skip to Main Content

Kolejna nowelizacja przepisów VAT – czego dotyczą zmiany

27 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Najnowsze zmiany w ustawie stanowią kolejny etap uszczelnienia systemu VAT oraz doprecyzowują już wprowadzone w tym zakresie środki.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą m.in.:

  • zmiany definicji „pierwszego zasiedlenia”, co stanowi realizację wyroku TSUE z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16, zgodnie z którym pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało niewłaściwie zaimplementowane przez polskiego ustawodawcę z Dyrektywy 2006/112. Dostosowując przepisy do ww. orzeczenia odstąpiono od warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje jedynie w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu;
  • uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy (numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT). Za niezastosowanie się do ww. przepisu na podatników zostanie nałożona sankcja w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na takiej fakturze. Sankcja w tej samej wysokości zostanie również nałożona na nabywcę, który ujął taką fakturę w swojej ewidencji VAT;
  • dostosowaniu przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych – poprzez podwyższenie progu powiązań kapitałowych z 5% do 25%;
  • wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy VAT, podatników dokonujących dostaw niektórych kategorii towarów (np. sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD) w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna;
  • wprowadzenie warunku, od którego uzależnione jest wpisanie podatnika do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, aby podmiot przez co najmniej 12 miesięcy działał jako podatnik VAT czynny przed wpisaniem go do wykazu;
  • dostosowaniu niektórych przepisów do wprowadzanego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania w tej formie wraz z deklaracją innych dokumentów. Przepisy doprecyzowują, że dokumenty, o których mowa w przepisach (np. informacja o dokonanym spisie z natury) powinny być złożone nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej;
  • doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE oraz przywrócenia rejestracji;
  • wyłączeniu prawa do odliczenia, jeżeli organ podatkowy udowodni, że obniżenie kwoty podatku należnego za następne okresy o różnicę podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub osobę trzecią, skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika;
  • doprecyzowaniu, że złożenie w urzędzie skarbowym potwierdzenia zapłaty należności, będące jednym z warunków skrócenia terminu zwrotu do 25 dni, nastąpić musi nie później niż w dniu złożenia deklaracji;
  • uznaniu rozliczenia zamknięcia, o którym w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, za dokument, w którym podatnik obowiązany jest do obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów;
  • zniesieniu obowiązku powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z procedury uproszczonej w imporcie.

Projekt przewiduje również zmiany w Ordynacji podatkowej, w ustawie – Prawo upadłościowe oraz w tzw. pakiecie paliwowym. Obecnie projekt ustawy jest na etapie opiniowania. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Back To Top