skip to Main Content

Newsletter KR Group 11/2017

W numerze:

Pobierz

 

CO SPLIT PAYMENT OZNACZA DLA PODATNIKÓW?

11 września 2017 r. przedstawiono kolejny, już trzeci, projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment). Wdrożenie proponowanych rozwiązań, w opinii autorów, wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego poprzez przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym w VAT.

Nowy projekt został uzupełniony, w porównaniu z poprzednim, o część postulatów zgłoszonych przez podatników, jak i instytucje finansowe, podczas konsultacji publicznych.

Po pierwsze, rozszerzono zakres okoliczności, w których rachunek VAT może zostać obciążony. Podatnicy dostali możliwość dokonania przelewu z rachunku VAT kwoty nienależnie otrzymanej płatności lub kwoty otrzymanego podatku, który jest należny dostawcy towarów lub usługodawcy (factoring, cesje). Z drugiej strony, nadal uniemożliwiono regulowanie za pomocą rachunków VAT zobowiązań z tytułu podatku VAT przy imporcie towarów.

Dodatkowo, zgodnie z przedstawionym projektem, dopuszcza się dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami VAT podatnika, ale tylko prowadzonymi w ramach tego samego banku. Wpłynie to negatywnie na płynność finansową przedsiębiorców, gdyż w przypadku zamknięcia wszystkich rachunków w jednym z banków, jedynym możliwym sposobem odzyskania pieniędzy będzie wystąpienie z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie zgromadzonych środków na wskazany przez podatnika rachunek rozliczeniowy, a czas oczekiwania na wydanie postanowienia to 60 dni.

Ponadto zatrzymanie części środków na rachunkach VAT wpłynie prawdopodobnie na zwiększenie kosztów prowadzenia działalności, gdyż część podatników będzie zmuszona do korzystania z finansowania zewnętrznego – kredyty, pożyczki, czy faktoring. Nie będą to jednak jedyne nakłady pieniężne, jakie podatnicy poniosą w związku z wprowadzanymi zmianami w zakresie split payment. Przedsiębiorcy muszą przygotować się także na obciążenia finansowe związane z:

 • dostosowaniem informatycznych systemów księgowych;
 • zwiększeniem nakładów na bieżącą obsługę księgową;
 • wyższymi opłatami bankowymi oraz opłatami za raporty JPK_WB związanymi z większą liczbą posiadanych rachunków bankowych.

Aktualizacja umożliwiająca korzystanie z formularzy przelewów w mechanizmie podzielonej płatności nie jest jedyną zmianą, która dotknie systemy księgowo-finansowe, jak mylnie uważa Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Niezbędna może okazać się także modyfikacja planu kont poprzez dodanie nowych kont rozrachunkowych z bankami, czy z tytułu VAT. Wprowadzenie takich zmian może pomóc w kontrolowaniu rozrachunków pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz wysokości zgromadzonych środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach rozliczeniowych oraz rachunkach VAT. Dodatkowo, w przypadku korzystania przez podatników ze zautomatyzowanych procesów ujmowania dokumentów księgowych w systemach finansowych, należy rozważyć również wdrożenie nowych rozwiązań w ramach tych procesów.

W związku z wprowadzeniem split payment, oraz dowolności w korzystaniu z tego mechanizmu, wzrosną także wydatki na obsługę księgowo-finansową. Będzie to wynikało z konieczności monitorowania ruchów na kontach VAT, jak i uzgadniania kont rozrachunkowych z dostawcami, odbiorcami oraz urzędem skarbowym. Ponadto przygotowywanie i akceptacja płatności w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, pomimo automatyzacji tych procesów, również stanie się bardziej czasochłonna. Spowodowane to będzie koniecznością dokonywania osobnych płatności dla każdej z faktury zakupowej.

Innym czynnikiem, powodującym wzrost kosztów funkcjonowania działów księgowych, bądź kosztów usług outsourcingowych w tym zakresie, będzie konieczność przygotowywania większej liczby wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę za faktury podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub postępowań kontrolnych. Obecnie, o tego typu dokumenty są proszeni nie tylko podatnicy występujący o zwrot w 25 dni w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy.

