skip to Main Content

Ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. wprowadzono do ustawy o VAT definicję legalną pojazdu samochodowego. Zgodnie z nią pojazdem samochodowym będzie pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ustawa prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Definicja ta nie obejmuje ciągnika rolniczego, motoroweru, dotyczy natomiast motocykli i quadów.

Zakres odliczenia podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi

Jeżeli pojazd samochodowy będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, wówczas podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 100% wartości podatku naliczonego z tytułu zakupu pojazdu oraz części zamiennych, najmu, leasingu, naprawy, konserwacji oraz usług serwisowych. W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dla celów prywatnych to podatnik będzie uprawniony do odliczenia jedynie 50% podatku naliczonego wynikającego z nabycia, najmu, leasingu bądź eksploatacji pojazdu oraz jego serwisu. Od 1 kwietnia 2014 r. zasady dotyczące odliczenia podatku VAT będą takie same dla samochodów osobowych jak i dla samochodów osobowych z homologacją ciężarową (tzw. samochody z kratką).

Zasady odliczenia podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi

Wprowadzając ograniczenie odliczenia podatku naliczonego zastosowano domniemanie, że pojazdy samochodowe używane są przez podatnika zarówno dla celów prowadzone działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych. Tym samym, podatnik chcąc odliczyć podatek VAT w całości, poza kategoriami pojazdów wyłączonych, będzie musiał udowodnić, że pojazd wykorzystywany jest wyłącznie dla celów gospodarczych.

Od 1 kwietnia 2014 r. w przypadku zakupu, leasingu czy najmu pojazdu samochodowego, wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej podatnik, który będzie chciał odliczyć cały podatek VAT będzie zobowiązany do:

 • złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklaracji VAT-26;
 • wskazania daty, w której poniesiony został pierwszy wydatek mający związek z pojazdem;
 • prowadzenia ewidencji przebiegu dla pojazdu samochodowego.

Niespełnienie warunków ustawowych może spowodować utratę 50% podatku naliczonego oraz odpowiedzialność karnoskarbową do 720 stawek dziennych grzywny. W przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik ma obowiązek poinformować właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdu najpóźniej przed dniem dokonania zmiany i może odliczać jedynie 50% podatku naliczonego wynikającego z leasingu, naprawy, konserwacji oraz usług serwisowych.

Zasady odliczenia podatku VAT związanego z zakupem paliw do pojazdów samochodowych

Odliczenia podatku VAT nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zakres prawa do odliczenia podatku VAT dla pojazdów samochodowych nabytych przed 1 kwietnia 2014 r.

Podatnicy, którzy nabyli pojazd samochodowy, z wyjątkiem samochodów osobowych, między 1 stycznia 2014 r. a 31 marca 2014 r. na podstawie umowy leasingu będą mogli stosować pełne odliczenie VAT jeżeli faktyczne wydanie pojazdu nastąpiło przed 1 kwietnia 2014 r. Ponadto taki pojazd samochodowy musi zostać zarejestrowany przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów tj. do 2 maja 2014 r. W przypadku, gdy podatnik będzie chciał odliczyć w całości inne wydatki poniesione na pojazd samochodowy np. serwis, naprawy, części zamienne podatnik powinien:

 • zgłosić informację o takim pojeździe do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku dokonanego po 1 kwietnia 2014 r.
 • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu od momentu poniesienia pierwszego wydatku, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Jeżeli zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego nie nastąpi w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku dokonanego po 1 kwietnia 2014 r. to pojazd uważa się za wykorzystywany wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej dopiero od dnia dokonania zawiadomienia. Jeżeli pojazd samochodowy będzie wykorzystywany częściowo dla celów innych niż działalność gospodarcza to podatnik będzie miał prawo do odliczenia 50% podatku VAT związanego z wydatkami poczynionymi na pojazd samochodowy.

Jeżeli z tytułu nabycia samochodu odliczono całość podatku VAT w przypadku wykorzystywania pojazdu samochodowego na cele prywatne konieczne będzie dodatkowe naliczenie VAT od takiego użytku. Ustawodawca wyłączył bowiem konieczność opodatkowywania prywatnego użytku w odniesieniu do umów leasingu zawartych przed 1 kwietnia 2014 r. jedynie do tych przypadków, w których przy zawarciu umowy zastosowano poprzednio obowiązujące ograniczenia odliczenia VAT, ograniczenie prawa do odliczenia do. 60% wartości podatku, nie więcej niż 6.000 zł.

Od samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, nabytych na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2014 r., nadal obowiązuje ograniczenie prawa do odliczenie podatku VAT w wysokości do 60% wartości podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł. Natomiast podatek VAT związany z naprawą, serwisem bądź wymianą części w takim pojeździe będzie odliczany według nowych zasad (100% wartości podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania pojazdu wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 50% podatku w przypadku wykorzystywania pojazdu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dla celów prywatnych).

Back To Top