skip to Main Content

Newsletter KR Group 03/2017

W numerze:

Pobierz

 

NOWE STRUKTURY JPK – CO Z KOREKTAMI ZA LIPIEC-GRUDZIEŃ 2016?

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. średni i mali przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania miesięcznych plików JPK_VAT. Ministerstwo Finansów, opublikowało nowe struktury logiczne dla przesyłanych plików. Niestety, wprowadzając nowe rozwiązania, MF wyłączyło możliwość korzystania z dotychczasowej wersji.

Skutek? Podatnicy, będący dużymi przedsiębiorcami, którzy składali już pliki JPK_VAT za okres od lipca do grudnia 2016 roku, nie mają praktycznie technicznej możliwości skorygowania złożonych plików, wykorzystujących poprzednią strukturę.

Na stronach internetowych MF pojawiła się informacja, że do okresów sprzed stycznia 2017 r., ewentualna korekta będzie możliwa jedynie z wykorzystaniem nowej struktury. Dla dużych przedsiębiorców oznaczać to może konieczność poniesienia dodatkowych kosztów implementacji kolejnych programów komputerowych.

Udało nam się skontaktować z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ministerstwo dostrzegło problem i pracuje nad jego rozwiązaniem. W przypadku konieczności złożenia korekty deklaracji VAT za okresy sprzed 2017 roku, przedstawiciel MF rekomenduje złożenie samej deklaracji VAT, bez korygowania pliku JPK_VAT. Niestety, takie rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia w przepisach.

USŁUGI BUDOWLANE – PIERWSZE WĄTPLIWOŚCI

Od wprowadzenia nowych regulacji w zakresie opodatkowania VAT usług budowlanych nie minęły jeszcze 2 miesiące, a branża już wskazuje, że przyjęte rozwiązania są niepraktyczne.

Dla przypomnienia, w przypadku, gdy usługi budo-wlane (dokładnie określone w załączniku do ustawy) są świadczone na rzecz podatnika VAT, a usługo-dawca działa jako „podwykonawca”, to VAT powinien być rozliczony przez nabywcę usługi podwykonawcy na zasadach reverse charge.

Cel ustawodawcy jest oczywisty – branża budowlana do tej pory uznawana była za jedną z najbardziej narażonych na przestępstwa wyłudzenia VAT. Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi obecnie prze-pisami, w przypadku gdy usługa wykonywana jest przez podwykonawców, efektywne opodatkowanie przesunięte jest na ostatni etap transakcji, a więc pomiędzy zamawiającym, a generalnym wykonawcą.

Niestety, przyjęte rozwiązanie nie jest dobre. Przede wszystkim oznacza niepewność w stosunkach po-między podmiotami z branży budowlanej – podatnicy niechętnie dają wiarę swoim kontrahentom, że mogą wystawiać faktury bez VAT. Dodatkowo, branża budo-wlana już wskazuje na problem natury niepodatkowej – dla wykonywania usług budowlanych konieczny jest zakup materiałów, których dostawa nie jest opodatkowania na zasadach reverse charge. Oznacza to, że efektywny ciężar podatku spoczywa na podwykonawcach, którzy refinansowanie tego wydatku mogą otrzymać najczęściej jedynie w formie zwrotu VAT w terminie podstawowym, to jest 60 dni.

Z drugiej strony, nowe przepisy to prawdziwe wyzwanie dla księgowych i doradców podatkowych. Od stycznia 2017 r., każda otrzymana faktura dotycząca usług budowlanych jest wnikliwie analizowana. Księgowy musi sprawdzić, czy wystawca faktury nie działał jako podwykonawca – a więc konieczna jest analiza umów zawartych przez klienta. Dodatkowo konieczna jest również analiza dokumentacji budowlanej – ustawodawca przyjął bowiem, że nie wszystkie usługi budowlane, a jedynie te wyraźnie wskazane w przepisach, podlegają nowym regulacjom nakładającym mechanizm reverse charge.

ULGA PODATKOWA NA BADANIA I ROZWÓJ (B+R)

Ulga podatkowa na działalność B+R obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2016 r., i zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Przedstawione poniżej informacje uwzględniają zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Ustawy podatkowe zawierają definicje wszystkich rodzajów prac B+R, tj. badań podstawowych, stosowanych, przemysłowych oraz prac rozwojowych (patrz załącznik 1). Przy czym przepisy nie przewiduje żadnej procedury weryfikacji, że przeprowadzone prace przedstawione, jako B+R spełniają ustawową definicję. O ile w przypadku stworzenia, np. prototypu, który następnie zgłaszany jest do opatentowania nie powinno być problemu, o tyle w przypadku prac, np. w obszarze IT mogą pojawić się wątpliwości, a tym samym podatnik może być uzależniony od podejścia w tej kwestii pracownika organu skarbowego. Na pewno pomocna w tym zakresie może okazać się np. opinia jednostki naukowej o spełnieniu definicji B+R.

Konstrukcja ulgi

Koszty poniesione na działalność B+R, podatnik w pierwszym kroku może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. W drugim kroku może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane wg określonego limitu (patrz Tabela 1).

Koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia (w tym składki finansowane przez płatnika tych składek) pracowników zaangażowanych w działalność B+R,
 • materiały i surowce związane z prowadzoną działalnością B+R,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych wykonywanych przez jednostki naukowe,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością), wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności B+R,
 • wydatki związane z ochroną własności intelektualnej tj. koszty pozyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa rejestracji wzoru przemysłowego, co ma dotyczyć całego procesu od opracowania dokumentacji do rejestracji wraz z opłatami okresowymi. Przy czym koszty te będą dotyczyły wyłącznie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Tabela 1. Limity odliczeń kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania

WynagrodzeniaMateriały i surowce, ekspertyzy i usługi doradcze,
korzystanie z aparatury naukowej,
odpisy amortyzacyjne od ŚT i WNIP
Ochrona własności intelektualnej
Duży przedsiębiorca50%30%0%
MŚP (mikro, mały, średni)50%50%50%

 

Zasady odliczania wydatków na B+R

Etap 1. Zaliczenie do kosztu uzyskania przychodu wydatków na B+R

Etap 2. Odliczenie kosztu kwalifikowanego od podstawy opodatkowania wg limitu (patrz Tabela 1)

Przykład 1

Podatnik będący średnim przedsiębiorcą poniósł następujące koszty związane ze stworzeniem prototypu.

 Koszty B+RKoszty kwalifikowaneKwota do odliczenia od podstawy
(50% kosztów kwalifikowanych)
Wynagrodzenie pracowników
wraz ze składkami ZUS
PLN 800,000PLN 800,000PLN 400,000
Materiały i surowce200,000200,000100,000
Ekspertyzy i usługi doradcze500,000500,000250,000
Leasing samochodów osobowych30,000N/AN/A
Koszty pośrednie400,000N/AN/A
TOTALPLN 1,930,000PLN 1,500,000PLN 750,000

Etap 1. Podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów w ciągu roku kwotę 1 930 000 PLN.

Etap 2. Podatnik od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym odlicza kwotę 750 000 PLN.

Kwota oszczędności podatkowej przy zastosowaniu ulgi wynosi 142 500 PLN.

Zwrot gotówkowy dla nowo powstałych przedsiębiorstw (mechanizm refundacji)

Jest to alternatywa dla odliczenia kosztów kwalifikowanych w formie zwrotu gotówkowego od organu podatkowego w przypadku, gdy dochody podatkowe lub odnotowana strata podatkowa nie pozwalają na wykorzystanie całej korzyści wynikającej z ulgi B+R.

Ważne:

 • Z mechanizmu refundacji mogą skorzystać przedsiębiorstwa tylko przez dwa lata od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej z tym, że w pierwszym roku mogą korzystać wszyscy podatnicy, w drugim roku prowadzenia działalności tylko MŚP.
 • Z mechanizmu nie mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku wcześniejszego przekształcenia, połączenia, podziału, itp.
 • Istnieje możliwość żądania przez organ podatkowy zwrotu otrzymanej kwoty refundacji m.in., gdy w ciągu trzech lat od otrzymania refundacji podatnik zostanie postawiony stan upadłości lub likwidacji.

Okres rozliczania ulgi

Okres rozliczenia ulgi wynosi obecnie 6 lat w przypadku straty podatkowej lub zbyt małej podstawy opodatkowania do rozliczenia kosztów kwalifikowanych za dany rok przy jednoczesnym braku spełnienia warunków do skorzystania z mechanizmu refundacji.

Obowiązki administracyjne:

Korzystając z ulgi B+R podatnicy są obowiązani do wykazania kosztów kwalifikowanych objętych ulgą z tytułu B+R na formularzu CIT-BR, który stanowi załącznik do CIT-8.

Pozostałe informacje:

 • rozważając skorzystanie z ulgi B+R należy dokładnie przeanalizować, czy prowadzona działalność B+R spełnia ustawową definicję, gdyż polskie przepisy w tym zakresie nie przewidują żadnej procedury gwarantującej kwalifikowanie tego typu wydatków do celów podatkowych,
 • przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania specjalistycznych opinii lub innych dowodów potwierdzających „nowość” danej technologii. Natomiast działalność musi spełniać definicję działalności B+R określonej w ustawie,
 • przepisy w zakresie B+R nie wprowadzają wymogu, aby prowadzony przez przedsiębiorcę projekt w tym zakresie zakończył się z sukcesem. W związku z powyższym wydatki kwalifikujące się do ulgi stanowią podstawę do jej zastosowania bez względu na to czy projekt zakończył się sukcesem, porażką lub wcale się nie zakończył o ile spełniona jest ustawowa definicja B+R,
 • ulga nie przysługuje w stosunku do kosztów kwalifikowanych zwróconych w jakiejkolwiek formie (dotacje, subwencje itp.),
 • brak jest możliwości skorzystania z ulgi przez podatników prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) na podstawie zezwolenia,
 • przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję pomocniczą w celu określenia kosztów kwalifikowanych.

Załącznik 1

Działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu ustaw podatkowych jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Badania naukowe to:

 • badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 • badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 • badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Prace rozwojowe to:

nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku nawet, jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.
Back To Top