skip to Main Content

Newsletter KR Group 07/2017

W numerze:

Pobierz

 

ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY KOBIET W CIĄŻY OD 1 MAJA 2017

Praca przy komputerach była dotychczas traktowana jako praca w warunkach szkodliwych, dlatego też kobiety w ciąży mogły pracować przy monitorach ekranowych nie dłużej niż 4 godziny na dobę.

Obecnie czas pracy kobiet w ciąży na stanowiskach z monitorami ekranowymi nie może przekraczać 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Przepisy wprowadzają również zmniejszone normy limitu ciężaru, który będą mogły podnosić kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące.

Kobiety w ciąży wykonujące prace w pozycji stojącej nie mogą stać dłużej niż 3 godziny w ciągu doby, przy czym praca w pozycji stojącej nie może być wykonywana przez czas dłuższy niż 15 minut, a po tym czasie pracownicy przysługuje 15 minut przerwy.

 

ZMIANY W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH OD 1 CZERWCA 2017

Jedną z ważniejszych zmian nowelizacji ustawy dotyczącej pracowników tymczasowych, jest lepsza ochrona kobiet w ciąży, nakazująca przedłużenie przez agencję pracy tymczasowej umowy do dnia porodu, jeżeli pracownica będzie miała co najmniej dwumiesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Po ustaniu takiej umowy, pracownica tymczasowa nabędzie prawo do otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

Nowelizacja przepisów ma również zapobiegać nadużywaniu terminów zatrudnienia, dlatego też pracownik tymczasowy będzie mógł zostać skierowany do pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika na okres nieprzekraczający 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Limit będzie obowiązywał bez względu na podstawę prawą łączącą osobę wykonującą pracę tymczasową z agencją pracy tymczasowej.

Limit będzie dotyczył pracodawcy użytkownika – bez znaczenia będzie w ilu agencjach był zatrudniony pracownik skierowany do tej samej firmy.

Po wykorzystaniu limitu ten sam pracownik będzie mógł być skierowany do tego samego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie kolejnych 36 miesięcy.

Kolejne ograniczenie ma dotyczyć zakazu powierzania pracy pracownikowi tymczasowemu przez pracodawcę użytkownika, która była wykonywana przez własnego pracownika firmy – klienta zwolnionego wcześniej z przyczyn od niego niezależnych w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia pracy pracownika tymczasowego.

Wprowadzony zostanie również obowiązek informowania na piśmie osoby, która ma zostać pracownikiem tymczasowym, o ustaleniach pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem. Taka informacja ma być przekazana przed zawarciem umowy o pracę.

Pracodawcy użytkownicy będą zobligowani do prowadzenia ewidencji dla każdej z osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, zawierającą daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy w okresie 36 miesięcy. Nowelizacja wprowadza również odpowiedzialność pracodawcy użytkownika za naruszanie przepisów bhp, nieprzestrzeganie przepisów ustawy oraz nie prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego.

Raz na kwartał marszałkowie województw będą weryfikowali czy agencje nie zalegają z opłacaniem składek do funduszy w ZUS (włączając do standardowych 3 funduszy Fundusz Emerytur Pomostowych) za pracowników tymczasowych. Te przepisy mają jednak wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2018 r.

15 maja 2017 r. przekazano do rozpatrzenia przez komisję prawniczą projekt zmieniający zasady wystawiania świadectw pracy przez agencje pracy tymczasowej. Pierwotnie zakładano wejście zmian z 1 czerwca 2017 r.

Planowane zmiany obejmują:

  • obowiązek zamieszczania w świadectwie pracy informacji obejmujących okresy wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na rzecz każdego pracodawcy użytkownika,
  • wydłużenie terminu z 3 do 7 dni, na wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy, w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądu przywracającego pracownika do pracy lub sprostowanie poprzednio wydanego świadectwa, gdy sąd przyzna pracownikowi odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia,
  • doprecyzowanie zasad dotyczących prostowania świadectwa pracy.

ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW

Przepisy nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawdopodobnie wejdą w życie 1 lipca 2017. Celem zmian jest ograniczenie nadużyć w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Zmiana przepisów obejmie pracę sezonową, pracę krótkoterminową oraz zezwolenia na pracę.

Cudzoziemcy będą mogli wykonywać pracę sezonową w Polsce w oparciu o wizę (wizę Schengen bądź wizę krajową) oraz nowego typu zezwolenie na pracę sezonową, wydawane przez starostę (za pośrednictwem urzędu pracy) dla prac ściśle określonych w podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności. Praca w ramach zezwolenia będzie wykonywana przez pracownika przez okres 9 miesięcy pobytu, licząc od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na teren strefy Schengen.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany:

  • możliwość powierzenia cudzoziemcowi innej pracy poza sezonową, na okres 30 dni w trakcie obowiązującego zezwolenia, bez konieczności występowania o nowe zezwolenie. Pracodawca powierzający pracę będzie zobowiązany do poinformowania starosty oraz zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie,
  • dodatkowo warunki pracy cudzoziemca a w szczególności wynagrodzenie, nie będzie mogło być gorsze od warunków pracy na porównywalnym stanowisku, przy wykonywaniu tych samych prac,
  • pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi będzie musiał złożyć do urzędu pracy oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania cudzoziemcowi wraz z podaniem adresu, a następnie po zatrudnieniu cudzoziemca podpisać z nim umowę określająca warunki najmu lub użyczenia kwatery, oraz sposób rozliczenia inny niż potrącanie czynszu z wynagrodzenia.

Pracodawcy będą mogli uzyskać wpis do ewidencji pracy sezonowej na okres do 3 lat, dzięki wprowadzeniu tzw. zezwoleń wielosezonowych. Ułatwi to cudzoziemcom ubieganie się o wizę oraz umożliwi wjazd do Polski cudzoziemców objętych przepisami o ruchu bezwizowym. W świetle nowych przepisów, urząd pracy będzie miał 7 dni na rozpatrzenie wniosku złożonego przez pracodawcę o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego.

Prace krótkoterminowe będą wykonywane przez cudzoziemców (obywateli państw trzecich) na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, rejestrowanego przez powiatowy urząd pracy (uproszczona procedura). Oświadczenia będą dotyczyły tylko takich prac, na wykonywanie których nie będzie wymagane zezwolenie na pracę sezonową. Czas wykonywania prac krótkoterminowych na podstawie jednego lub kilku oświadczeń, nie będzie mógł przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenia na pracę będą wydawane, o ile nie zaistnieje podejrzenie, iż powierzenie pracy cudzoziemcowi jest pozorne. Zostaną wprowadzone limity wydawanych zezwoleń na pracę, zależne od województwa, zawodu, rodzaju umowy oraz rodzaju działalności podmiotu wg klasyfikacji PKD. Cudzoziemcy, którzy będą posiadali zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP, będą zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce.

Nowe przepisy będą miały na celu ochronę cudzoziemców przed nielegalnym zatrudnianiem, m.in. poprzez obowiązek zawarcia pisemnej umowy wraz z tłumaczeniem na język zrozumiały dla obcokrajowca.

Back To Top