skip to Main Content

Rabaty potransakcyjne rozliczane na bieżąco

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 955/14) uznał, że rabaty potransakcyjne otrzymane przez podatnika powinny zostać uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w którym firma otrzymała tenże rabat. Sprawa będąca przedmiotem sporu dotyczyła przedsiębiorstwa budowlanego, które wystąpiło o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku rozliczenia otrzymanych od kontrahentów faktur korygujących VAT.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w związku z otrzymanymi rabatami należy dokonać wstecznej korekty kosztów. Stanowisko to jest dominujące od wielu już lat w praktyce orzeczniczej władz skarbowych i jak dotąd również było wspierane również przez orzecznictwo sądowo-administracyjne. Tymczasem sąd pierwszej instancji uchylając wydaną interpretację orzekł, że rabaty potransakcyjne należy zaliczyć do przychodów podatkowych.

Nieco inaczej rozstrzygnął sprawę NSA, który uznał, że rozstrzygnięcie WSA jakkolwiek słuszne, zawiera jednak błędne uzasadnienie. Zdaniem NSA, w związku z otrzymaniem rabatu, należy dokonać korekty kosztów w okresie otrzymania rabatu, czyli na bieżąco. Nałożenie na podatnika obowiązku dokonania korekty wstecznej byłoby sprzeczne z zasadą praworządności, ponieważ skutkowałoby obciążeniem odsetkami od zaległości podatkowych, mimo, że podatnik działał zgodnie z prawem. Trudno oczywiście sądzić, aby rozstrzygnięcie to zmieniło obecne stanowisko fiskusa. Wydaje się jednak, że jest ono pewną nadzieją dla tych podatników, dla których problem dokonywania korekt kosztów jest dość kłopotliwy.

Należy jednocześnie zauważyć, że problem ten został dostrzeżony przez ustawodawcę i obecnie toczą się prace legislacyjne, które mają uregulować i w założeniu ustawodawcy uprościć zasady dokonywania korekt zarówno kosztów jak i przychodów podatkowych.

Celem ustawodawcy jest umożliwienie podatnikom dokonywania korekt przychodów oraz kosztów na bieżąco, w sytuacji, jeśli przyczynami do ich dokonania były takie zdarzenia gospodarcze jak rabaty potransakcyjne czy też zwroty towarów.

Back To Top