie treści (np. za pośrednictwem linka umieszczonego w mediach społecznościowych) tylko wówczas, gdy wykorzystanie treści ma charakter prywatny i niekomercyjny a użytkownik pozostawi wszelkie umieszczone na materiałach lub kopiach materiałów informacje dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub innych tego rodzaju zastrzeżeń.

Nazwa oraz logo KR Group są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do KR Group. Korzystanie z tych znaków wymaga uprzedniej pisemnej zgody ze strony KR Group.

Dane Osobowe

KR Group przykłada dużą wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych informacji. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom Witryny ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom wskazanym w obowiązujących przepisach prawnych.

Informujemy, iż korzystając z Witryny użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzane i wykorzystywanie wskazanych poniżej danych.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających Witrynę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu IT lub dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w celu analiz trendów internetowych oraz oceny działania Witryny.

Pliki cookies

Witryna KR Group używa technologii cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies umieszczane są w komputerze użytkownika lub w urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na Witrynie. Umożliwia to przeprowadzanie analizy korzystania z Witryny, a w rezultacie jej ulepszanie. Aby wyłączyć lub zarządzać plikami „Cookies”, należy skorzystać z ustawień dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

Narzędzia Google Analytics

Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. Oznacza to, że dane dotyczące np. geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika mogą być zapisywane i oceniane anonimowo do celów statystycznych. Dane te są gromadzone w celu doskonalenia naszych usług i dostosowania oferty do potrzeb użytkowników.

Zgłoszenia i formularze online

W Witrynie funkcjonują rożne możliwości nawiązania kontaktu użytkowników z KR Group. Zarówno w przypadku formularza kontaktowego, wyceny usługi, jak i w przypadku formularza subskrypcji Newslettera KR Group użytkownicy mogą być poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych lub innych informacji umożliwiających kontakt w celu odpowiedzi na pytania bądź realizacji zgłoszenia. Jeżeli użytkownicy skorzystają z formularza dostępnego w Witrynie, dane osobowe i inne podane przez użytkowników informacje będą automatycznie przekazywane przez serwer drogą mailową do pracownika KR Group odpowiedzialnego za dany formularz. Dane osobowe i dodatkowe informacje uzyskane tą drogą przez KR Group są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania odpowiedzi na  pytania użytkowników.

Widgety i aplikacje społecznościowe

W Witrynie KR Group zaimplementowane zostały funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. LinkedIn, Facebook, Twitter. Każda z tych aplikacji społecznościowych może gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie KR Group. Dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności podmiotów, które są dostawcami aplikacji. KR Group nie ma wpływu i nie bierze odpowiedzialności za działania powyższych podmiotów oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

Polityka prywatności serwisu www.krgroup.pl

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§1

Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników usług świadczonych w domenie www.krgroup.pl, dalej nazywanej Serwisem, jako właściciel i administrator zarządzający tym Serwisem, wprowadzamy niniejszą Politykę prywatności.

§2

Niniejsza Polityka prywatności umożliwi Państwu, jako Użytkownikom Serwisu, uzyskanie informacji dotyczących:

 • Administratora Danych Osobowych (ADO);
 • Zakresu i celu przetwarzania danych osobowych;
 • Sposobu pozyskiwania i gromadzenia danych osobowych;
 • Praw osób, których dane dotyczą;
 • Udostępniania i powierzania danych osobowych innym podmiotom;
 • Sposobu zabezpieczania danych osobowych.

§3

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu jest: KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 7, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, dalej nazywana KR Group lub Spółką.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

§4

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć:

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) - organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W tym przypadku Administratorem Danych Osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą ul. Skaryszewskiej 7, 03-802 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 3. Formuły na stronę www (check box) - formuły informacyjne, które powinny znajdować się pod formularzem kontaktowym, poprzez który ADO zbiera dane osobowe od użytkowników.
 4. Serwis - wszystkie usługi świadczone w domenie www.krgroup.pl, w szczególności usługa newsletter, możliwość kontaktu przez Formularz kontaktowy.
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)
 6. Użytkownik Serwisu - osobę, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez Formularz kontaktowy.
 7. Przetwarzanie danych - wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

Rozdział 2.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych.

