skip to Main Content

Opodatkowanie instalacji podatkiem od nieruchomości

Z dniem 28 czerwca 2015 r. uległa zasadniczej zmianie definicja obiektu budowlanego. Zmiany te spowodowały uzasadnione obawy podatników co do opodatkowania podatkiem od nieruchomości szeroko rozumianych instalacji – co do zasady nie zdefiniowanych w przepisach prawa podatkowego. Obecnie za obiekt budowlany uznaje się budynek, budowlę bądź obiekty małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Porównując nową definicję obiektu budowlanego z definicją obowiązującą sprzed nowelizacji, wskazać można na następujące jej konsekwencje:

  1. Nastąpiło wyłączenie z definicji obiektu budowlanego urządzeń technicznych oraz takich instalacji, które z zasady nie zapewniają możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. Zrezygnowano z przesłanki całości techniczno-użytkowej budowli tworzonej z instalacjami i urządzeniami na rzecz przesłanki zapewnienia przez instalacje możliwości użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. Zakwalifikowanie danej konstrukcji jako obiektu budowlanego możliwe będzie po stwierdzeniu zastosowania przy jej wznoszeniu wyrobów budowlanych, przy czym możliwe będzie również oczywiście użycie wyrobów innych niż budowlane.

Zmiana definicji obiektu budowlanego spowodowała jednak uzasadnione obawy, iż na nowo odżyje problem opodatkowania urządzeń technicznych zlokalizowanych wewnątrz budynków. Obawy te wynikały z faktu, iż skoro urządzenia techniczne zostały zasadniczo wyłączone z definicji obiektów budowlanych (z uwagi na fakt, iż co do zasady nie podlegają reglamentacji u.p.b.) i nie mogą być uznawane za części obiektu budowlanego, to mogą zostać uznane za odrębne przedmioty opodatkowania stanowiące urządzenia budowlane, a więc z definicji urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Do tej pory takie urządzenia techniczne, stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z budynkiem albo budowlą stanowiły jeden obiekt budowlany.

Kolejnym problemem, jaki zarysował się na tle nowej definicji obiektu budowlanego, było zaś opodatkowanie tych instalacji, które co do zasady nie są niezbędne do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc przykładowo szeroko rozumianych instalacji produkcyjnych, bez których budynek, jako taki, może funkcjonować i być wykorzystywanym do innych celów niż działalność produkcyjna. W przypadku przedsiębiorstw, posiadających duże linie montażowe oraz instalacje obsługujące cały proces produkcyjny, wartość takich instalacji nierzadko przekracza wartość samego budynku.

Wyżej wskazane wątpliwości podatników rozwiała natomiast odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską (PL-LS.054.13.2015.MWD), w której Minister potwierdził, iż celem nowelizacji było wyłącznie uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej, a nie zmiana zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Ministerstwo Finansów potwierdziło w związku z tym, iż:

  1. nowelizacja nie wpłynęła na zmianę charakteru urządzeń technicznych, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (urządzeń budowlanych). Zarówno w stanie prawnym do 27 czerwca 2015 r., jak i po tej dacie, urządzenia budowlane, w rozumieniu art. 3 pkt 9 u.p.b., to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
  2. Instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem powinny być traktowane jak części obiektu budowlanego, natomiast instalacje, które nie będą zapewniały możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem np. instalacje przemysłowe wewnątrz obiektu, nie powinny podlegać, tak jak w dotychczasowym stanie prawnym, reglamentacji przepisów u.p.b.;
  3. Opodatkowaniu powinien więc podlegać budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
  4. instalacje, takie jak instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa znajdujące się wewnątrz budynku, nie będą stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania;
  5. inne instalacje i urządzenia zlokalizowane wewnątrz budynków nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, o ile również zapewniają możliwość użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem lub też nie są wzniesione z użyciem materiałów budowlanych;
  6. urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, powinny w dalszym ciągu podlegać opodatkowaniu.

Artur Bubrowiecki, senior tax specialist, doradca podatkowy nr 11581

Back To Top