skip to Main Content

Objęcie akcji w kapitale a obowiązek dokumentacyjny cen transferowych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza stanowisko MF w kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z objęciem przez podatnika w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu spółki zależnej oraz w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego tej spółki.

Pismo z 29 grudnia 2017 r. wydane przez Dyrektora KIS na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, będące interpretacją indywidualną, potwierdza stanowisko resortu w kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT), w związku z objęciem przez podatnika w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu spółki zależnej oraz w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego tej spółki. Pismo potwierdziło także obowiązek ujęcia tych zdarzeń w sprawozdaniu uproszczonym (CIT/TP), o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy o CIT.

Organ stwierdził, że przepis art. 9a w ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, oprócz kryterium wysokości przychodów i kosztów, których przekroczenie wiąże się z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, a w ust. 1d kryterium wartości transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, nie przewiduje żadnych innych ograniczeń, które stanowiłyby o wyłączeniu podatnika z w/w. obowiązku, np. ograniczenia wyłącznie do tych transakcji, które w jakikolwiek sposób mogą rodzić lub zmieniać wysokość zobowiązania podatkowego.

Potwierdził także, że skoro przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji pojęcia „transakcja”, konieczne jest odwołanie się do reguł znaczeniowych języka polskiego (definicji słownikowych). Stanowisko takie zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z 17 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 2849/12, Sąd uznał, że ustawodawca używając określeń transakcja i transakcje, posłużył się naturalnym językiem potocznym. Sąd odwołując się do definicji słownikowych wskazał, że w języku potocznym „transakcja” zasadniczo oznacza: zawarcie umowy w sprawie kupna sprzedaży czegoś; zawarcie umowy, zwłaszcza handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży; układ porozumienie jako wynik rokowań. NSA przyjął, że na tle art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT termin „transakcja” jest synonimem pojęcia „umowa”.

Konsekwentnie i w zgodzie z wyrokiem NSA z 8 marca 2016 r. sygn. akt II FSK 4000/13 „(...) transakcją w świetle art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...), będzie także wniesienie aportu do spółki kapitałowej w formie udziałów lub akcji, zakup (nabycie) udziałów, czy objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny. (...)”.

Tym samym objęcie przez spółkę w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu spółki zależnej, jak i w przypadku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, podlega wynikającemu z art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o CIT, podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innymi zdarzeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Konsekwentnie spółka będzie również zobowiązana do ujęcia tych transakcji w sprawozdaniu uproszczonym CIT/TP, które w części F.3, wśród transakcji i innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, wymienia m.in. objęcie udziałów/akcji w innych podmiotach.

Hubert Hajdukiewicz
Tax Specialist

Back To Top