skip to Main Content

Regulamin Newslettera KR Group

Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z usługi Newsletter KR Group polegającej na wysyłaniu Użytkownikom, za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpłatnego biuletynu elektronicznego, zwanego dalej Newsletterem.
 2. Newsletter wydawany jest przez KR Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290003, posiadającą nr NIP 1070008585, nr REGON 141121616, zwaną dalej „KR Group”.

Dane kontaktowe KR Group:
KR Group Sp. z o.o.
03-802 Warszawa, Skaryszewska 7
adres poczty elektronicznej: office@krgroup.pl

 1. Newsletter stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Każdy Newsletter zawiera:
 • Egzemplarz biuletynu informacyjnego zawierającego publikacje z obszarów prawa, finansów, rachunkowości, prawa podatkowego oraz kadr i płac;
 • Zastrzeżenie, iż żadna informacja zawarta w Newsletterze nie stanowi porady finansowej, rachunkowej, prawno-podatkowej, prawnej, czy kadrowo-płacowej;
 • Informację, o możliwości rezygnacji z otrzymywania Newslettera;
 • Dostęp do linku umożliwiającego rezygnację z otrzymywania Newslettera;
 • Informację o dostępie do treści niniejszego Regulaminu.
 1. Żadna informacja zawarta w Newsletterze nie stanowi porady finansowej, rachunkowej, prawno-podatkowej, prawnej, czy kadrowo-płacowej. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub doradztwem rachunkowym, podatkowym, prawnym lub kadrowo-płacowym proszeni są o bezpośredni kontakt z KR Group.
 2. Korzystanie z Newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zamówienia usługi Newsletter Użytkownik powinien:
 • wypełnić formularz subskrypcji dostępny na stronie internetowej KR Group www.krgroup.pl/strefa-wiedzy/, podając swoje imię, nazwisko, firmę oraz adres e-mail, na który będzie wysłany Newsletter;
 • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu udostępnionego przez KR Group nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem www.krgroup.pl/regulamin-newsletter oraz potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 • Zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po aktywacji przycisku „Zapisz się”, pojawi się komunikat informujący o akceptacji zgłoszenia lub wskazujący błędnie wypełnione lub niewypełnione pola, w celu ich poprawy.

 1. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika.
 2. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zapisz się”, o którym mowa w pkt. 7, pomiędzy Użytkownikiem a KR Group zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
 3. Użytkownik może w każdym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z otrzymywania Newslettera wykorzystując w tym celu link zawarty w stopce każdego numeru Newslettera.
 4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania Newslettera.
 5. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera lub cofnięcie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przesyłania Newslettera i/lub przetwarzania danych.
 6. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 7. KR Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. O zmianie niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez:
 • umieszczenie na stronie internetowej krgroup.pl wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz
 • umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu w egzemplarzu Newslettera wydanym przed wejściem w życie Regulaminu.

Wejście w życie zmienionego Regulaminu nastąpi nie wcześniej niż na 7 dni kalendarzowych po poinformowaniu Użytkowników o zmianie Regulaminu.

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter Użytkownik możne składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@krgroup.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno w szczególności zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację oraz preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji.
  W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, KR Group zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie.
 3. KR Group zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych lub do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter po uprzednim powiadomieniu Użytkowników, bez podania przyczyny.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest KR Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez KR Group w celu świadczenia usługi Newsletter, w następującym zakresie: adres e-mail, nazwa firmy imię i nazwisko Użytkownika (nazwa firmy imię i nazwisko Użytkownika w przypadku dobrowolnego podania przez Użytkownika wskazanych danych) na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 6. Dane osobowe podane w formularzu Newslettera będą przechowywane przez KR Group do czasu rezygnacji Użytkownika z otrzymywanie Newslettera lub do czasu zaprzestania wysyłki Newslettera przez KR Group.
 7. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Każdy Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (GIODO).
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.krgroup.pl/regulamin-newsletter, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
 10. Zalecamy zapoznanie się z Zastrzeżeniami Prawnymi i Polityką Prywatności KR Group dostępną na stronie internetowej www.krgroup.pl/regulamin-polityka-prywatnosci.

 

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin Newslettera KR Group

Pobierz plik

Back To Top