Ponadto planowanie przepływów pieniężnych, które w chwili obecnej nie jest prostym zadaniem, po 1 kwietnia 2018 r., ze względu na wprowadzane zmiany, będzie jeszcze bardziej utrudnione. Stąd już teraz, podatnicy powinni na nowo wskazać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynniki, które mogę negatywnie wpłynąć na ich cash flow w przyszłości oraz rozważyć wprowadzenie zmian w swoich modelach biznesowych. Do powyżej wspomnianych czynników należą m.in.:

 • sprzedaż towarów na terytorium kraju przewyższająca wartość nabyć krajowych (sprzedaż głównie towarów importowanych lub nabytych w ramach nabyć wewnątrzwspólnotowych);
 • stosowanie wyższych stawek VAT dla towarów i usług nabywanych niż odsprzedawanych;
 • przewaga płatności otrzymywanych przelewami nad płatnościami dokonywanymi za pomocą rachunków bankowych, np.: podatnik częściej dokonuje płatności za pomocą kart płatniczych, gotówką, płatności online: PayPal, PayU, DotPay;
 • dłuższe terminy płatności z tytułu dostaw niż nabyć;
 • zwroty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w 25 dni na rachunek VAT, w przypadku braku zakupów lokalnych lub powstania zobowiązania podatkowego w przeciągu najbliższego miesiąca;
 • likwidacja wszystkich rachunków bankowych w jednym z banków, z którego usług podatnik korzysta, przed weryfikacją sald na rachunkach VAT.

Proponowanym przepisom w dalszym ciągu daleko do ideału, a Ministerstwo Rozwoju i Finansów niezmiennie umniejsza negatywne skutki wprowadzanych zmian, które wystąpią po stronie podatników, tłumacząc, że z perspektywy czasu mechanizm podzielonej płatności będzie opłacalny dla wszystkich stron, poprzez eliminację z rynku szeregu podmiotów dokonujących oszustw podatkowych.

Planowana data wejścia w życie przepisów dotyczących split payment to 1 kwietnia 2018 r. W związku z tym, pierwsze płatności za pomocą tego mechanizmu będą dokonane przez podatników po wejściu powyższych przepisów w życie, a wnioski o dokonanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT w terminie 25 dni będą składane po raz pierwszy za rozliczenia za kwiecień 2018 r. lub drugi kwartał 2018 r. Ponadto zgodnie z projektowanymi zmianami banki i SKOK-i będą miały możliwość otwierania rachunków VAT do już istniejących rachunków rozliczeniowych swoich klientów po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2018 r.

W związku powyższym, podatnicy mają niewiele czasu na zaplanowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w swoich program księgowo-finansowym oraz procedur związanych z przygotowywaniem, akceptowaniem i dokonywaniem płatności, jak i uzgadnianiem kont rozrachunkowych z dostawcami, odbiorcami i urzędem skarbowym. Dodatkowo każdy z podatników powinien również pamiętać o przeanalizowaniu zawartych kontraktów oraz struktury swoich zakupów i sprzedaży w celu zaplanowania na nowo polityki przepływów pieniężnych.

OBJĘCIE PAKIETEM PRZEWOZOWYM OLEJÓW ROŚLINNYCH

Ustawą z 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, skonsolidowano poprzednie regulacje (pakiety paliwowy i przewozowy) oraz wprowadzono nowe przepisy w zakresie systemu monitorowania drogowego przewozu niektórych towarów. Ustawa ta do 22 września 2017 r. obejmowała takie towary jak: paliwa, alkohol, niektóre chemikalia, preparaty smarowe, rozpuszczalniki oraz susz tytoniowy (tzw. towary wrażliwe). Po tej dacie dokonano rozszerzenia na kolejne towary, tym razem są to różnego rodzaju oleje roślinne.

