skip to Main Content

Ograniczenie wysokości kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw

Zgodnie z ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od 1 stycznia 2018 r. w ustawie dodano art. 15e.

Celem podstawowym wprowadzonej regulacji jest ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych, nabywania, od podmiotów powiązanych bądź od podmiotów mających siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, określonych usług. Interpretacja jakie dokładnie usługi podlegają limitowaniu, stanowi obecnie podstawowy problem dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Katalog zawarty w nowym artykule nie ma bowiem charakteru zamkniętego. Zwrot użyty w jego treści „oraz świadczeń o podobnym charakterze”, wprowadził spore wątpliwości co do faktycznego zakresu usług podlegających ograniczeniu.

24 kwietnia 2018 r. na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczony został komunikat, zawierający wyjaśnienia dotyczące wskazanego powyżej artykułu. Przypomnijmy iż w treści artykułu wskazano: usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji oraz poręczeń oraz usług o podobnym do nich charakterze. MF wskazało, iż żadnemu z tych wyrażeń nie została nadana definicja ustawowa, jak również nie zostały one doprecyzowane w ogólnie pojętym prawie podatkowym. W związku z powyższym, w celu prawidłowej wykładni, podatnicy powinni posługiwać się znaczeniem potocznym tych wyrażeń posiłkując się dodatkowo podziałem usług zgodnie z Polską Kwalifikacją Wyrobów i usług (PKWiU).

W treści komunikatu wskazano również, że usługi doradcze dotyczyć będą usług doradztwa biznesowego. Limitowaniu podlegać będą więc usługi zarządzania: doradztwo strategiczne, zarządzania finansami, zarządzania rynkiem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzaniem produkcją, czy też usługi w zakresie stosunków międzyludzkich. Przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania do wyspecjalizowanych usług doradczych tj.: usługi prawne, usługi księgowe, rekrutacji pracowników i pozyskania personelu.

Podobne wątpliwości dotyczyły kwestii co należy zakwalifikować jako usługi reklamowe, Ministerstwo wskazało na ustawowy brak definicji tego pojęcia. Organ wskazuje tu aby posiłkować się orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczących usług reklamowych na gruncie dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. W efekcie za usługę reklamową uznane zostanie wszystko co wiąże się z rozpowszechnianiem informacji o istnieniu firmy oraz jakości oferowanych produktów lub usług w celu zwiększenia ich sprzedaży. Można odnieść wrażenie, że Ministerstwo w dalszej części komunikatu dostrzegło zbyt daleko idące rozszerzenie znaczenia usług reklamowych. Pojęciem tym nie będą objęte pewne wydatki o charakterze promocyjnym; programy lojalnościowe, organizacji przyjęć, bankietów, konferencji prasowych, kongresów, seminariów i konkursów.

Dokonując analizy ryzyka podatkowego związanego z regulacjami będącymi przedmiotem naszych rozważań pamiętać należy również o wyjątkach od reguł art. 15 e CIT. W przypadku jeżeli nabywane usługi mają bezpośredni związek, ze świadczonymi przez nabywający podmiot usługami, bądź też jego produkcją, koszy takie nie będą podlegały limitowaniu. Analogicznie będzie to miało miejsce w przypadku kosztów refakturowanych na rzecz innych podmiotów. W wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów znalazł się również przykład nabywanych usług doradczych od podmiotu powiązanego przez spółkę doradczą, wykorzystywanych do świadczenia usługi przez tą firmę – koszty takie, jako bezpośrednio związane ze sprzedażą, nie będą limitowane.

Trzeba również pamiętać o wskazanym w artykule progu istotności w kwocie 3 mln. zł., do wysokości którego regulacje dotyczące limitowania nie znajdą zastosowania.

Podsumowując nowe regulacje celowo posługują się pojęciami nieostrymi, co ma umożliwić możliwie ich najszersze stosowanie przez ograny podatkowe. Kwestie, których dotyczą, mianowicie transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą narażać podatników na odmowę uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej. W rezultacie podatnicy będą musieli podejmować decyzje dotyczące podatkowych aspektów prowadzenia działalności obarczonych dużym ryzykiem podatkowym.

Ryszard Grzelczak
Tax adviser no. 12670

Back To Top