skip to Main Content

Newsletter KR Group 02/2018

W tym wydaniu:

Pobierz

 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE

Z 2000,00 zł do 2100,00 zł rząd podniósł kwotę minimalnego wynagrodzenia. Wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilno-prawnych z 13,00 zł na 13,70 zł.

Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia przełożyło się w sposób oczywisty na wzrost innych świadczeń. Wzrosły zatem:

 • kwota odpraw dla pracowników zwalnianych grupowo (15-krotność wynagrodzenia minimalnego),
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenie za gotowość do pracy i przestój,
 • kwoty odszkodowań przyznawanych przez sąd pracy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing i dyskryminację w pracy,
 • minimalna podstawa zasiłku chorobowego,
 • kwota wolna od potrąceń.

Podstawa prawna: Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847).

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Z dotychczasowych 6,6 tys. zł do 8 tys. zł, została podwyższona kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2018. Jest to jednoznaczne ze wzrostem kwoty dochodu, od której nie trzeba będzie płacić podatku.

Korzyści z nowelizacji przepisów odczują jedynie osoby z bardzo małym dochodem rocznym nie przekraczającym 8 tys. zł. Dla dochodu z przedziału między 8 tys. a 13 tys. zł ulga będzie proporcjonalnie malejąca do wzrostu dochodu i będzie wynosić między 1.440 zł a 556,02 zł.

Bez zmian pozostanie kwota wolna od podatku dla podatników z dochodem z przedziału między 13.000 zł a 85.528 zł i będzie nadal wynosić 556,02 zł. Dla osób osiągających dochody powyżej 85.528 zł, ulga będzie malejąca aż do zera przy kwocie 127.000 zł.

ZMIANA LIMITU KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW DLA TWÓRCÓW

Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła dwukrotne podniesienie limitu kosztów uzyskania przychodu dla twórców.

Twórcy i artyści mogli dotychczas korzystać z ryczałtowo ustalanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%, nie większych niż 42.764 zł. Znowelizowana ustawa wprowadziła podniesienie limitu kosztów uzyskania przychodu dla twórców, stanowiące górną granicę przedziału skali podatkowej tj. 85.528 zł. W przypadku przekroczenia tej granicy, kosztów uzyskania nie stosuje się, ponieważ wynoszą one zero.

W Ustawie podano zamknięty katalog osób, które mogą korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – z prawa będą mogli skorzystać tylko podatnicy uzyskujący przychody z określonych rodzajów działalności, m.in.:

 • architekci,
 • twórcy literatury pięknej,
 • twórcy sztuk plastycznych,
 • muzycy,
 • fotograficy,
 • twórcy sztuki aktorskiej i reżyserskiej,
 • twórcy w dziedzinie produkcji audiowizualnych, publicystycznych,
 • twórcy programów komputerowych,
 • prowadzący działalność badawczo-rozwojową czy naukowo-dydaktyczną.

LIMITY ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych od stycznia 2018 wprowadza nowe, wyższe limity zwolnień podatkowych.

Limity te dotyczą:

 • zapomóg związanych ze zdarzeniem losowych nie finansowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) z 2280 zł do 6000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) i bez limitu w przypadku finasowania z ZFŚS,
 • świadczeń od zakładu pracy na rzecz emerytów i dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów z 2280 zł do 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 i 92),
 • świadczeń z ZFŚS z 380 zł do 1000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67),
 • świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach nie finansowanych przez ZFŚS z 200 zł/400 zł do 1000 zł na każde dziecko (art. 21 ust. 1 pkt 67b),
 • dopłat do wypoczynku osób do 18 roku życia nie finansowanych przez ZFŚS z 760 zł do 2000 zł miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b).

Podstawa prawna: Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

DOCHODY Z AKCJI OTRZYMYWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH

Przychody z akcji lub instrumentów pochodnych nabytych jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze, od 2018 roku zaliczone są do tego źródła, do którego zaliczone są przychody z takich nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń w naturze.

W przypadku pracowników będzie to np. stosunek pracy i opodatkowanie według skali podatkowej). Co ważne, dochód do opodatkowania powstaje w momencie zbycia tych akcji. Jednakże w związku z nowym podejściem do sprawy sugerowane jest każdorazowe występowanie o indywidualną interpretację.

Zmiana ta rozszerza zakres podmiotów które zostały objęte przepisami. Zamiast dotychczasowego ograniczenia do firm z Unii Europejskiej i obszaru EOG, programy mogą dotyczyć również spółek z krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Osobę objętą programem może łączyć bezpośrednia relacja (umowa o pracę lub umowa w ramach działalności wykonywanej osobiście) ze spółką akcyjną. Program motywacyjny może być również tworzony przed spółkę będącą jednostką dominującą.

Zdefiniowano także pojęcie programu motywacyjnego. Programem motywacyjnym jest utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia system wynagradzania zgodnie z określonymi zasadami, w wyniku którego osoby uprawnione do takich świadczeń bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, praw z papierów wartościowych lub realizacji innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki, z którą łączy je stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny albo akcji spółki dominującej w stosunku do takiej spółki.

Back To Top