Pakiet przewozowy wprowadza szereg obowiązków dla wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźników oraz kierujących pojazdami. Wśród tych obowiązków wymienić należy:

 • obowiązek zgłoszenia, do specjalnego rejestru zgłoszeń, rozpoczęcia wysyłki na terytorium kraju,
 • obowiązek przekazania przewoźnikowi uzyskanego numeru referencyjnego,
 • na przewoźnika nałożono obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o dane dotyczące świadczonej usługi przewozu;
 • odbierający obowiązany będzie do uzupełnienia zgłoszenia o informacje w zakresie faktu odbioru towaru;
 • obowiązek odmowy przyjęcia przez przewoźnika zlecenia przewozu towarów podlegających rejestracji, w sytuacji nieotrzymania numeru referencyjnego;
 • obowiązek odmowy przez przewoźnika lub kierującego pojazdem przyjęcia do przewozu towarów w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego od zgłaszającego.

W ustawie przewidziano również wyłączenia spod reżimu ustawowego. Monitoringiem towarów nie są objęte towary określonej, niewielkiej wadze, przesyłane pocztą, objęte określonymi rodzajami procedur (np. tranzyt, składowanie, odprawa czasowa) oraz gdy towary nie są przedmiotem transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Raportowanie transportu towarów wrażliwych jest dokonywane, poprzez elektroniczny rejestr zgłoszeń na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w systemie SENT. Po zgłoszeniu podmiot zgłaszający otrzymuje numer referencyjny (ważny 10 dni), który powinien być przekazany przewoźnikowi oraz podmiotowi odbierającemu.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r. (weszło w życie 22 września 2017 r.) w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów, objęło dodatkową pulę „towarów wrażliwych”. Towarami objętymi monitorowaniem są oleje roślinne sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29, podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14.

Przykładowo są to:

 • olej sojowy surowy,
 • oliwa z oliwek surowa,
 • olej słonecznikowy surowy,
 • olej palmowy surowy.

Należy również przypomnieć, że wraz z pakietem przewozowym wprowadzono sankcje w postaci kar pieniężnych i kar grzywny, których wysokość zależy od rodzaju nieprawidłowości, mogą one wynosić, np.:

 • 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższa niż 20 000 zł
 • lub od 5 000 zł do 20 000 zł.

NOWY PODATEK PRAWDOPODOBNIE JUŻ OD STYCZNIA 2018 R.

W poprzednim wydaniu naszego Newslettera informowaliśmy o rządowym projekcie zmian m.in. do ustawy o CIT. Planuje się, że nowe – rewolucyjne zmiany – wejdą w życie od stycznia 2018 roku.

Obecnie zakończony został proces konsultacji społecznych i opiniowania. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, część uwag zostanie uwzględniona, propozycje niektórych przepisów zostaną zmodyfikowane. Oczywiście ostateczne brzmienie nowych regulacji będzie znane dopiero po zakończeniu prac w Parlamencie, niemniej, z uwagi na ich istotność, warto już teraz przeanalizować przedstawione propozycje.

Jedną z najistotniejszych regulacji, która uległa zmianie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych są przepisy dotyczące nowego podatku od wartości określonych budynków.

Zapowiedziane zmiany w projekcie ustawy dotyczą wprowadzenia progu wartości budynków oraz obniżenia stawki podatku. Prawdopodobnie więc już od 1 stycznia 2018 r., opodatkowaniu tzw. „podatkiem minimalnym” podlegać będą budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako:

 • centrum handlowe,
 • dom towarowy,
 • samodzielny sklepik i butik,
 • pozostały budynek handlowo-usługowy,
 • budynek biurowy (poza takimi budynkami, które są wykorzystywane na własne potrzeby podatnika),

o wartości początkowej (a więc wartości podatkowej brutto, ustalanej na każdy miesiąc) co najmniej 10.000.000 zł.

Podstawą opodatkowania będzie wartość przewyższająca wskazaną powyżej kwotę 10.000.000 zł. Stawka podatku wyniesie 0,035% podstawy opodatkowania miesięcznie.

Zasady wpłacania podatku nie uległy, jak do tej pory, zmianie. Tak więc podatnik będzie zobligowany do obliczenia i wpłacenia podatku miesięcznie, w terminie do 20. dnia następującego miesiąca. Kwota wpłaconego podatku będzie mogła zostać odliczona od kwoty miesięcznej (kwartalnej) zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

Przykładowo, jeżeli wartość podatkowa budynku wynosi 100.000.000 zł, dodatkowe obciążenie podatkowe właściciela wyniesie rocznie 378.000 zł (90.000.000 x 0,035% x 12). Kwota ta będzie mogła być rozliczona z bieżącymi zaliczkami na podatek dochodowy, co oznacza oczywiście, że w przypadku generowania straty podatkowej przez właściciela budynku, „podatek minimalny” będzie realnym, dodatkowym obciążeniem działalności w Polsce.