§5

Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług świadczonych w domenie www.krgroup.pl, w szczególności osób:

 • zamawiających bezpłatną subskrypcję (Newsletter).
 • kontaktujących się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§6

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia bezpłatnej usługi Newsletter oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§7

Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ specyfika świadczonych przez Serwis usług powoduje, że ich realizacja w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz kontaktowy czy przesłania Newslettera nie może być anonimowa.

§8

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do świadczenia usługi Serwisu. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu na ich dalsze przetwarzanie.

§9

Dane wymagane przy zapisie do Newslettera to:

 • Adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Imię i nazwisko wykorzystywane jest w celu personalizacji wiadomości.
 • Nazwa firmy, w imieniu której kontaktują się Państwo z nami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji.

Bezpłatna usługa Newsletter polega na przesyłaniu Użytkownikom aktualnych informacji z obszarów prawa, finansów, rachunkowości, prawa podatkowego, kadr i płac, lub działalności Spółki i aktualnie dostępnych wydarzeń i promocji związanych ze świadczonymi usługami.

Użytkownik serwisu jest informowany o tym podczas zapisu na Newsletter. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO) co oznacza, że administrator może je przetwarzać tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.

KR GROUP Sp. z o.o. nie dopisuje danych osobowych do bazy Newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik (właściciel adresu e-mail) musi potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail. Tylko w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy Newsletter.

Osoba, która jest zapisana na Newsletter może w każdej chwili zaktualizować swoje dane poprzez kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§10

Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO), co oznacza, że administrator może je przetwarzać w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane tą drogą pytanie. Dane osobowe osób, które nie zawrą umowy z administratorem danych osobowych są usuwane.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. Służy również personalizacji Użytkownika.

Adresy e-mail, które są podawane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są automatycznie dopisywane do bazy Newsletter. Do tej usługi Użytkownik Serwisu może dopisać się tylko samodzielnie.

Rozdział 3.

Sposób pozyskiwania danych osobowych.

§11

Dane osobowe Użytkowników naszego Serwisu gromadzone są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez:

 • wypełnienie przez Użytkownika Formularza kontaktowego podczas składania zapytania za pośrednictwem strony internetowej;
 • wypełnienie formularza zapisu na Newsletter.

Rozdział 4.

Prawa osób, których dane dotyczą.

§12

Niezależnie od celu przetwarzania danych osobowych, zawsze przysługuje Państwu, jako Użytkownikom naszego Serwisu:

 1. prawo dostępu do treści podanych danych osobowych;
 2. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania;
 3. prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 4. prawo do bycia zapomnianym;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych;
 6. prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
 7. prawo do sprzeciwu;
 8. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu;
 9. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody;
 10. raz na 6 miesięcy prawo do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych pod kątem sprawdzenia istnienia zbioru, w którym dane są przetwarzane, uzyskania aktualnych informacji o administratorze danych oraz o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, a także o treści, źródle, sposobie udostępniania oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców podanych danych osobowych;
 11. prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli administrator danych nie uwzględni:
  1. Państwa prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał dane mimo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  2. Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych przetwarzałby dane, ponieważ byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych.

Rozdział 5.

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych.

§13

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której administrator danych udostępniający dane oraz administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynności.

Właściciel Serwisu, jako Administrator Danych Osobowych, odmówi udostępnienia danych osobowych w sytuacji, w której spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób oraz w sytuacji, w której dane osobowe nie mają istotnego związku ze wskazanymi motywami działania wnioskującego o udostępnienie danych.

§14

Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Państwa dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, czy automatyzacji Newslettera wyłącznie na podstawie umowy powierzenia.

Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

§15

KR Group nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego Serwisu.

Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania, np. do serwisów za pośrednictwem których administrator danych przekazuje informacje lub organizuje swoje wydarzenia.

Linki do zasobów zewnętrznych umieszczane są na stronach administratora wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z niezbędnymi informacjami lub pełną ofertą wydarzenia itp., jeśli jego organizacja lub odbywa się za pośrednictwem serwisów zewnętrznych.

Rozdział 6.

Sposób zabezpieczania danych osobowych

§16

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych w postaci polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych przez administratora, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy poprzez złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§17

KR GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników Serwisu.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie WWW, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

W celu realizacji Państwa prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania można skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

 

Dokumenty do pobrania:

 • Polityka prywatności

Pobierz plik

Back To Top