Warto również zaznaczyć, że opodatkowaniu nowym podatkiem nie będą podlegać:

 • budynki mieszkalne,
 • hotele i budynki zakwaterowania turystycznego,
 • budynki transportu i łączności,
 • budynki przemysłowe i magazynowe.

CBC-P – NOWY OBOWIĄZEK PODATNIKÓW CIT

Polska jest obecnie jednym z krajów najszybciej realizujących cele OECD, których istotą jest ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania. 27 maja 2017 r. uchwalona została ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 poz. 648 – dalej jako „Ustawa”). Jednym z wyszczególnionych w tej ustawie nowych narzędzi ma być obowiązek poinformowania polskich organów administracji skarbowej o jednostkach wchodzących w skład grup podmiotów.

Zgodnie z art. 82 Ustawy przez grupę podmiotów rozumie się grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

 1. dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 2. w której skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub terytoriach albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium, ale prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub terytorium,
 3. której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę progową 750 000 000 euro; w przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej jest sporządzane w innej walucie niż euro, przeliczenie wartości skonsolidowanych przychodów na euro w celu odniesienia jej do kwoty progowej następuje według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Zaś pod pojęciem „jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów“ rozumie się:

 1. jednostkę dominującą, jednostki zależne oraz pozostałe jednostki podporządkowane, które są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub byłyby objęte takim sprawozdaniem, gdyby udziały w takich jednostkach były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 2. każdą jednostkę, która nie jest objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyłącznie z uwagi na kryterium wielkości lub istotności,
 3. zagraniczny zakład jednostki wskazanej w lit. a lub b, pod warunkiem, że jednostka ta sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe dla takiego zakładu dla celów sprawozdawczości finansowej, nadzorczej, podatkowej lub dla celów wewnętrznej kontroli zarządczej.

Zgodnie z ww. ustawą, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów ma obowiązek powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku gdy:

 1. posiada siedzibę lub zarząd na terytorium RP
 2. albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład.

W powiadomieniu jednostka powinna wskazać w jakim charakterze raportuje w ramach grupy podmiotów:

 1. jest jednostką dominującą,
 2. wyznaczoną jednostką,
 3. albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów.

W powiadomieniu jednostka może wskazać iż nie będzie przekazywać informacji dotyczących grupy podmiotów, ale w takim przypadku musi wskazać jednostkę raportującą oraz państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienia powinny być złożone najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym dla roku sprawozdawczego 2016 będzie to termin wynikający z przepisu przejściowego ustawy, tj. najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego.

W ustawie przewidziano również karę za niezłożenie informacji wskazanej powyżej, stosownie do dyspozycji art. 90 i następnych Ustawy, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN.

Doprecyzować należy iż w myśl nowej ustawy będziemy mieli dwa nowe obowiązki. Pierwszym nakładanym na podatników w art. 86 Ustawy będzie obowiązek poinformowania o charakterze danej jednostki w ramach grupy podmiotów. Drugim, który dotyczył będzie jednostek dominujących albo jednostek wyznaczonych, wskazanych we wcześniejszym powiadomieniu, będzie informowanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o całej grupie podmiotów – termin do przesłania tej informacji wyznacza art. 83 Ustawy na nie później niż 12 miesięcy od końca danego roku sprawozdawczego.

Powiadomienie musi zostać przesłane do urzędu w formie komunikatu elektronicznego w formacie xml. Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono dokładne wymogi jakie spełniać musi prawidłowo przygotowany komunikat.

Mając na uwadze potrzeby naszych klientów przygotowaliśmy narzędzie pozwalające na generowanie komunikatu elektronicznego CBC-P.

Jeżeli Państwa firma jest zobligowana do wysłania CBC-P, zachęcamy do kontaktu z naszym działem podatkowym.

Back To Top